Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER V, TITULUS III: DE HEREDITATIS PETITIONE (pars prima) 5. kniha, 3. titul: O dedičskej žalobe (1. časť)

1. GAIUS libro sexto ad edictum provinciale
Hereditas ad nos pertinet aut vetere iure aut novo. vetere e lege duodecim tabularum vel ex testamento, quod iure factum est
1. GAIUS v 6. knihe K provinčnému ediktu
Dedičstvo nám prislúcha buď podľa práva starého alebo nového. V starom práve nám prislúcha na základe zákona dvanástich tabúľ alebo podľa závetu, ktorý bol riadne vyhotovený
1)
2. ULPIANUS libro quinto decimo ad edictum
(sive suo nomine sive per se sive per alios effecti sumus,
2. ULPIANUS v 15. knihe K ediktu
[či sme sa stali (dedičmi) svojím menom], prostredníctvom nás samých alebo iných,
3. GAIUS libro sexto ad edictum provinciale
veluti si eam personam, quae in nostra potestate sit, institutam iusserimus adire hereditatem: sed et si Titio, qui Seio heres extitit, nos heredes facti sumus, sicuti Titii hereditatem nostram esse intendere possumus, ita et Seii) vel ab intestato (forte quod sui heredes defuncto sumus, vel adgnati, vel quod manumisimus defunctum, quodve parens noster manumiserit). novo iure fiunt heredes omnes qui ex senatus consultis aut ex constitutioni bus ad hereditatem vocantur.
3. GAIUS v 6. knihe K provinčnému ediktu
ako napríklad ak rozkážeme tej osobe, ktorá je pod našou mocou ustanovená (za dediča), aby sa ujala dedičstva, ale aj keď sme sa stali dedičmi Titia, ktorý sa stal Seiovým dedičom, môžeme sa domáhať toho, že naše je tak dedičstvo Titia, ako aj Seia), alebo bez závetu (a to preto, že sme vlastnými dedičmi zomretého, agnátmi, alebo pretože sme prepustili zomretého alebo ho prepustil náš rodič). Dedičmi sa podľa nového práva stávajú všetci, ktorí sú k dedičstvu povolaní na základe uznesení senátu alebo konštitúcií.
4. PAULUS libro primo ad edictum
Si hereditatem petam ab eo, qui unam rem possidebat, de qua sola controversia erat, etiam id quod postea coepit possidere restituet.
4. PAULUS v 1. knihe K ediktu
Ak by som vymáhal dedičstvo od toho, kto držal jednu vec, len ohľadne ktorej vznikol spor, navráti aj to, čo začal držať neskôr.
2)
5. ULPIANUS libro quarto decimo ad edictum
Divus Pius rescripsit prohibendum possessorem hereditatis, de qua controversia erit, antequam lis inchoaretur, aliquid ex ea distrahere: nisi maluerit pro omni quantitate hereditatis vel rerum eius restitutione satisdare. causa autem cognita, etsi non talis data sit satisdatio, sed solita cautio, etiam post lite
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).