Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Včasnosť odvolania podaného telefaxom

Občianske právo
23/2015
Včasnosť odvolania podaného telefaxom
§ 42, § 57 Občianskeho súdneho poriadku
§ 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Odvolanie podané telefaxom, ktoré bolo do troch dní doplnené predložením originálu, má účinky riadne a včas podaného odvolania.
Ak záver o nedodržaní zákonom ustanovenej procesnej lehoty na podanie opravného prostriedku nie je preukázaný mimo rozumných pochybností, musí súd vychádzať z predpokladu, že opravný prostriedok bol podaný v zákonnej lehote.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
6 Cdo 149/2012
.
Skutkový stav:
Krajský súd, ako súd odvolací, uznesením odmietol odvolanie odporkyne proti uzneseniu okresného súdu, ktorým bol zamietnutý jej návrh na obnovu konania o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, vedeného na okresnom súde pod sp. zn. 5 C 113/99. Odmietnutie odvolania odôvodnil krajský súd jeho oneskoreným podaním. Vychádzal z toho, že odporkyňa prevzala prvostupňové uznesenie 9. decembra 2010 a pätnásťdňová lehota na podanie odvolania jej preto uplynula 27. decembra 2010. Ak teda odporkyňa podala odvolanie osobne na súde 30. decembra 2010, urobila tak oneskorene.
Odporkyňa podala proti tomuto uzneseniu krajského súdu dovolanie. Žiadala napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie z dôvodu, že odmietnutím odvolania jej bola odňatá možnosť konať pred súdom.
Podľa odporkyne nie je správny záver odvolacieho súdu, že podala odvolanie voči uzneseniu okresného súdu až 30. decembra 2010, teda oneskorene. Tvrdila, že odvolanie podala včas, 27. decembra 2010, telefaxom a podanie, ktoré doručila osobne súdu 30. decembra 2010, bolo originálom telefaxového podania z 27. decembra 2010, doplneného v zmysle § 42 ods. 1 tretia veta Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") do tro
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).