Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci november 2021 - N. proti Rumunsku (č. 2)

rozsudok zo 16. novembra 2021 k sťažnosti č. 38048/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte pozbavenia spôsobilosti na právne úkony a zmeny v osobe opatrovníka

Sťažovateľ je rumunský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1959 a žije v Bukurešti. Od júna 2006 do mája 2018 bol zadržiavaný v psychiatrickej liečebni v Sapoca v Rumunsku. Počas pobytu mu v roku 2014 okresný súd ustanovil dočasného opatrovníka po tom, čo klinika podala návrh na jeho pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a na vymenovanie opatrovníka. Klinika v odôvodnení návrhu uvádzala, že sťažovateľ trpí paranoidnou schizofréniou, čo potvrdila aj psychiatrická komisia.
V auguste 2016 z dôvodu stanovenej diagnózy a psychiatrickej správy a po zohľadnení písomných vyjadrení sťažovateľa, ktoré "potvrdili jeho duševný stav", okresný súd pozbavil sťažovateľa spôsobilosti na právne úkony a ustanovil opatrovníka. Keďže neuspel pri hľadaní vhodného opatrovníka medzi rodinnými príslušníkmi, ktorí by mali záujem plniť túto úlohu, súd určil orgán sociálnej kurately v obci Unguriu, pretože sa nachádza v blízkosti kliniky, a pani T. E. C., jedna zo zamestnankýň, bola určená za opatrovateľku.
Sťažovateľ podal proti rozhodnutiu odvolanie. Tvrdil, že rozhodnutie súdu nebolo odôvodnené a súd neprihliadal na jeho procesné práva. Žiadal, aby súd vzal do úvahy citlivú situáciu ľudí s duševnými chorobami, ktorí boli marginalizovaní, segregovaní a inštitucionálne zneužívaní. Takisto neúspešne žiadal, aby súd predložil Súdnemu dvoru Európskej únie predbežnú otázku, pretože napadnuté rozhodnutie porušuje požiadavky európskej legislatívy týkajúce sa práva znevýhodnených ľudí voliť a pracovať. Ďalej namietal ústavnosť článku 164 ods. 1 Občianskeho zákonníka týkajúceho sa konania o opatrovníctve, ktorý podľa názoru sťažovateľa diskriminuje ľudí s duševnými poruchami a zbavuje ich výkonu svojich práv.
Dňa 29. augusta 2016 oblastný súd vyhlásil rozsudok, v ktorom zdôraznil potrebu ukončiť pobyt sťažovateľa v psychiatrickej klinike. Dňa 21. februára 2017 nariadil jeho prepustenie za podmienok, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, ale bezvýsledne.
Medzičasom sťažovateľ podal svoju prvú sťažnosť na Európsky súd pre ľuds
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).