Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Perhács proti Slovenskej republike

rozsudok z 24. septembra 2020 k sťažnosti č. 59327/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prerokovanie veci v primeranej lehote)
V prípade Perhács proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (Tretia sekcia), zasadajúc v komore v zložení:
Dmitry Dedov,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Liv Tlgerstedt,
tajomník sekcie,
na neverejnom zasadnutí 3. septembra 2020,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
KONANIE
1.
Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Súd proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 8. novembra 2019.
2.
Sťažovateľ bol zastúpený pánom Z. Perhácsom, advokátom vykonávajúcim svoju prax v Jelenci.
3.
Dňa 12. decembra 2019 bola sťažnosť oznámená vláde.
FAKTY
SKUTKOVÉ OKOLNOSTI PRÍPADU
4.
Údaje o sťažovateľovi sú uvedené v priloženej tabuľke.
A. Sťažovateľova žiadosť o sprístupnenie informácie
5.
Dňa 16. septembra 2014 podal sťažovateľ žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z.z.) na Špecializovanom trestnom súde. Žiadosť sa týkala jeho odpočúvania štátnymi orgánmi v období od 14. septembra 2008 do 11. decembra 2008.
6.
Dňa 18. septembra 2014 Špecializovaný trestný súd odmietol sprístupniť požadované informácie tvrdiac, že boli utajované. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 20. októbra 2014, konajúc ako vyšší správny orgán, potvrdilo rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu.
7.
Dňa 28. októbra 2014 podal sťažovateľ žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Krajskom súde v Bratislave (ďalej len "krajský súd"). Krajský súd 28. septembra 2016 žalobu zamietol a rozsudok bol právnemu zástupcovi sťažovateľa doručený 31. októbra 2016.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).