Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodovanie o náhrade trov konania pri procesnom spoločenstve

 

Sťažovateľka bola žalovaná v konaní o žalobe žalobcu voči sťažovateľke ako žalovanej v 1. rade a žalovanému v 2. rade o zaplatenie 168 717,81 EUR s príslušenstvom. Podaná žaloba bola žalobcom odôvodnená uzatvorenými zmluvami o pôžičke, na základe ktorých žalobca ako veriteľ poskytol sťažovateľke (ako dlžníkovi) pôžičky v celkovej výške 300 000 EURs9% ročným úrokom. S výnimkou poslednej zmluvy o pôžičke z 30. januára 2012 žalovaný v 2. rade uzatvoril so žalobcom vo vzťahu k týmto pôžičkám dohody o pristúpení k záväzku. Ku dňu podania žaloby bola žalobcovi uhradená časť pôžičiek vo výške 85 400 EUR a úroky z poskytnutých pôžičiek.
Žalovaný v 2. rade ako konateľ dlžníka (sťažovateľky) a pristupujúci dlžník podľa uzatvorených dohôd o pristúpení k záväzku uzatvoril dohody o uznaní dlhu podľa § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka, v ktorých potvrdil dlh sťažovateľky a žalovaného v 2. rade (ako pristupujúceho dlžníka) voči žalobcovi.
Okresný súd Dolný Kubín (ďalej len "okresný súd")
rozsudkom č. k. 6C/56/2017 z 15. mája 2018
rozhodol tak, že zaviazal sťažovateľku a žalovaného v 2. rade na zaplatenie dlžných súm uvedených vo výroku I rozsudku a náhradu trov konania spoločne a nerozdielne v tejto časti. A zároveň zaviazal sťažovateľku na úhradu dlžnej sumy uvedenej vo výroku III rozsudku a náhradu trov konania v tejto časti.
Proti rozsudku okresného súdu podala sťažovateľka v zákonom stanovenej lehote odvolanie, o ktorom rozhodol
Krajský súd v Žiline
(ďalej len "krajský súd")
rozsudkom č. k. 9Co/239/2018 z25. októbra 2018
tak, že rozsudok okresného súdu potvrdil. Žalovaný v 2. rade odvolanie nepodal. Krajský súd uviedol, že pokiaľ išlo o skutkové zistenia, vyhodnotenie rozhodujúcich skutočností a právne posúdenie veci, v tomto smere sa v celom rozsahu stotožnil s podrobnými dôvodmi napadnutého rozhodnutia, ktoré v takomto prípade nebolo potrebné opakovať, keďže podľa krajského súdu ani zo strany sťažovateľky neboli v priebehu odvolacieho konania tvrdené také skutočnosti, s ktorými by sa nevysporiadal súd prvej inštancie v dôvodoch napadnutého rozhodnutia. Vo vzťahu k trovám odvolacieho konania rozhodol krajský súd tak, že žalobcovi a žalovanému v 2. rade priznal ako (podľa krajského súdu) úspešným účastníkom odvolacieho konania voči sťažovateľke nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu, a to s odkazom na § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 CSP.
Sťažovateľka podala proti rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie podľa § 420 písm. f) CSP a podľa § 421 ods. 1 písm. a) CSP. Najvyšší súd o dovolaní sťažovateľky rozhodol napadnutým uznesením tak, že dovolanie odmietol a žalobcovi a žalovanému v 2. rade priznal voči sťažovateľke nárok na náhradu trov dovolacieho konania.
Ústavný súd na neverejnom zasadnutí 26. januára 2023 vo veci rozhodol nálezom
III. ÚS 371/2022
takto:
1. Výrokom
uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Cdo/132/2019 z 23. februára 2022
, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky priznal žalovanému v2. rade voči sťažovateľke nárok na náhradu trov dovolacieho konania,
bolo porušené
základné právo sťažovateľky na súdn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).