Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prehľad rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. augusta do 15. septembra 2020 - Čivinskaité proti Litve

Čivinskaité proti Litve
rozsudok z 15. septembra 2020 k sťažnosti č. 21218/12 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte disciplinárneho konania proti prokurátorovi pre porušenie jeho povinností v mimoriadne sledovanom prípade sexuálneho zneužívania dieťaťa
Sťažovatel'ka je litovská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1965 a žije v meste Skriaudžiai v regióne Prienai v Litve.
V rokoch 2008 - 2009 prepukol obrovský škandál týkajúci sa vyšetrovania údajného sexuálneho obťažovania s možnou účasťou matky dieťaťa a verejných činiteľov, spolu s vraždou dvoch podozrivých a smrťou ďalšieho podozrivého a otca dieťaťa. Vyšetrovanie pritiahlo značnú pozornosť verejnosti, politikov a médií pre spôsob, akým ho viedli orgány činné v trestnom konaní.
Najmä v období od októbra 2009 do marca 2010 prezident Litvy a vysokopostavení politici verejne kritizovali prípravné konanie vyzývajúc na prísne potrestanie tých, ktorí boli zodpovední za pochybenia počas jeho priebehu.
Generálna prokuratúra vyšetrila prípad, pričom zistila viacero pochybení v práci polície a prokurátorov, vrátane Okresnej prokuratúry v Kaunase, kde sťažovatel'ka zastávala funkciu zástupkyne okresného prokurátora. Proti sťažovateľke sa viedlo disciplinárne konanie, ktorého výsledkom na konci októbra 2009 bolo pozbavenie funkcie zástupkyne.
Vyšetrovanie parlamentného výboru v správe z januára 2010 odhalilo, že okresná prokuratúra bola v prípravnom konaní "zjavne nečinná" a sťažovatel'ka bola jedna zo zodpovedných osôb.
Závery sa zakladali na dokumentoch, ktoré poskytli vnútroštátne orgány, vrátane generálnej prokuratúry. Na zlepšenie fungovania prokuratúry a orgánov na ochranu detí bolo prijatých niekoľko odporúčaní. Sám generálny prokurátor odstúpil vo februári 2010.
Sťažovatel'ka podala proti disciplinárnej sankcii odvolanie na správne súdy. Súdy však právoplatne zamietli jej odvolanie v októbri 2011 bez toho, aby sa vysporiadali s jej námietkami o politickej intervencii a o pozornosti médií v prípade, ktoré ovplyvnili rozhodnutie disciplinárne ju stíhať. Súdy zistili, že sťažovateľka pochybila v riadnom dozorovaní priebehu vyšetrovania prípadua pri zabezpečení neodkladného prijatia zásadných opatrenívo vyšetrovaní. Rovnako potvrdili jej odvolanie s tým, že bolo primerané spáchaným skutkom.
Sťažovateľka vo svojej sťažnosti namietala porušenie práva na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. Disciplinárne konanie proti nej a rozhodnutia správnych súdov neboli spravodlivé z dôvodu politickej a mediálnej angažovanosti v jej prípade.
Rozhodnutie Súdu
a)
Rozsah posudzovania prípadu
V prejednávanom prípade disciplinárnu sankciu uložil sťažovateľke generálny prokurátor po vyšetrovaní, ktoré vykonala generálna prokuratúra. Sťažovateľka napadla uloženú sankciu na správnom súde, ktorý preskúmal jej žalobu v dvoch stupňoch.
Vo svojom stanovisku pred Súdom sťažovateľka vzniesla námietky týkajúce sa, okrem iného, aj spravodlivosti rozhodnutia generálneho prokurátora. V tejto súvislosti Súd upozorňuje na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej aj vtedy, ak správny orgán rozhodujúci o "občianskych právach a záväzkoch" v určitom ohľade nepostupuje v súlade s článkom 6 ods. 1 Dohovoru, možno konštatovať, že nedošlo k jeho porušeniu, ak konanie pred týmto orgánom "podlieha následnej kontrole justičného orgánu, ktorý má plnú jurisdikciu a poskytuje záruky v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru", to znamená, že ak akékoľvek štrukturálne alebo procesné pochybenia identifikované v konaní pred správnym orgánom boli napravené v priebehu následného preskúmania veci justičným orgánom, ktorý disponuje všetkými potrebnými právomocami (pozri
Ramos Nunes de Carvalho e Sá proti Portugalsku
1)
,
odsek 132).
Je nesporné, že správne súdy, ktoré posudzovali sťažnosť sťažovateľky proti disciplinárnej sankcii, boli justičnými orgánmi v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru a mali všetky potrebné oprávnenia vo veci konať. Za týchto okolností Súd zastáva názor, že nie je potrebné skúmať, či konanie na generálnej prokuratúre bolo v súlade s článkom 6 ods. 1 Dohovoru. Svoje ďalšie posudzovanie prípadu obmedzí na spravodlivosť konania pred správnymi súdmi.
b)
Prístup, ktorý je potrebné zvoliť v prejednávanom prípade
Sťažovateľka namietala, že spravodlivý priebeh konania pred správnymi súdmi bol ovplyvnený parlamentným vyšetrovaním, prejudikovanými stanoviskami politikov a verejných činiteľov v médiách a zvýšeným záujmom médií o prípad.
Súd uznal, že v prípadoch týkajúcich sa spravodlivosti civilného konania verejné stanoviská vysokopostavených politikov môžu byť z hľadiska svojho obsahu a spôsobu vyjadrenia zlučiteľné s pojmom "nezávislého a nestranného súdu" v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru (pozri
Sovtransavto Holding proti Ukrajine
2)
,
odsek 80; a
Kinský proti Českej republike
3)
,
odsek 94). Takisto uviedol, že v týchto prípadoch nešlo o skutočný dôkaz vplyvu alebo vyvíjania nátlaku na sudcov, ale išlo o význam zdania ich nestrann
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).