Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Príslušnosť súdov v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach podľa nového Civilného sporového poriadku (CSP)

PRÍSLUŠNOST SÚDOV V SPOROCH Z ABSTRAKTNEJ KONTROLY V SPOTREBITELSKÝCH VECIACH PODLA NOVÉHO CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU ("CSP")
Právna úprava ustanovenia § 31 CSP:
(1) Na konanie v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach je príslušný
a) Krajský súd v Bratislave pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Nitre,
b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne,
c) Krajský súd v Košiciach pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch podľa odseku 1 je príslušný najvyšší súd.
Takmer bezvýnimočne je zavedené pravidlo o druhovej príslušnosti súdu v zmysle ktorej je prvoinštančným súdom zásadne súd okresný. Jedinou výnimkou je práve konanie o abstraktnej kontrole spotrebiteľských veciach. V prvom stupni sú vecne príslušné krajské súdy. Funkčne príslušným na rozhodovanie o odvolaniach je Najvyšší súd SR. Konanie abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach sa týka novovytvoreného konania upraveného v § 301 až 306 CSP, ktorého podstatou je skúmanie neprijateľnosti zmluvnej podmienky spotrebiteľských zmlúv alebo o iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a ­nekalé obchodné praktiky nezávislé od okolnosti konkrétneho prípadu.
V spotrebiteľskom práve dochádza k sporu medzi dvoma základnými rímskymi zásadami, a to
vigilantibus iura
scripta sunt ("právo patrí bdelým" alebo tiež "právo patrí pripraveným") a zásada ignorantia iuris non excusant ("neznalosť zákona neospravedlňuje"). Pri právnej úprave spotrebiteľských zmlúv zákon vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa ako tzv. slabšej zmluvnej strany ako aj zo zásady neprípustnosti zneužitia dodávateľa (profesionála), ako silnejšej zmluvnej strany. Spotrebiteľské zmluvy sú definované v ustanovení § 52 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), podľa ktorého spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvár
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).