Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Salmanov proti Slovenskej republike

rozsudok z 20. januára 2022 k sťažnosti č. 40132/16

Čl. 5 ods. 1 • Nezákonná väzba nariadená najvyšším súdom po prvostupňovom odsúdení • Prvky svojvôle • Čl. 5 ods. 5 • Odškodnenie • Nárok na odškodnenie za porušenie článku 5 ods. 1.
V prípade Salmanov proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc v komore v zložení:

Péter Paczolay, predseda,

Krzysztof Wojtyczek,

Alena Poláčková,

Gilberto Felici,

Erik Wennerström,

Lorraine Schembri Orland,

Ioannis Ktistakis, sudcovia,

a Renata Degener, tajomníčka sekcie,

berúc do úvahy:

sťažnosť (č. 40132/16) proti Slovenskej republike, ktorú 6. júla 2016 predložil Súdu podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) slovenský štátny občan, pán Alexander Salmanov (ďalej len „sťažovateľ“);

rozhodnutie notifikovať sťažnosť vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“);

stanoviská strán;

po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 7. decembra 2021,

vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v tento deň:

ÚVOD
1. Sťažnosť sa týka sťažovateľovej väzby a konania týkajúceho sa jeho žiadosti o prepustenie v kontexte konania o jeho obvinení z podplácania.
SKUTKOVÝ STAV
2. Sťažovateľ sa narodil v roku 1986 avčase podania svojej sťažnosti vykonával trest odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Zastupoval ho pán V. Križiak, advokát pôsobiaci v Košiciach.
3. Vládu zastupovala jej spoluzástupkyňa, pani M. Bálintová, z ministerstva spravodlivosti.
4. Skutkové okolnosti prípadu tak, ako ich uviedli strany, možno zhrnúť takto.
I. OBVINENIE PROTI SŤAŽOVATEĽOVI A JEHO VÄZBA
5. Dňa 23. apríla 2013 bol sťažovateľ vzatý do väzby počas konania o obvinení z podplácania. Jeho väzba bola považovaná za potrebnú podľa § 71 ods. 1 písm. b) a c) Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov - ďalej len "TP"), ktorý upravuje väzbu, ak existuje obava, že osoba bude zasahovať do výkonu spravodlivosti (
kolúzna väzba
) a pokračovať v trestnej činnosti (
preventívna väzba
). V priebehu následného prípravného konania druhý dôvod pre väzbu odpadol a ponechaný bol iba prvý z dôvodov.
6. Dňa 25. septembra 2013 bol sťažovateľ pre uvedené obvinenie obžalovaný pred Špecializovaným trestným súdom (ďalej len "ŠTS").
II. ŽIADOSŤ O PREPUSTENIE A NÁSLEDNÉ KONANIE
PRED VŠEOBECNÝMI SÚDMI
7. Konkrétnym predmetom sťažovateľovej sťažnosti pred Súdom je jeho väzba v období nasledujúcom po jeho žiadosti o prepusteni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).