Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ADAMČO proti Slovenskej republike (č. 2)

rozsudok z 2. júna 2022 k sťažnosti č. 20877/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu)

V prípade Adamčo proti Slovenskej republike (č. 2),

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore, v zložení:

Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková
Davor Derenčinović, sudkyňa a sudca,

a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,

berúc do úvahy:

sťažnosť (č. 2087719), podanú na Súd proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Dohovor“) 8. apríla 2019 slovenským občanom, pánom Branislavom Adamčom, ktorý sa narodil v roku 1978 a odpykáva si trest v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove („sťažovateľ“), ktorý bol zastúpený pánom J. Sabóm, advokátom so sídlom v Sečovciach, ktorého nahradil pán. P. Piovarči, ml., advokát so sídlom v Košiciach;

rozhodnutie oznámiť sťažnosť podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru, týkajúcu sa namietaného porušenia práva na prístup k súdu vláde Slovenskej republiky („vláda“), zastúpenej svojou zástupkyňou, pani M. Bálintovou, a rozhodnutie o zamietnutí zvyšku sťažnosti z dôvodu jej neprijateľnosti;

stanoviská strán;

rozhodnutie zamietnuť námietku vlády voči rozhodnutiu veci vo výbore;

po neverejnom zasadnutí 3. mája 2021,

vyhlasuje tento rozsudok, ktorý bol prijatý k uvedenému dátumu:

PODSTATA PRÍPADU
1. Sťažnosť sa týka situácie, v ktorej sťažovateľ, odpykávajúci si trest odňatia slobody, podal odvolanie v občianskoprávnej veci v posledný deň lehoty do rúk väzenských orgánov.Väzenské orgány ho však odoslali až na druhý deň, v dôsledku čoho bolo odvolanie zamietnuté ako podané oneskorene.Sťažovateľ následne požiadal, aby sa o odvolanínapriek tomu rozhodlo, a to prostredníctvom žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania (§ 122 Civilného sporového poriadku), táto žiadosť však bola zamietnutá a jeho odvolanie zostalo v podstate nepreskúmané. Sťažovateľ sa podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru sťažuje na odmiet nutie prístupu k súdu.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).