Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Možnosť preskúmania rozhodcovského rozsudku exekučným súdom

22/2016
Možnosť preskúmania rozhodcovského rozsudku exekučným súdom
§ 35, § 44, § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
§ 159 Občianskeho súdneho poriadku
Pri spotrebiteľských zmluvách je preskúmanie správnosti rozhodcovského rozsudku exekučným súdom možné len ak ide o dôvod uvedený v § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozpor s dobrými mravmi je viazaný na plnenie a nie na to, či spotrebiteľská zmluva obsahuje neprijateľnú podmienku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 M Cdo 11/2010
.
Skutkový stav:
Okresný súd na základe návrhu oprávneného poverením z 27. februára 2008 poveril súdneho exekútora JUDr. R. K. vykonaním exekúcie proti povinnému na vymoženie 10 380 Sk (344,55 eur) s príslušenstvom, trov predchádzajúceho konania 3 886 Sk a trov exekúcie, na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu spoločnosti Slovenská ......... a.s., Bratislava z 30. októbra 2007, sp. zn. SR 7928/2007 (ďalej len "exekučný titul").
Povinný podaním z 1. júla 2009 navrhol zastaviť exekučné konanie z dôvodu, že označený exekučný titul založil jeho povinnosť na podklade zmluvy o úvere z 25. januára 2007 uzavretej medzi účastníkmi konania, ktorá je typom spotrebiteľskej zmluvy, obsahujúcej tak nerovnosť podmienok strán zmluvy aj rozpor s dobrými mravmi, jednak v rozsahu úhrady vypožičanej sumy, ako aj ohľadne výšky úrokovej sadzby.
Okresný súd uznesením z 24. augusta 2009 návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.
V odôvodnení uviedol, že pri poverení exekútora na vykonanie exekúcie súd neskúma vecnú správnosť exekučného titulu. Povinný mal možnosť do 30 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku podať žalobu na príslušnom súde a domáhať sa jeho zrušenia z dôvodov uvedených v § 40 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len "zák. č. 244/2002 Z.z."). Uvedený rozhodcovský rozsudok nadobudol právoplatnosť, stal sa vykonateľným a je spôsobilým exekučným titulom. K námietke povinného o neplatnosti zmluvy o úvere pre rozpor s dobrými mravmi (§ 39 Občianskeho zákonníka) súd uviedol, že v exekučnom konaní takéto námietky nemôžu byť predmetom posudzovania; sporné otázky týkajúce sa platnosti takejto zmluvy rieši súd v sporovom konaní na základe žaloby podanej dotknutou osobou.
Krajský súd uznesením zo 7 decembra 2009 odvolanie povinného podľa § 218 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") odmietol z dôvodu, že smerovalo proti rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné (§ 202 ods. 2 OSP).
Generálny prokurátor SR podal proti uzneseniu okresného súdu na základe podnetu povinného mimoriadne dovolanie (ďalej len "generálny prokurátor") a žiadal napadnuté uznesenie okresného súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.
Namietal, že exekučný súd pri rozhodovaní o návrhu povinného na zastavenie exekúcie nepostupoval v súlade s ustanoveniami § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku a § 45 ods. 1 písm. c) a § 33 ods. 2 druhá a tretia veta zákona č. 244/2002 Z.z. Exekučný súd neskúmal, či rozhodcovský s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).