Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

P. H. proti Slovenskej republike


rozsudok z 8. septembra 2022 k sťažnosti č. 37574/19

Článok 2 (procesný a hmotný aspekt) • Život • Pozitívne záväzky • Neefektívne vyšetrovanie incidentu, v ktorom sťažovateľka vypadla z okna na druhom poschodí policajnej stanice, kde bola vypočúvaná po svojom zadržaní • Žalovaný štát je zodpovedný za zranenia sťažovateľky vzhľadom na to, že ju policajt nepretržite nestrážil podľa vnútroštátnych predpisov o eskortovaní osôb
 
V prípade P. H. proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc v komore v zložení:

Marko Bošnjak, predseda,
Péter Paczolay,
Alena Poláčková,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Orland,
Davor Derenčinović, sudkyne a sudcovia,

a Renata Degener, tajomníčka sekcie,

berúc do úvahy:

sťažnosť (č. 37574/19) proti Slovenskej republike, podanú na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) 4. júla 2019 slovenskou štátnou občiankou, P. H.;

rozhodnutie oznámiť sťažnosť vláde Slovenskej republiky („vláda“);

rozhodnutie udeliť sťažovateľke anonymitu;

stanovisko predložené vládou a odpoveď na toto stanovisko predložené sťažovateľkou;

pripomienky, ktoré predložili (i) Projekt Právnickej fakulty na Harvarde týkajúci sa zdravotného postihnutia a Centrum pre právo a politiku zdravotného postihnutia (ďalej len „Právnická fakulta“ a „Centrum“), (ii) Európske centrum pre práva Rómov (ďalej len „ERRC“) a (iii) Validity (advokátske centrum zaoberajúce sa prípadmi v oblasti mentálneho postihnutia), ktorým predseda sekcie povolil vstúpiť do konania ako vedľajším účastníkom, ako aj odpovede strán na tieto pripomienky;

po neverejnom rokovaní 3. mája a 5. júla 2022,

vyhlasuje tento rozsudok, ktorý bol prijatý v tento deň:

