Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Preskúmavanie ústavnosti a zákonnosti všeobecne záväzných nariadení obce

PRESKÚMAVANIE ÚSTAVNOSTI A ZÁKONNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ OBCE
Pri aplikácii a interpretácii všeobecne záväzných nariadení môžu vzniknúť pochybnosti o ich súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily (ústava, zákony a pod.). Zistenie súladu alebo nesúladu všeobecne záväzných nariadení obce s právnymi predpismi vyššej právnej sily sa realizuje v konaní o preskúmaní ich ústavnosti alebo zákonnosti.
Preskúmanie súladu všeobecne záväzného nariadenia s ústavou, zákonmi, nariadeniami vlády a ostatnými právnymi predpismi ústredných orgánov štátnej správy sa uskutočňuje v rámci dozorovej činnosti prokurátora, preskúmania tohto súladu všeobecným súdom podľa § 250zfa OSP a aj Ústavným súdom SR [čl. 125 ods. 1 písm. c), d) Ústavy SR].
V prípade zisteného nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce s právnymi predpismi vyššej právnej sily dochádza k zrušeniu tohto všeobecne záväzného nariadenia. K zrušeniu všeobecne záväzného nariadenia môže prísť zo strany obce, keďže "tvorba práva v sebe zahrnuje nielen prvky kreatívne, ale aj prvky derogatívne. Podstata derogatívnych prvkov v tvorbe práva spočíva najmä v tom, že právomoc tvoriť (kreovať) normatívne právne akty spravidla bez výnimky zahrnuje aj spôsobilosť zrušovať normatívne právne akty alebo ich časti. Platí zásada, že každý orgán tvorby práva má právomoc zrušiť normatívny akt, ktorý vydal."1) Obec tak môže urobiť, keď prijíma nové všeobecne záväzné nariadenie upravujúce tú istú oblasť, alebo ruší všeobecne záväzné nariadenie bez ďalšieho, alebo keď vyhovie protestu prokurátora a nezákonné všeobecne záväzné nariadenie zruší. Na druhej strane možno všeobecne záväzné nariadenie zrušiť na základe rozhodnutia všeobecného súdu podľa § 250zfa ods. 5 OSP alebo ústavného súdu podľa čl. 125 ods. 3 ústavy.
Dozor prokurátora
Prokurátor v rámci dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, ktorými sú aj orgány územnej samosprávy (obec, vyšší územný celok), je oprávnený preskúmavať zákonnosť všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy, okrem iných, pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení obcí pri výkone samosprávy a štátnej správy. Prokurátor z procesného hľadiska postupuje podľa zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o prokuratúre).
Prokurátor pri vykonávaní dozoru preskúmava dodržiavanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi samosprávy na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb, prípadne na základe vlastnej kontrolnej činnosti - previerok zachovávania zákonnosti.
Ak prokurátor dospeje k záveru, že všeobecne záväzné nariadenie vydané vo veciach samosprávy je v rozpore so zákonom a vo veciach prenesenej štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, podá proti nemu protest. Otázne je, či prokurátor môže protestom napadnúť aj samotný proces prijímania všeobecne záväzného nariadenia, ktorého výsledkom je podľa neho nezákonné všeobecne záväzné nariadenie. Príkladom môže byť vydanie všeobecne záväzného nariadenia podľa ustanovenia § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) - schválenie územnoplánovacej dokumentácie a jej záväznej časti vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Pred jeho vydaním je obec podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona povinná znova prerokovať stanoviská a písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ktoré neboli zohľadnené v procese schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, s tými, ktorí ich uplatnili. Ak by však obec tento postup nedodržala, znovu neprerokovala nezohľadnené pripomienky a napriek tomu všeobecne záväzné nariadenie schválila, následkom je neplatnosť schvaľovacieho procesu podľa § 25 ods. 6 citovaného zákona, a teda aj neplatnosť samotného všeobecne záväzného nariadenia. Podľa nášho názoru má prokurátor právo namietať protestom aj zákonnosť samotného procesu prijímania a schvaľovania všeobecne záväzného nariadenia, nakoľko z nezákonného procesu nemôže vzniknúť zákonné všeobecne záväzné nariadenie. Inými slovami len zo zákonného procesu môže vzniknúť zákonné všeobecne záväzné nariadenie (samozrejme s ohľadom aj na materiálnu zákonnosť všeobecne záväzného nariadenia); ide o spojené nádoby, ktoré navzájom súvisia, jedna nemôže existovať bez druhej.
Podľa § 25 zákona o prokuratúre prokurátor podáva protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu orgánu verejnej správy, ktorý všeobecne záväzný právny predpis vydal, teda v tomto prípade podáva protest obci, ktorá vydala napadnuté všeobecne záväzné nariadenie. Obec rozhodne o proteste prokurátora do 30 dní od doručenia protestu (§ 27 ods. 3 zákona o prokuratúre); je povinná umožniť prokurátorovi zúčastniť sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva pri prerokovaní protestu, ak o to prokurátor prejaví záujem.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).