Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ponuková povinnosť vhodnej práce

4/2014
Ponuková povinnosť vhodnej práce
§ 63 ods. 2 Zákonníka práce
§ 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Z hľadiska povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti pri dokazovaní splnenia ponukovej povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 63 ods. 2 Zákonníka práce platí, že splnenie ponukovej povinnosti musí zásadne tvrdiť a preukázať zamestnávateľ.
Ak zamestnanec v rámci procesnej obrany tvrdí, že ku dňu výpovede zamestnávateľ mal v mieste výkonu práce voľné pracovné miesta, splnenie bremena tvrdenia na strane zamestnanca predpokladá, že zamestnanec označí konkrétne pracovné miesta, ktoré boli ku dňu výpovede v mieste jeho výkonu práce voľné. Dôkazné bremeno preukázať, že zamestnancom označené pracovné miesto bolo ku dňu výpovede obsadené iným pracovníkom (napr. predložením pracovnej zmluvy), je však aj v takomto prípade na zamestnávateľovi.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
6 Cdo 138/2012
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom určil, že výpoveď žalovanej spoločnosti zo 16. augusta 2006 daná žalobcovi podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 2. Zákonníka práce, podľa ktorej sa pracovný pomer žalobcu mal skončiť k 31. decembru 2006, je neplatná a žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že vzhľadom na záväzný právny názor vyslovený v zrušujúcom uznesení odvolacieho súdu, sa už nezaoberal existenciou hmotnoprávnych podmienok platnosti výpovede týkajúcich sa náležitostí výpovede a povinnosti prerokovať vopred výpoveď so zástupcami zamestnancov, ale sa zameral na zistenie, či žalovanej vznikla ponuková povinnosť, a či túto svoju povinnosť aj v zmysle § 63 Zákonníka práce splnila. V tejto súvislosti uviedol, že ustanovenie § 63 ods. 2 Zákonníka práce stanovuje tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa, ktorej splnenie je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede z pracovného pomeru. Podľa ustálenej judikatúry nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu, teda ide o absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať. Splnenie tejto ponukovej povinnosti v konaní o neplatnosť výpovede musí preukázať zamestnávateľ. V danej veci žalovaná od začiatku tvrdila, že v čase dania výpovede nemala žiadne voľné pracovné miesto v mieste dohodnutom v pracovnej zmluve, a preto nemohla ponukovú povinnosť splniť. Žalobca však súdu predložil dôkaz - tabuľku vypracovanú žalovanou (aj) o plánovanom počte pracovných miest a o skutočnom počte pracovných miest za rok 2006, z ktorého dôkazu vyplýva, že plánované pracovné miesta boli v počte 1610 a v skutočnosti obsadené pracovné miesta boli v počte 1550. Správnosť tohto dôkazu bola potvrdená aj svedeckými výpoveďami svedkov G. a Sch., ktorí uviedli, že v čase výpovede boli na odštepnom závode K. (ďalej len "OZ K.") voľné minimálne pracovné miesta technického pracovníka GIS, ktoré potom zastával Ing. K., resp. aj robotnícke pracovné miesto prevádzkového montéra a pracovné miesta strážnikov. Keďže žalovaná tvrdila, že v rozhodnom čase sa voľné pracovné miesta týkali jej iných odštepných závodov a nie OZ K., žalovanú zaťažovalo dôkazné bremeno, aby toto svoje tvrdenie preukázala. Žalovaná na preukázanie uvedenej skutočnosti však žiadne dôkazy neprodukovala a neuviedla ani žiadne dôkazy, ktoré by boli spôsobilé vyvrátiť zistenia vyplývajúce z tabuľky o plánovanom a skutočnom počte pracovných miest za rok 2006 a z výpovedí uvedených svedkov (za také nepovažoval dôkaz o odchode do dôchodku zamestnanca F. a ani dôkaz o zmene miesta výkonu práce zamestnanca Ing. K.). Na základe uvedených úvah dospel k záveru, že žalovanej vznikla ponuková povinnosť, lebo mala možnosť v mieste výkonu práce žalobcu ďalej zamestnávať. Túto povinnosť si nesplnila a nebola teda splnená hmotnoprávna podmienka platnosti výpovede vyplývajúca z ustanovenia § 63 ods. 2 Zákonníka práce. Považoval preto žalobu za dôvodnú a v celom rozsahu jej vyhovel. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil s poukázaním na ustanovenie § 142 ods. 1 OSP.
Krajský súd na odvolanie žalovanej rozsudok sú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).