ÚVOD
1. Tento prípad sa týka pádu sťažovateľky z okna na druhom poschodí policajnej stanice, kde bola vypočúvaná po jej zadržaní kvôli podozreniu z krádeže. Zameriava sa na otázku, či si štát splnil svoju povinnosť zabezpečiť sťažovateľkine zdravie a telesnú integritu a vykonať účinné vyšetrovanie tejto nehody.
FAKTY
2. Sťažovateľka bola zastúpená V. Durbákovou, advokátkou vykonávajúcou svoju prax v Košiciach.
3. Vláda bola zastúpená svojou zástupkyňou, M. Bálintovou.
4. Skutkové okolnosti prípadu môžu byť zhrnuté takto.
I. ZADRŽANIE A PREVOZ NA POLICAJNÚ STANICU
5. Dňa 17. januára 2017, keď mala sťažovateľka šestnásť rokov a štyri mesiace, bola policajná hliadka zložená z policajtov A. a B. privolaná do obchodného domu, kde bola sťažovateľka prichytená pri drobnej krádeži. Prítomný bol aj jej brat.
6. Hliadka preverila totožnosť sťažovateľky, tá sa ku krádeži priznala. Z policajnej databázy sa zistilo, že približne osem mesiacov predtým bola uznaná vinnou z podobného priestupku.
7. Približne o 15.00 hod. hliadka zobrala sťažovateľku a posadila ju do policajného auta s cieľom previezť ju na miestne obvodné oddelenie Policajného zboru, kde mali byť vykonané ďalšie procesné úkony súvisiace s incidentom. Neboli použité žiadne donucovacie prostriedky. Brat sťažovateľky bol tiež prevezený na oddelenie inou hliadkou a v inom aute.
8. V aute sedela sťažovateľka vzadu, zatiaľ čo policajti A. a B. sedeli vpredu. Výpovede strán týkajúce sa prevozu sa rozchádzajú v nasledovných bodoch.
9. Sťažovateľka uviedla, že jej policajti povedali, že ju zavrú do klietky, použili urážlivé výrazy týkajúce sa jej rómskeho pôvodu a každý z nich jej dal jednu facku. Vláda na druhej strane tvrdila, že nedošlo k žiadnemu fyzickému ani verbálnemu útoku. Ako podporu pre svoje tvrdenie predložila záznam zo služby z okresného policajného denníka a úradný záznam hliadky zo 17. januára 2017, ktorý vyhotovil policajt A. Z týchto dokumentov vyplýva, že počas prevozu neboli použité žiadne donucovacie prostriedky, keďže sťažovateľka bola maloletá, nekládla odpor a spolupracovala, a neboli žiadne dôvody na obavy, že by sa mohla pokúsiť o útek.
II. UDALOSTI NA OBVODNOM ODDELENÍ POLICAJNÉHO ZBORU
10. Podľa dokumentov uvedených v predchádzajúcom odseku sa udalosti na obvodnom oddelení odohrali takto.
11. Po príchode sa (i) sťažovateľka priznala, že v ten istý deň spáchala ďalšie tri podobné krádeže, (ii) o 15.24 hod. bol o prípade informovaný dozorujúci prokurátor, ktorý vydal pokyn, aby sťažovateľka nebola riešená väzobne, ale aby bola po vyplnení potrebných dokumentov prepustená, a (iii) policajt A. okamžite informoval sťažovateľku o pokyne prokurátora.
12. Sťažovateľke bola následne urobená osobná prehliadka policajtkou. Následne začal policajt A. vypĺňať rôzne dokumenty týkajúce sa prípadu, pri ktorých bol so sťažovateľkou sám a naďalej s ňou komunikoval. Keďže opakovane žiadala, aby jej bolo umožnené použiť toaletu, policajt A. ju sprevádzal na toaletu. Keďže spolupracovala a bola informovaná, že bude prepustená, nemal obavy, že by sa mohla pokúsiť o útek, a nepožiadal žiadneho iného policajta, aby išiel s nimi.
13. Ako sa neskôr uvádza v zápisnici o obhliadke miesta činu, ktorá sa uskutočnila v ten istý deň medzi 19.00 a 20.30 hod., toaleta s osobitnou miestnosťou s umývadlom sa nachádzala na druhom poschodí obvodného oddelenia na konci chodby, ktorá končila stenou s oknom. Okno malo rozmery 116 x 140 cm a jeho parapet bol 90 cm nad zemou. Otváralo sa naklápaním pozdĺž vodorovnej osi v jeho strede, čím sa dosiahol maximálny otvor 60 x 102 cm. Dvere do priestoru s dámskou toaletou sa nachádzali hneď vedľa okna, v pravej stene chodby vedúcej k oknu. Za dverami sa nachádzala malá miestnosť s umývadlom a ďalšie dvere, situované oproti prvým dverám, vedúce do ďalšej malej miestnosti, na pravej strane ktorej boli sklenené dvere do miestnosti so záchodom.
14. Podľa uvedených dokumentov, policajt A. na chodbe pri dverách do priestoru s dámskou toaletou ukázal sťažovateľke, kde sa nachádza toaleta, a keďže bol od nej vzdialený menej ako meter a videl ju vchádzať do tohto priestoru, otočil sa chrbtom k dverám s úmyslom počkať, kým bude sťažovateľka hotová. Keď sa otáčal, všimol si vo svojom periférnom videní tieň pred dverami do priestoru toalety. Otočil sa k nemu a uvidel, ako sťažovateľka padá z otvoreného okna na zem pred policajnou stanicou. Ako sa uvádza v zápisnici o obhliadke miesta činu, vonkajší spodný okraj okna sa nachádzal 770 cm nad zemou, ktorej povrch tvorila tráva pokrytá udupaným snehom. Pred oknom sa nachádzala borovica, ktorej kmeň bol od budovy vzdialený 143 cm a jeden konár tohto stromu vo výške 260 cm nad zemou nebol pokrytý snehom.
