Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiaci február 2020 - Bastys proti Litve

Bastys proti Litve
rozsudok zo 4. februára 2020 k sťažnosti č. 80749/17 pre porušenie článku 13 (právo na efektívny prostriedok nápravy) v spojitosti s článkom 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte odmietnutia vydania bezpečnostnej previerky poslancovi parlamentu
Prípad sa týkal odmietnutia štátnych orgánov dať poslancovi bezpečnostnú previerku. Sťažovateľ je štátny príslušník Litvy, ktorý sa narodil v roku 1965 a žije vo Vilniuse.
V októbri 2016 bol opätovne zvolený za poslanca Sejmu (litovského parlamentu) a o mesiac neskôr zvolený za podpredsedu parlamentu. V rámci štandardnej procedúry predseda parlamentu požiadal štátny bezpečnostný úrad (SSD), aby posúdil, či je alebo nie je možné vydať sťažovateľovi bezpečnostnú previerku, ktorá by mu umožnila oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v stupni "prísne tajné."
Po vyplnení dotazníka a absolvovaní dvoch interview, s ktorými sťažovateľ súhlasil, SSD rozhodol, že sťažovateľovi nevydá bezpečnostnú previerku z dôvodu pochybností o jeho dôveryhodnosti. Sťažovateľ zjavne udržiaval vzťahy s niekoľkými jednotlivcami, ktorí mali prepojenie na Rusko a ktorých aktivity boli považované za odporujúce národným bezpečnostným záujmom.
Dňa 9. marca 2017 predseda parlamentu sťažovateľovi ústne oznámil, že mu nebola vydaná bezpečnostná previerka a požiadal ho, aby odstúpil z funkcie podpredsedu. Sťažovateľ z funkcie odstúpil.
O niekoľko dní neskôr požiadal SSD, aby mu poskytol informácie, ktoré boli dôvodom pre odmietnutie bezpečnostnej previerky, aby toto rozhodnutie mohol napadnúť na súde. SSD žiadosť odmietol s vyhlásením, že časť informácií predstavuje utajované skutočnosti. Takisto uviedol, že jeho rozhodnutie nemožno na súde napadnúť. Aj predseda parlamentu odmietol poskytnúť sťažovateľovi kópiu rozhodnutia o odmietnutí bezpečnostnej previerky pre sťažovateľa.
Sťažovateľ podal žalobu proti Sejmu a SSD na Krajský správny súd vo Vilniuse a Najvyšší správny súd. Primárne namietal, že závery SSD boli nepodložené a že predseda parlamentu neprijal písomné rozhodnutie o odmietnutí bezpečnostnej previerky. Oba súdy rozhodli, že závery SSD boli len predbežné bez právnych následkov, a preto nebolo možné ich na súde napadnúť.
Najvyšší správny súd takisto dospel k záveru, že rozhodnutie predsedu parlamentu nepatrí do rozsahu verejnej správy a správne súdy ho nemôžu preskúmať.
V marci 2018 sa sťažovateľ vzdal poslaneckého mandátu.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na efektívny prostriedok nápravy zaručeného článkom 13 Dohovoru v spojitosti s článkom 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života), pretože sa nemohol brániť proti tvrdeniam SSD.
Rozhodnutie Súdu
Súd pripomína, že článok 13 Dohovoru garantuje na vnútroštátnej úrovni dostupnosť opravného prostriedku, ktorým je možné namietať porušenie práv a slobôd zaručených Dohovorom. To znamená, že hoci zmluvné štáty majú určitý priestor voľnej úvahy v spôsobe, akým preberajú na seba záväzky podľa tohto ustanovenia, musí existovať vnútroštátny pros
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).