Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER V, TITULUS II: DE INOFFICIOSO TESTAMENTO (pars prima) 5. kniha, 2. titul: O nespravodlivom závete (1. časť)

1.
ULPIANUS
libro quarto decimo ad edictum
Sciendum est frequentes esse inofficiosi querellas: omnibus enim tam parentibus quam liberis de inofficioso licet disputare. cognati enim proprii qui sunt ultra fratrem melius facerent, si se sumptibus inanibus non vexarent, cum optinere spem non haberent.
1.
ULPIANUS
v 14. knihe K ediktu
Treba vedieť, že žaloby proti nespravodlivému závetu
1)
sú časté: totiž všetkým tak rodičom, ako aj deťom je dovolené, aby nesúhlasili s nespravodlivým závetom. Lebo (vzdialenejší) vlastní pokrvní príbuzní, ktorí sú až za bratom, by urobili lepšie, keby sa nezaťažili márnymi výdavkami, keďže nemajú nádej uspieť.
2.
MARCIANUS
libro quarto institutionum
Hoc colore inofficioso testamento agitur, quasi non sanae mentis fuerunt, ut testamentum ordinarent. et hoc dicitur non quasi vere furiosus vel demens testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis: nam si vere furiosus esset vel demens, nullum est testamentum.
2.
MARCIANUS
v 4. knihe Inštitúcií
Proti nespravodlivému závetu sa žaluje na ten spôsob, akoby (poručitelia) nemali zdravú myseľ, aby zriadili závet. A to sa hovorí nie tak, ako keby zriadil závet naozaj šialený alebo pomätený, ale závet zriadil zaiste riadne, no nie podľa povinnosti vernosti (k rodine): - lebo keby bol naozaj šialený alebo pomätený, závet by vôbec nejestvoval.
3.
MARCELLUS
libro tertio digestorum
Inofficiosum testamentum dicere hoc est allegare, quare exheredari vel praeteriri non debuerit: quod plerumque accidit, cum falso parentes instimulati liberos suos vel exheredant vel praetereunt.
3.
MARCELLUS
v 3. knihe Digest
Označiť závet za nespravodlivý znamená predkladať, prečo nemal byť vydedený alebo opomenutý: čo sa prečasto stáva, keď rodičia klamne navedení vydedia alebo opomenú svoje deti.
4.
GAIUS
libro singulari ad legem Glitiam
Non est enim consentiendum parentibus, qui iniuriam adversus liberos suos testamento inducunt: quod plerumque faciunt, maligne circa sanguinem suum inferentes iudicium, novercalibus delenimentis instigationibusve corrupti.
4.
GAIUS
v osobitnej knihe Ku Glitiovmu zákonu
Nemá sa totiž súhlasiť s rodičmi, ktorí cez závet privodia svojim deťom krivdu, čo zvyčajne konajú, keď škodlivo vnášajú (do závetu) úsudok o svojej vlastnej krvi, zmanipulovaní lichôtkami a pochlebovaniami macôch.
5.
MARCELLUS
libro tertio digestorum
Nam et his, qui non ex masculis descendunt, facultas est agendi, cum et de matris testamento agant et optinere adsidue soleant. huius autem verbi 'de inofficioso' vis illa ut dixi est docere immerentem se et ideo indigne praeteritum vel etiam exheredatione summotum: resque illo colore defenditur apud iudicem, ut videatur ille quasi non sanae mentis fuisse, cum testamentum inique ordinaret.
5.
MARCELLUS
v 3. knihe Digest
Lebo aj tí, ktorí nepochádzajú z mužskej línie, majú možnosť žalovať, keďže žalujú aj ohľadne závetu matky a zvyknú stále vyhrávať. Avšak tá sila tohto slova 'porušujúci povinnosť' je, ako som povedal, ukázať, že nezaslúžene, a preto hanebne bol opomenutý či odstránený vydedením: a vec sa pred sudcom bráni tým spôsobom, že sa javí, akoby nebol zdravej mysle, keď nespravodlivo zriaďoval závet.
6.
ULPIANUS
libro quarto decimo ad edictum
Postumus inofficiosum testamentum potest dicere eorum, quibus suus heres vel legitimus potuisset fieri, si in utero fuerit mortis eorum tempore: sed et cognatorum, quia et horum ab intestato potuit bonorum possessionem accipere. quid ergo? eis imputatur cur intestati non decesserant? sed hoc nemo apud iudicem potest impetrare: non enim interdicitur testamenti factione. hoc plane ei imputare potest, cur eum heredem non scripserit: potuit enim scriptus heres in possessionem mitti ex clausula de ventre in possessionem mittendo: item natus secundum tabulas haberet simili modo et eum, qui post testamentum matris factum exsecto ventre extractus est, posse queri dico.
1.
Si quis ex his personis, quae ad successionem ab intestato non admittuntur, de inofficioso egerit (nemo enim eum repellit) et casu optinuerit, non ei prosit victoria, sed his qui habent ab intestato successionem: nam intestatum patrem familias facit.
2.
Si quis instituta accusatione inofficiosi decesserit, an ad heredem suum querellam transferat? Papinianus respondit, quod et quibusdam rescriptis significatur, si post adgnitam bonorum possessionem decesserit, esse successionem accusationis. et si non sit petita bonorum possessio, iam tamen coepta controversia vel praeparata, vel si cum venit ad movendam inofficiosi querellam decessit, puto ad heredem transire.
6.
ULPIANUS
v 14. knihe K ediktu
Pohrobok môže označiť za nespravodlivý závet tých, pre ktorých by sa mohol stať vlastným alebo zákonným dedičom, ak bol v maternici v čase ich smrti: ale aj (závet) pokrvných príbuzných, pretože mohol získať držbu dedičstva intestátne
2)
. Čo potom? Kladie sa im za vinu, prečo nez
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).