Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zastavenie exekúcie z dôvodu vyhlásenia konkurzu - nedotknutá pohľadávka

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "Ústavný súd") na neverejnom zasadnutí senátu 26. februára 2020 predbežne prerokoval sťažnosť sťažovateľky, ktorou namietala porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "Ústava") a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") uznesením Okresného súdu Žiar nad Hronom (ďalej len "okresný súd") č. k. 7 Er 576/2014-20 zo 7. marca 2019 (ďalej len "napadnuté uznesenie") za účasti zúčastnenej osoby (ďalej aj "povinný") a prijal ju na ďalšie konanie.
Sťažovateľka bola oprávnenou v exekučnom konanívedenom okresným súdom proti povinnému pre vymoženie finančnej sumy a to na podklade exekučného titulu, ktorým bol platobný rozkaz. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4 OdK 748/2018 zo 16. augusta 2018 bol na majetok povinného vyhlásený konkurz a zároveň došlo k oddlženiu povinného. Nadväzne okresný súd napadnutým uznesením (na podnet súdneho exekútora) s poukazom na § 57 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom do 31. marca 2017 (ďalej len "Exekučný poriadok") v spojení s § 167f ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o konkurze") exekúciu zastavil z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, a súčasne rozhodol o trovách exekúcie.
Sťažovateľka so zastavením exekúcie nesúhlasila, a keďže proti napadnutému rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok, domáhala sa ústavnej ochrany ústavnou sťažnosťou. Poukázala na § 166c ods. 1 písm. d) zákona o konkurze, podľa ktorého oddlžením je nedotknutá pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky. Zároveň citovala § 167f ods. 2 zákona o konkurze, v zmysle ktorého ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastaveníkonania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze, alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov vydá oprávnenému.
Predmetom konania, z ktorého vzišiel exekučný titul, bol nárok sťažovateľa navrátenie poskytnutého poistného plnenia poškodenému, ktorý zomrel pri dopravnej nehode zavinenej povinným ako vodičom. Povinný bol držiteľom motorového vozidl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).