Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne precedensy - KOMENTOVANÉ - Nezávislosť disciplinárneho senátu na poľskom najvyššom súde

Aplikovanie testu pre „súd zriadený zákonom“, vytvoreného ESĽP v prípade Guðmudur Andri Ástraðsson, na novozriadenú disciplinárnu komoru poľského najvyššieho súdu. Problémom bolo vymenovanie jej sudcov poľskou najvyššou súdnou radou, ktorá podľa sťažujúcej sa advokátky nebola vytvorená na základe princípu oddelenosti súdnej moci od zákonodarnej a výkonnej.Podľa ESĽP novelizovaný zákon o najvyššej súdnej rade nielen odstránil reprezentatívny výber sudcov v tomto orgáne, ale zabezpečil aj pre zákonodarnú a výkonnú moc rozhodujúci vplyv na jej zloženie. Preto menovanie sudcov disciplinárnej komory poľského najvyššieho súdu týmto orgánom nezodpovedalo požiadavke súdu zriadeného zákonom v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru.


Application of the “tribunal established by law” test created by the ECtHR in the case of Guðmudur Andri Ástraðsson to the newly established disciplinary chamber of the Polish Supreme Court. The issue at hand was the appointment of its judges by the Polish National Council of Judiciary, which, according to the applicant, was not created on the basis of the principle of separation of the judiciary from the legislative and executive. According to the ECtHR, the amended Act on the National Council of Judiciary not only removed the representative selection of judges for this body but also provided the legislature and the executive with a decisive influence on its composition. Therefore, the appointment of judges of the Disciplinary Chamber of the Polish Supreme Court by these bodies did not meet the requirement of a tribunal established by law within the meaning of Article 6(1) of the Convention.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.