Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ján SARKOCY proti Slovenskej republike

Európsky súd pre ľudské práva (tretia sekcia), zasadajúc 22. septembra 2020 vo výbore v zložení:
Dmitry Dedov,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Olga Chernishova,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy vyššie uvedenú sťažnosť, podanú 4. mája 2017,
berúc do úvahy stanovisko predložené žalovanou vládou a stanovisko predložené sťažovateľom v reakcii na stanovisko vlády,
rozhodol nasledovne:
FAKTY
1.
Sťažovateľ, pán Ján Sarkocy, je slovenský štátny občan, ktorý sa narodil v roku 1953 a žije v Limbachu. Pred Súdom bol zastúpený pani E. Korčekovou, advokátkou vykonávajúcou svoju prax v Pezinku.
2.
Slovenská vláda ("vláda") bola zastúpená svojou spoluzástupkyňou, pani M. Bálintovou.
3.
Skutkové okolnosti prípadu tak, ako boli predložené stranami, možno zhrnúť takto.
4.
Rozsudkom súdu prvého stupňa z 10. júla 2012 bolo sťažovateľovi nariadené zaplatiť dlžnú finančnú čiastku svojmu bývalému právnemu zástupcovi.
5.
Proti rozsudku podali obidve strany odvolanie, sťažovateľ 12. decembra 2012 v merite veci, žalobca 24. augusta 2012 vo vzťahu k rozhodnutiu o trovách konania. Sťažovateľ medzitým splnomocnil právnu zástupkyňu, aby ho zastupovala v konaní, a pri nahliadanído spisu si urobil kópiu odvolania žalobcu a vyjadril sa k nemu.
6.
Dňa 10. októbra 2012 žalobca predložil svoje jednostránkové vyjadrenie k odvolaniu podanému sťažovateľom, ktoré považoval za bezúčelné, pretože sa týkalo iba otázky jeho aktívnej legitimácie.
7.
Dňa 30. januára 2014 Krajský súd v Bratislave potvrdil napadnutý rozsudok.
8.
Dňa 31. marca 2014 podal sťažovateľ dovolanie, v ktorom uviedol, že mu bola odňatá možnosť konať pred súdmi nižšieho stupňa. Spochybnil najmä údajne zmätočné a svojvoľné odôvodnenie rozsudku krajského súdu a namietal, že si nebol vedomý prijatia uznesenia súdu prvého stupňa, ktorým bol v roku 2009 zamietnutý návrh na zámenu účastníka konania podaný žalobcom.
9.
Dňa 28. mája 2014 žalobca predložil svoje vyjadrenie k dovolaniu sťažovateľa, ktoré malo jednu stranu a v ktorom uviedol, že všetky tvrdenia sťažovateľa boli riadne preskúmané a vyvrátené súdmi nižších stupňov, ktorých rozhodnutia boli riadne odôvodnené. Podľa sťažovateľa bolo to
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).