Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Daniel Lipšic proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 30. novembra 2021 k sťažnosti č. 33160/17 v zmysle článku 35 ods. 3 písm. b) Dohovoru (absencia podstatnej ujmy vyžadovanej pre podanie sťažnosti)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 30. novembra 2021 vo výbore v zložení:

Krzysztof Wojtyczek, predseda,

Erik Wennerström,

Lorraine Schembri Orland, sudcovia,

a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,

berúc do úvahy uvedenú sťažnosť podanú 3. mája 2017,

berúc do úvahy stanovisko predložené dotknutou vládou a následné stanovisko k nemu predložené sťažovateľom,

po prerokovaní, rozhoduje takto:

 

SKUTKOVÝ STAV
1. Sťažovateľ, pán Daniel Lipšic, je slovenský štátny občan, ktorý sa narodil v roku 1973, a žije v Bratislave. Pred Súdom ho zastupoval pán P. Kubina, advokát pôsobiaci v Bratislave.
2. Vládu Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") zastupovala pani M. Bálintová, jej spoluzástupkyňa.
A. Okolnosti prípadu
3. Skutkové okolnosti prípadu, tak ako ich uviedli strany, možno zhrnúť takto.
4. Sťažovateľ je známy právnik a bývalý politik.
5. Dňa 17. augusta 2009 bola proti sťažovateľovi a televíznej stanici podaná žaloba na ochranu osobnosti fyzickou osobou, ktorá tvrdila, že vyjadrenie sťažovateľa odvysielané 14. augusta 2009 v hlavnom spravodajstve, týkajúce sa určitých trestných obvinení proti nej, porušilo jej osobnostné práva. Domáhala sa odvysielania sťažovateľovho ospravedlnenia v hlavnom spravodajstve a žiadala od neho približne 33 190 EUR z titulu nemajetkovej ujmy.
6. Žaloba bola preskúmaná všeobecnými súdmi na dvoch stupňoch a zamietnutá rozsudkami z 20. mája 2013 a 17. júla 2014. Vec tým bola právoplatne vyriešená. Stručne, aj keď došlo k zásahu do osobnosti žalobkyne sťažovateľom a ďalším žalovaným, súdy im nemohli nariadiť odvysielať ospravedlnenie v hlavnom spravodajstve kvôli povahe tohto programu. Čo sa týka náhrady nemajetkovej ujmy, žalobkyňa svoj nárok nepreukázala.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).