Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právne dôsledky prisvojenia si výťažku drevnej hmoty obhospodarovateľom lesa pri ťažbe dreva vykonanej v dôsledku kôrovcovej kalamity (ZSP 52/2019)

§ 420, § 451 ods. 1 a 2, § 456 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku

Obhospodarovateľ lesa, ktorý v dôsledku kôrovcovej kalamity vykoná v obhospodarovanom lese ťažbu dreva, je povinný poskytnúť vlastníkovi pozemku v tomto lese alikvotnú časť vyťaženej drevnej hmoty alebo finančného výťažku z nej. Pokiaľ tak nekoná a vlastník pozemku sa domáha svojich práv v civilnom sporovom konaní, je súd na podklade relevantných skutkových zistení a v súlade so zásadou iura novit curia povinný posúdiť, či obhospodarovateľ lesa tým spôsobil vlastníkovi pozemku škodu, alebo sa na jeho úkor bezdôvodne obohatil.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 19/2018

SKUTKOVÝ STAv
Žalobca sa v danom spore domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu sumu 678,76 eur spolu s príslušenstvom a sumu 346 eur titulom náhrady škody.
Žalobu odôvodnil tým, že je v podiele 1/2 podielovým spoluvlastníkom lesného pozemku, ktorý užíva žalovaný. Začiatkom roka 2014 uskutočnil žalovaný so súhlasom odborného hospodára výrub stromov aj na jeho pozemku. Po zistení tejto skutočnosti rokoval so žalovaným o náhrade škody, avšak bezvýsledne.
Okresný súd (ďalej "súd prvej inštancie") medzitýmnym rozsudkom z 24. mája 2016 rozhodol, že základ nároku žalobcu proti žalovanému na náhradu škody je daný.
V odôvodnení konštatoval preukázanie spoluvlastníctva žalobcu k predmetnému lesnému pozemku. Uviedol, že vlastníkovi pozemku patria aj porasty na ňom sa nachádzajúce. Tieto porasty predstavujú pre žalovaného cudziu vec. Vzhľadom na to bolo povinnosťou žalovaného informovať žalobcu o kalamitnej ťažbe v tomto lesnom poraste a s odôvodnením svojho postavenia obhospodarovateľa lesného porastu predložiť návrh na uzatvorenie dohody o vykonaní ťažby aj na pozemku žalobcu s uvedením predpokladaného rozsahu ťažby, výdavkov s ňou súvisiacich, výťažku za predaj drevnej hmoty a pripadajúcej výšky výťažku patriacej žalobcovi, či už v drevnej hmote alebo v peniazoch. Kolízia práv medzi obhospodarovateľom lesa (žalovaným) a vlastníkom pozemku (žalobcom) vyznieva jednoznačne v prospech vlastníka pozemku. Žalovaný nakladal s cudzou vecou, prisvojil si vec (drevnú hmotu), ktorá mu nepatrí, čím žalobcovi spôsobil materiálnu škodu. Konaním žalovaného preto boli naplnené všetky kvalifikačné znaky zodpovednosti za škodu podľa ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ").
Žalovaný napadol uvedený rozsudok odvolaním.
Krajský súd (ďalej aj len "odvolací súd") rozsudkom z 31. mája 2017 medzitýmny rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil.
V odôvodnení rozhodnutia konštatoval, že žalovaný nemôže ignorovať práva žalobcu ako vlastníka predmetnej nehnuteľnosti. Užívať ju môže len ak má na to právny titul (napr. nájomnú zmluvu uzavretú s jej vlastníkom). Žalovaný neuniesol v danom spore dôkazné bremeno, lebo nepreukázal existenciu nájomného vzťahu k spoluvlastníckemu podielu žalobcu na predmetnom lesnom pozemku. Neobstojí pritom jeho tvrdenie o minoritnom spoluvlastníckom podiele žalobcu k časti obhospodarovanej žalovaným s odkazom na ustanovenie § 139 ods. 2 OZ s tým, že o hospodárení s ňou sa dohodli majoritní spoluvlastníci. V súvislosti s tým odvolací súd poukázal na judikatúru, z ktorej vyplýva, že pokiaľ zákon ustanovuje, že o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov, potom z toho vyplýva, že nerozhoduje len väčšina bez toho, aby menšinovému spoluvlastníkovi bola daná akákoľvek možnosť, aby sa pre otázku týkajúcu sa hospodárenia so spoločnou vecou mohol tiež rozhodnúť, či sa k nej vyjadrí. Ak by menšinovému spoluvlastníkovi vôbec nebola daná možnosť vyjadriť sa k zamýšľanej zmene v hospodárení so spoločnou vecou, potom aj za situácie, kedy s takou zmenou súhlasí väčšina spoluvlastníkov počítaná podľa veľkosti podielov, nejde o rozhodnutie väčšiny v zmysle ustanovenia § 139 ods. 2 OZ. V takom prípade ide z hľadiska hospodárenia spoluvlastníkov so spoločnou vecou o neplatný právny úkon.
Odvolací súd ďalej konštatoval, že predmetom sporu je náhrada škody za vyrúbaný lesný porast (stromy), ktorých vl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).