Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nariadenie dodatočnej likvidácie

ZSP 28/2020
§ 75a Obchodného zákonníka
Dodatočná likvidácia podľa ustanovenia § 75a Obchodného zákonníka slúži na vysporiadanie dodatočne objaveného majetku subjektu, ktorý zanikol bez právneho nástupcu, pričom musí ísť o majetok, ktorý v čase pred jeho zánikom existoval, nebol však známy, zistený, a objavil sa až po zániku subjektu. Teda aj pohľadávka, ktorá má byť dôvodom pre nariadenie dodatočnej likvidácie, musela existovať pred zánikom spoločnosti, a nie vzniknúť v dôsledku nariadenia dodatočnej likvidácie.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
1 Obdo 78/2018
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej aj "registrový súd" alebo "súd prvej inštancie") uznesením z 15. mája 2017 rozhodol tak, že zápis údajov o nariadení dodatočnej likvidácie nezodpovedá skutočnému stavu a pristúpil k výmazu zapísaných údajov o nariadení dodatočnej likvidácie z obchodného registra.
V odôvodnení uznesenia registrový súd uviedol, že obchodná spoločnosť YXC, s. r. o. bola k 1. augustu 2013 vymazaná z obchodného registra z dôvodu zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku. Následne na základe podnetu jej bývalého konateľa rozhodol registrový súd o nariadení dodatočnej likvidácie, a to na základe zistenia nového majetku spoločnosti - pohľadávky. Pohľadávka mala spočívať v nároku na náhradu trov konania voči spoločnosti XXX, a.s. priznanom právoplatným rozhodnutím Okresného súdu Bratislava I v celkovej sume 19 771,57 eur. Po zápise dodatočnej likvidácie do obchodného registra na základe podnetu spoločnosti XXX, a.s. mal súd v konaní za zistené, že rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I v čase podania návrhu na dodatočnú likvidáciu a ani v čase vydania rozhodnutia o nariadení dodatočnej likvidácie a zápisu tejto skutočnosti do obchodného registra, právoplatné nebolo. Konštatoval, že treba rozlišovať medzi uplatnením náhrady trov konania úspešného účastníka a vydaním uznesenia o takto uplatnenom nároku. Súd prvej inštancie vyslovil názor, že pred priznaním nároku na náhradu trov konania právoplatným a vykonateľným uznesením nemožno hovoriť o existujúcej pohľadávke úspešného účastníka konania voči neúspešnému. Uviedol, že zánikom spoločnosti YXC, s. r. o., ku dňu jej výmazu, došlo aj k zániku plnomocenstva udeleného touto spoločnosťou advokátovi, teda doručenie uznesenia právnemu zástupcovi bolo neúčinné a rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Na strane zaniknutej spoločnosti tak nemohlo dôjsť k vzniku a k objaveniu ďalšieho majetku vo forme pohľadávky pozostávajúcej z nároku na náhradu trov konania. So zreteľom na uvedené vyslovil registrový súd názor, že nebola splnená podmienka existencie ďalšieho majetku zisteného po výmaze spoločnosti z obchodného registra, teda neboli splnené podmienky na nariadenie dodatočnej likvidácie spoločnosti a na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra. Keďže zápis údajov o nariadení dodatočnej likvidácie nezodpovedá skutočnému stavu, pristúpil registrový súd k výmazu zapísaných údajov. Konštatoval, že tento nedostatok nemožno konvalidovať dodatočne vyznačenou právoplatnosťou práve na základe zapísanej dodatočnej likvidácie v obchodnom registri. So zreteľom na uvedené registrový súd rozhodol o výmaze zapísaných údajov o dodatočnej likvidácii a likvidátora.
Odvolací súd sa na odvolanie účastníka - bývalého konateľa v celom rozsahu stotožnil s napadnutým uznesením okresného súdu a podľa § 387 ods. 1 a 2 CSP ho potvrdil.
Súd sa stotožnil so záverom súdu prvej inštancie, že rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I o náhrade trov konania nenadobudlo právoplatnosť z dôvodu, že bolo doručené právnemu zástupcovi zaniknuvšej spoločnosti 13. augusta 2013, pričom spoločnosť sama bola vymazaná z obchodného registra 1. augusta 2013. S odkazom na ustanovenie § 33b ods. 2 druhú vetu Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), podľa ktorého
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).