15. Z uvedenej dokumentácie vyplýva, že policajt A. následne zalarmoval svojich kolegov a bola privolaná záchranná služba, ktorá sa postarala o sťažovateľku, ktorá ležala na zemi pred obvodným oddelením a vydávala neurčité zvuky.
16. Sťažovateľka na druhej strane uviedla, že si nepamätá udalosti, ktoré predchádzali jej pádu z okna a ktoré ho sprevádzali, ale že je pravdepodobné, že spôsob zaobchádzania, ktorému bola vystavená počas prevozu na obvodné oddelenie, pokračoval aj tam.
17. V priebehu konania pred Súdom sťažovateľka predložila písomné vyhlásenie, ktoré 23. marca 2021 urobil jej brat a v ktorom uviedol, že keď 17. januára 2017 prišlo policajné auto so sťažovateľkou na obvodné oddelenie, už tam bol a bol svedkom príchodu policajného auta a videl ju intenzívne plakať. Na oddelení bola sťažovateľka odvedená do iných priestorov, ako boli priestory, v ktorých sa nachádzal jej brat, ale počul ju kričať, aby ju prepustili, pretože nič neurobila, a počul aj ženský hlas, ktorý na sťažovateľku kričal hrozby, urážky a nadávky kvôli jej rase. Potom videl, ako policajti zbehli po schodoch a kričali, že jeho sestra vyskočila z okna.
III. FYZICKÉ ZRANENIA SŤAŽOVATEĽKY A JEJ LIEČBA
18. Dňa 17. januára 2017 o 16.47 hod. lekár, ktorý ošetroval sťažovateľku na urgentnom príjme nemocnice, nariadil vyšetrenie celého tela počítačovou tomografiou. V dvoch správach vydaných v ten deň o 17.26 hod. a 17.44 hod. týmto a ďalším lekárom obaja konštatovali, že po páde bola sťažovateľka nájdená v bezvedomí, a zistili, že v čase, keď ju videli, bola v analgosedácii a neboli zistené žiadne viditeľné známky poranenia lebky, chrbtice, orgánov brušnej dutiny alebo panvy. Napriek tomu jej bolo diagnostikované bližšie nešpecifikované poranenie endokrania, štyri zlomeniny rebier, štyri ďalšie zlomeniny kostry a pneumotorax na jednej strane.
19. V prijímacej správe zo 17. januára 2017 boli uvedené zranenia potvrdené a tiež sa v nej uvádzalo, že sťažovateľka bola v analgosedácii, v kóme, trpela polytraumou a mala pomliaždeniny oboch pľúc.
20. Podľa vyjadrenia sťažovateľky bola v kóme viac ako mesiac.
21. Podľa správy o prepustení z nemocnice z 24. februára 2017 bola sťažovateľka prepustená v dobrom zdravotnom stave bez obmedzení pohyblivosti. V správe sa tiež uvádzalo, že nebol potrebný žiadny chirurgický zákrok, postačovala konzervatívna liečba. Napriek tomu bolo konštatované, že sťažovateľka trpela "kvalitatívnou poruchou vedomia".
22. Ďalší lekár, ktorý vyšetroval sťažovateľku 3. marca 2017, uviedol v správe z tohto dňa, že sa cíti dobre a môže chodiť sama, ale pri dlhšej chôdzi sa zadýcha. Zaznamenal tiež, že ju čaká kontrola u traumatológa, a že je potrebná ambulantná rehabilitácia.
IV. VYŠETROVANIE INCIDENTU NA POLICAJNEJ STANICI
23. Dňa 18. januára 2017 vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "úrad inšpekčnej služby") začal trestné konanie týkajúce sa pádu sťažovateľky, ale prokuratúra toto rozhodnutie zrušila z dôvodu, že znaky podozrenia z trestného činu neboli náležite definované.
24. Medzitým sa vyšetrovateľ 23. januára a 15. februára 2017 zaujímal o možnosť vypočuť sťažovateľku. Pri prvej príležitosti sa zistilo, že bola stále v umelom spánku. Pri druhej príležitosti, keď bola ešte stále hospitalizovaná, jej lekár odporučil, aby vypočutá nebola.
25. Dňa 10. marca 2017 vyšetrovateľ opäť začal trestné stíhanie proti jednému alebo viacerým neznámym príslušníkom miestneho obvodného oddelenia polície kvôli podozreniu, že tým, že si neplnili svoje povinnosti v súvislosti so strážením sťažovateľky, ako sú definované v nariadení č. 83/2011 Ministra vnútra Slovenskej republiky o vykonávaní eskorty osoby (ďalej len "nariadenie z roku 2011"), nezabránili jej pokusu o útek, čím spáchali prečin marenia úlohy verejným činiteľom v zmysle § 327 ods. 1 Trestného zákona. Nariadenie z roku 2011 je interný predpis, ktorý nie je prístupný verejnosti.
