Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodovanie súdov o trovách súdneho exekútora

1/2013
Rozhodovanie súdov o trovách súdneho exekútora
§ 200 ods. 1 Exekučného poriadku
§ 201 ods. 1 Exekučného poriadku
§ 202 Exekučného poriadku
§ 203 Exekučného poriadku
Právo na náhradu trov exekúcie podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku nemôže vzniknúť povinnému; takéto právo nemožno vyvodiť ani z § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, lebo toto ustanovenie rieši len vzťah vzniknutý medzi exekútorom a oprávneným.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
5 MCdo 12/2004
Skutkový stav:
Okresný súd L.
rozsudkom z 18. júna 2003 uložil žalovanému povinnosť, zaplatiť žalobcovi 14 280 Sk s 13% ročným úrokom z omeškania od 28. marca 2003 do zaplatenia, všetko do troch dní a vo zvyšku (v časti požiadavky na úroky z omeškania sadzbou presahujúcou prísudok za obdobie už od 12. júla 2002) žalobu zamietol. Žalovanému uložil tiež povinnosť, zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v celkovej sume 5 082 Sk na bližšie neoznačený účet advokátky do troch dní.
V odôvodnení rozhodnutia vo veci samej vyslovil názor, podľa ktorého žalobcovi vzniklo podľa § 451 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") právo (a žalovanému zodpovedajúca povinnosť) na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške preplatku na odmene súdneho exekútora, pričom k preplatku došlo nesprávnym vyčíslením odmeny exekútorom, preplatok v skutočnosti predstavoval (pri zaplatení žalobcom celkom sumy 19 390 Sk a pri práve exekútora len na 3 006,40 Sk) až 14 907,60 Sk, súd bol viazaný žalobou (požadujúcou na tzv. istine nižšiu sumu) a žalovaný sa do omeškania dostal až deň po prevzatí žaloby, (ktorú bolo treba považovať za kvalifikovanú výzvu na plnenie), keď inak odchylný prvý deň omeškania bol rozhodujúcim aj pre nižšiu sadzbu úrokov z omeškania.
Krajský súd v B. B.
na odvolanie žalovaného rozsudkom z 15. októbra 2003 rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým bolo žalobe vyhovené a v časti trov konania, potvrdil a sám uložil žalovanému povinnosť, zaplatiť žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania v sume 3 741 Sk k rukám advokátky.
Odvolací súd si v odôvodnení svojho rozsudku osvojil skutkové i právne závery okresného súdu predovšetkým v časti názoru o práve exekútora len na nižšiu odmenu (vzhľadom na dôvod zastavenia exekúcie spočívajúci v návrhu oprávneného na taký postup a nie v upustení exekútora od vykonania exekúcie).
Generálny prokurátor SR
podal proti označeným rozsudkom okresného aj krajského súdu, na podnet žalovaného, mimoriadne dovolanie a navrhol oba rozsudky zrušiť a vec vrátiť Okresnému súdu L. na ďalšie konanie. Nami
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).