Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Ústav medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

Počet článkov autora: 4


Práva transsexuálov v medzinárodnom kontexte, výzvy pre slovenskú právnu úpravu

Legislatíva EÚ, ako aj viaceré odporúčania Rady Európy, podobne aj judikatúra ESĽP vysielajú štátom jednoznačný signál, že je pozitívnou povinnosťou štátu, aby nielenže nevytváral prekážky, ale zabezpečil administratívno-právne prostredie akceptác...

Etické aspekty očkovania, povinné vs. dobrovoľné očkovanie

Príspevok je venovaný otázkam bioetických súvislostí vakcinácie, teda aké sú úvahy, ktoré vedú k dobrovoľnosti a ktoré právne a etické východiská ústia do možnosti zavedenia povinného očkovania. Problematika je skúmaná z hľadiska očkovania detí, a...

Neverejnosť prípravného konania z pohľadu zásady prezumpcie neviny

The article deals with the right to information from the ongoing preparatory proceedings as part of the criminal proceedings, which, however, is essentially non-public. It considers the leakage of information and the possible consequences for the ...

Náhradné materstvo ako bioetický problém z pohľadu ochrany základných práv a slobôd

Príspevok vychádza v podstatnej časti z habilitačnej prednášky autorky, ktorá odznela dňa 27.2.2020 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. Téma bola zvolená ako prierezová z pohľadu použitia komparácie inštitútu náhradného materstva, čo je d...