26. Dňa 10. apríla 2017 sa vyšetrovateľ opäť pokúsil o rozhovor so sťažovateľkou. Niekoľko minút pred plánovaným výsluchom mu však bolo oznámené, že sťažovateľka nepríde, pretože ochorela.
27. Sťažovateľka bola následne vypočutá 20. apríla 2017 za prítomnosti svojej matky, znalca z odboru psychológie a sociálneho pracovníka. Prítomná bola aj právna zástupkyňa sťažovateľky, ktorá jej odvtedy po celý čas pomáhala.
28. Pri výsluchu 20. apríla 2017 sťažovateľka uviedla, že si z udalostí na obvodnom oddelení nič nepamätá, ale pamätá si, že ju urážali dvaja policajti, ktorí ju zatkli, a že ju každý z nich raz udrel, ako je opísané už skôr v bode 9.
29. Neskôr v ten istý deň vyšetrovateľ vypočul aj policajtov A. a B. Prvý z nich opísal udalosti na obvodnom oddelení rovnakým spôsobom ako vo svojej pôvodnej výpovedi s tým rozdielom, že uviedol, že stál meter až meter a pol od dverí do dámskej toalety, že sťažovateľka vošla do miestnosti s toaletou, že ho upozornil škripotavý zvuk, na ktorý reagoval zistením, že okno je otvorené, že najprv išiel skontrolovať priestor miestnosti s umývadlom, a že až potom si všimol telo sťažovateľky ležiace na zemi pod oknom. V odpovedi na otázky uviedol, že sťažovateľka bola v miestnosti s umývadlom asi dvadsať sekúnd a že si myslí, že okno bolo pôvodne zatvorené, ale nevie povedať, či bolo zamknuté. Policajt B. nevedel nič, čo by mohlo objasniť uvedené udalosti, keďže nebol prítomný.
30. Dňa 26. apríla 2017 prokuratúra listom informovala vyšetrovateľa, že po preskúmaní materiálov v spise nezistila žiadne dôvody na trestné stíhanie žiadneho policajta. Napriek tomu došlo k zanedbaniu povinností v súvislosti so strážením sťažovateľky, čo by sa mohlo riešiť ako disciplinárne previnenie. Tvrdenie sťažovateľky pri výsluchu 20. apríla 2017, že ju zatýkajúci policajti fyzicky a slovne týrali, však bolo potrebné prešetriť ako samostatnú vec pod samostatným číslom spisu. Kópia listu z 26. apríla 2017 nebola sťažovateľke doručená.
31. V ten istý deň, t. j. 26. apríla 2017, právna zástupkyňa sťažovateľky požiadala o to, aby sa v rámci vyšetrovania preskúmalo tvrdenie sťažovateľky o fyzickom a slovnom týraní, najmä s cieľom zistiť, či takéto prípadné zlé zaobchádzanie mohlo byť dôvodom skoku sťažovateľky z okna. Tieto okolnosti by sa mohli objasniť výsluchom sťažovateľkinho brata a matky.
32. Listom z 12. mája 2017 vyšetrovateľ zamietol žiadosť sťažovateľkinej právnej zástupkyne z dôvodu, že sťažovateľka mala postavenie svedka, a že na rozdiel od obetí svedkovia nemajú právo žiadať o vykonanie ďalších vyšetrovacích úkonov. Zároveň ju informoval, že údajné zlé zaobchádzanie sa bude skúmať v samostatnom konaní.
33. V ten istý deň, t. j. 12. mája 2017, vyšetrovateľ postúpil vec riaditeľovi miestneho obvodného oddelenia polície, aby ju riešil ako disciplinárny priestupok. Pritom zohľadnil výpovede sťažovateľky a policajtov A. a B., ako aj uvedenú dokumentáciu. Vyšetrovateľ konštatoval, že keďže sťažovateľku na obvodnom oddelení vybavoval policajt A. ako príslušník, ktorý ju zadržal, jeho zodpovednosť vo vzťahu k nej sa tam stále riadila režimom platným pre eskortovanie osoby podľa nariadenia z roku 2011. Konkrétne mal povinnosť strážiť sťažovateľku tým, že by nepretržite sledoval jej správanie a bol by pripravený zasiahnuť, aby zabránil úteku alebo neposlušnosti [§ 34 písm. a) a b) nariadenia z roku 2011]. Policajt A. si tieto povinnosti dôsledne nesplnil, najmä keď sa otočil chrbtom k vstupným dverám do priestoru toalety, čím ju stratil z dohľadu, pričom neprijal také opatrenia, ako napríklad overenie, či je dané okno zamknuté, alebo zabezpečenie stráženia sťažovateľky v priestore toalety inou osobou rovnakého pohlavia. Sťažovateľka toto pochybenie využila a pokúsila sa o útek. Miera zodpovednosti policajta A. však bola znížená týmito faktormi: sťažovateľka nebola nebezpečnou páchateľkou; bola len podozrivá z relatívne menej závažného skutku - priestupku; predpokladalo sa, že po výsluchu bude prepustená; až do incidentu bolo jej správanie pokojné; a priestupok, z ktorého bola podozrivá, bol nakoniec objasnený, takže nakoniec bolo možné 14. marca 2017 vzniesť voči nej obvinenie z krádeže. V kombinácii so služobnými výsledkami policajta A. sa teda disciplinárne opatrenie považovalo za dostatočné. Sťažovateľka nebola o tomto rozhodnutí informovaná.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).