Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

KĽAČANOVÁ proti Slovenskej republike

rozsudok z 31. marca 2022 k sťažnosti č. 8116/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka reštitučného konania)

V prípade Kľačanová proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:

Raffaele Sabato, predseda,

Alena Poláčková,

Davor Derenčinović, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, úradujúca zástupkyňa tajomníka sekcie,

po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 10. marca 2022,

vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v tento deň:

KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti proti Slovenskej republike, predloženej Súdu podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 6. februára 2019.
2. Vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") bola sťažnosť notifikovaná 17. decembra 2020.
SKUTKOVÝ STAV
3. Údaje o sťažovateľke, slovenskej štátnej občianke, a informácie súvisiace so sťažnosťou sú uvedené v priloženej tabuľke.
4. Sťažovateľka sa sťažovala na neprimeranú dĺžku reštitučného konania, ktoré 29. decembra 2004 iniciovala jej právna predchodkyňa na pozemkovom úrade v Martine. Vzniesla tiež ďalšie námietky podľa ustanovení Dohovoru.
5. Podľa stanoviska vlády, pozemkový úrad 21. marca 2005 prerušil konanie na 180 dní, očakávajúc doplnenie žiadosti právnou predchodkyňou sťažovateľky.
6. Zo stanoviska vlády ďalej vyplýva, že 23. decembra 2011 a 12. januára 2012 pozemkový úrad vydal rozhodnutia čiastočne priznávajúce nárok vo vzťahu k určitým pozemkom a čiastočne zamietajúce vo vzťahu k ostatným pozemkom. Rozhodnutia boli zrušené 6. júla 2012 a 18. mája 2012 Krajským súdom v Žiline a vec bola vrátená pozemkovému úradu na ďalšie konanie.
7. Na základe žaloby sťažovateľkinej právnej predchodkyne proti nečinnosti orgánu verejnej správy Krajský súd v Žiline 10. apríla 2012 konštatoval, že pozemkový úrad bol nečinný a nariadil mu rozhodnúť do dvoch mesiacov.
8. Dňa 22. júna 2012 pozemkový úrad vydal ďalšie čiastkové rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3. augusta 2012.
9. Dňa 22. augusta 2012 ústavný súd pre nedostatok právomoci odmietol ústavnú sťažnosť podanú právnou predchodkyňou sťažovateľky, týkajúcu sa neprimeranej dĺžky reštitučného konania, konštatujúc, že právna predchodkyňa mala podať novú správnu žalobu proti nečinnosti orgánu verejnej správy (I. ÚS 400/2012).
10. Dňa 26. marca 2013 Krajský súd v Žiline uložil pozemkovému úradu pokutu 200 EUR za pretrvávajúce prieťahy v konaní.
11. Ako ďalej vyplýva zo stanoviska vlády, pozemkový úrad 17. a20. mája 2013 vydal ďalšie čiastkové rozhodnutia a zaslal ich sťažovateľke ako právnej zástupkyni svojej právnej predchodkyne. Sťažovateľka 21. a 28. júna 2013 informovala pozemkový úrad, že jej splnomocnenie bolo ukončené. Listy neobsahovali žiadnu informáciu o úmrtí právnej predchodkyne.
12. Pozemkový úrad teda rozhodnutia zaslal znova 24. júna 2013 samotnej právnej predchodkyni, ale poštou sa vrátili s označením "adresát zomrel".
13. Na základe žiadosti pozemkového úradu notár v októbri 2013 informoval pozemkový úrad, že právna predchodkyňa sťažovateľky zomrela 27. apríla 2013 a že sťažovateľka a jej brat boli indikovaní ako dedičia.
14. Pozemkový úrad 21. novembra 2013 prerušil reštitučné konanie, očakávajúc výsledok dedičského konania. To sa skončilo 22. júla 2016 a rozhodnutie, potvrdzujúce sťažovateľku a jej brata ako dedičov, nadobudlo právoplatnosť.
15. Dňa 20. mája 2014, 6. februára 2015, 3. februára 2016 a 3. januára 2017 pozemkový úrad žiadal Okresný súd Martin, ako aj notára, aby mu zaslali dedičské rozhodnutie. K tomu došlo po jeho poslednej žiadosti v januári 2017.
16. Dňa 16. októbra 2016 sťažovateľka ajej brat podali ústavnú sťažnosť namietajúcu dĺžku konania pred pozemkovým úradom a sťažovali sa tiež na porušenie ich práva na pokojné užívanie majetku v dôsledku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).