Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 - ATV Zrt proti Maďarsku

ATV Zrt proti Maďarsku
rozsudok z 28. apríla 2020 k sťažnosti č. 61178/14 pre porušenie článku 10 Dohovoru (právo na slobodu prejavu) v kontexte vyjadrenia televíznej spoločnosti, ktorá opísala politickú stranu ako "krajne pravicovú" na základe zákonného zákazu zdieľať akékoľvek "názory" s divákmi
Sťažovateľom v prejednávanom prípade bola spoločnosť, ktorá prevádzkovala televízny kanál. V spravodajskom programe opísala politickú stranu Jobbik ako "krajne pravicovú." Ustanovenie § 12 zákona o médiách zakazuje komentovanie akéhokoľvek "názoru" čitateľa. Sťažovateľ preto nesmel toto vyjadrenie reprodukovať.
V odvolaní sťažovateľ namietal, že pojem "krajná pravica" bol všeobecne používaným pojmom vo vzťahu k Jobbiku, mal vedecký základ v politickej a sociálnej vede a odrážal postavenie Jobbiku v parlamente.
Sťažovateľ - vlastník licencie pre prevádzkovanie televízneho kanála, v prejednávanom prípade namietal, že rozhodnutie vnútroštátnych súdov o porušení ustanovenia zákona o médiách, zakazujúceho vyjadrovať názory v spravodajských programoch, porušilo jeho právo na slobodu prejavu. Spoločnosť namietala porušenie článku 10 Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Strany sa zhodli v tom, že sporné opatrenie bolo zásahom do práva sťažovateľa na slobodu prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru.
Takýto zásah musí byť vykonaný "na základe zákona", sledovať jeden alebo viacero legitímnych cieľov v zmysle druhého odseku článku 10 Dohovoru a musí byť "nevyhnutný v demokratickej spoločnosti."
V prejednávanom prípade sa názory strán sporu líšili v otázke, či zásah do slobody prejavu sťažovateľa bol vykonaný na základe zákona. Spoločnosť tvrdila, že nebolo možné predvídať, že vnútroštátne súdy budú interpretovať pojem "krajná pravica" skôr ako názor, než ako skutkové tvrdenie, a teda budú penalizovať jeho použitie v spravodajskom programe poukazujúc na § 12 zákona o médiách. Vláda tvrdila, že zásah bol vykonaný na základe ustanovenízáko- na o médiách.
Súd pripomína, že výraz "na základe zákona" v druhom odseku článku 10 Dohovoru nielenže vyžaduje, aby napadnuté opatrenie malo oporu vo vnútroštátnom práve, ale odkazuje aj na kvalitu sporného zákona, ktorý by mal byť dostupný dotknutej osobe a predvídateľný vo svojich účinkoch. Je v prvom rade úlohou vnútroštátnych orgánov, najmä súdov, aby interpretovali a aplikovali vnútroštátne právo.
Jedna z požiadaviek vyplývajúcich z pojmu "na základe zákona" je predvídateľnosť. Normu preto nemožno považovať za "zákon" v zmysle článku 10 ods. 2 Dohovoru, pokiaľ nie je formulovaná dostatočne presne, tak aby umožnila občanovi regulovať svoje konanie. Tento musí byť schopný do určitej miery primeranej okolnostiam, ak treba aj s náležitou právnou radou, predvídať dôsledky ktoré dané konanie môže so sebou prinášať.
Takéto dôsledky nemusia byť predvídateľné absolútne presne. Hoci určitá predvídateľnosť je žiaduca, môže so sebou prinášať neprimeranú rigiditu. Zákon však musí ponechávať dostatok priestoru pre zmenu okolností. Preto mnohé zákony sú nevyhnutne formulované v pojmoch, ktoré sú vo väčšom či menšom rozsahu vágne a ktorých interpretácia a aplikácia sú otázkou praxe.
Úroveň presnosti vyžadovanej od vnútroštátnej legislatívy, ktorá nemôže pokryť každú eventualitu, závisí do značnej miery od obsahu daného zákona, od oblasti, ktorú má upraviť, a od počtu a postavenia tých, ktorým je zákon adresovaný.
Súd zistil, že od osôb vykonávajúcich profesion
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).