Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ivana Mokrá

advokátska koncipientka; interná doktorandka Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  

Počet článkov autora: 2


O uplatňovaní princípu nemo tenetur se ipsum accusare nielen v trestnom konaní

Predkladaný príspevok sústreďuje pozornosť na jednu z čiastkových zásad prezumpcie neviny v podobe nemo tenetur se ipsum accusare (zákaz donucovania k sebaobviňovaniu). V tejto súvislosti príspevok poukáže nielen na jej uplatňovanie aj mimo trestn...

Pár poznámok k ukladaniu peňažného trestu v kontexte trestnej činnosti páchanej právnickými osobami

Príspevok analyzuje narastajúce množstvo trestnej činnosti páchanej právnickými osobami a kriticky hodnotí rozhodovaciu prax súdov, vedúcu kmyšlienke priorizácie ukladania peňažného trestu, ktorý sa potýka s výrazným nedostatkom napĺňania funkcie ...