Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právna úprava kontradiktórnosti v anglosaskom trestnom systéme

MARR, S.: Právna úprava kontradiktórnosti v anglosaskom trestnom systéme. Právny obzor, 106, 2023, č. 2, s. 145 – 158.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.2.05

Legal administration of adversary in the Anglo-Saxon criminal system belongs to an ,,undoubtedly significant topic“1, discused in the ranks of professional public, together with the inherent issue of the legal regulation of elememts of adversary in the USA despite, the fact that the issue „is not terra incognita“2. In the following parts of writing, the author will thereforce reflect on the mentioned issue with an exhaustive interpretive arc in an effort to bring the common law system closer to the immanent insight into contradictions and will compare this with the domestic legal system.

Key words: preparatory proceedings, contradiction of elements of preparatory proceedings in the legal system of common law, criminal administration of the United States in comparison with Slovakia


Úvod
Anglosaský trestný právny systém, tiež označovaný ako
common law,
ponúka niekoľko terminologických vymedzení kontradiktórnosti. Demonštratívne možno spomenúť jednu z projektu
Corpus Juris,
v ktorej zmysle možno
za kontradiktórne trestné konanie považovať také
,
"
v ktorom sa rešpektujú zásady rovnosti zbraní, ktoré zaisťuje, aby mali strany prístup k akýmkoľvek dôkazom a argumentom
, ktoré boli predložené súdu a ktoré by mohli mať vplyv na prejednanie veci a súdne rozhodnutie".
3)
Kontradiktórne trestné konanie pozná okrem
common law
aj kontinentálny systém avšak z viac-menej výraznými odlišnosťami (
vyjadrenými najmä formou zásad trestného konania
a ich uplatňovaním).
"Pre úplnosť je nutné uviesť, že existuje viacero iných - zmiešaných modelov konania. Ako príklad možno spomenúť tzv. adverzatívne modely, uplatňované Talianskom a Švédskom, ktoré sústreďujú dokazovanie do konania na súde, v ktorom má byť takýmto spôsobom zabezpečená rovnosť strán ich motivovaním k procesnej aktivite."
4)
V relácii k vyššie predznamenaným zásadám trestného konania v spojení s citovaným vymedzením kontradiktórnosti spoločne diferencujúcich kontinentálny a anglosasky právny systém je žiaduce poznamenať, že
kontradiktórnosť ako pojmový znak v sebe subsumuje viacero iných zásad trestného konania
.
Ako príklad možno spomenúť zásadu verejnosti, ústnosti, bezprostrednosti,
rovnosti strán a rovnosti zbraní
- tzv. konfrontačná zásada a podobne. Uvedené zásady sú v úzkej koexistencii so širokým katalógom práv, ako napríklad "
právo mať poznatky o všetkých dôkazoch spôsobilých ovplyvniť rozhodnutie vo veci a vyjadriť sa k nim"
5)
, "právo mať dosť času na oboznámenie sa s dôkazmi predloženými súdu"
6)
ako aj "právo predkladať dôkazy"
7)
.
Rovnako nemožno opomínať okrem komparáciou predmetných systémov identifikovateľných odlišností aj rôznosť v právnoaplikačnej praxi konkrétnych štátov toho istého právneho systému.
Imanentným
"pre angloamerický právny systém je, že sa uplatňuje kontradiktórnosť a jej najvýznamnejšou demonštráciou je právo na krížový výsluch"
8)
.
Kontradiktórna zásada konvenuje ako anglosaskému, tak kontinentálnemu právnemu systému, a to okrem iného preto, že v oboch systémoch v sebe subsumuje už uvedené zásady.
Stotožňujeme sa s názorom P. Šamka v tom smere, že právnoaplikačná prax ojedinele identifikuje striktné, rigidné inkvizičné právne systémy, a to pre prostý výskyt majoritnej väčšiny zmiešaných právnych systémov. Tieto v sebe kombinujú prvky anglosaského, ako aj kontinentálneho systému práva.
1. Krátka komparácia common law a inkvizičného systému
Zastávame názor, že kontradiktórna zásada nepolarizuje oba vyššie uvedené systémy práva
a contrario
je týmto dôvodom:
- odlišná úloha súdu (aktívna vs. pasívna - skôr s charakterom konotácie a poučovania alebo striktne pasívna obmedzujúca sa výhradne na vedenie pojednávania a rozhodovanie);
- iné nahliadanie na subjekt majúci povinnosť zisťovať skutkový stav (je ťažiskom zisťovania - konanie pred súdom, alebo ide skôr o prejednávací princíp ako je to v civilnom konaní, teda otázka dôkazného bremena prokurátora a/alebo súdu).
"Reformovaný model kontinentálneho trestného konania, nadväzujúci na tradície inkvizično-akuzačného kontinentálneho procesu, sa vyznačuje predovšetkým tým, že ho tvoria dve na seba nadväzujúce, ale relatívne samostatné časti predsúdne (prípravné) konanie a konanie na súde."
9)
Uvedené indikuje existenciu "dvojstupňového" trestného konania a kumulatívne otvára otázku účelu prípravného vrátane "predprípravného" trestného konania a konania súdneho.
"Odpoveď na vzniknuté otázky parciálne vyčerpávajú funkcie prípravného konania. Je nutné sa zmieniť, že
Slovenská republika uplatňuje kontinentálny systém práva príznačný vyhľadávacou zásadou, čo je zásadným rozdielom od anglo-amerického modelu
systému práva založenom na silne kontradiktórnom princípe reprezentovanom dvoma proti sebe stojacimi stranami konania."
10)
V podmienkach slovenského právneho poriadku je otázka zvýšenej "intervencie" súdu v pojednávacej fáze (vyjadrujúc subjektívny právny názor podporený niekoľko ročnou praxou v pozícii orgánu činného v trestnom konaní) problémom spôsobeným tým, že rezort prokuratúry nedokáže na úrovni všetkých 54 okresných prokuratúr reálne zabezpečiť želaný - "vákuový stav", aby prokurátori žalujúci konkrétne trestné veci boli zároveň dozorovými prokurátormi z prípravného a logicky predprípravného štádia trestného konania, čo má v praxi za následok objektívnu neschopnosť na 100 percent naštudovať žalovanú trestnú vec a vždy adekvátne vykonávať výsluchovú činnosť na pojednávaní. Otázka pojednávania si "vlastných vecí" teda vedie k určitej vynútenej proaktívnej činnosti súdu, čo je však potrebné podrobiť ostentatívnej kritike, pretože je nepredstaviteľné, aby mal obhajca "prevahu" nad prokurátorom v možnosti spis reálne naštudovať a o personálnej poddimenzovanosti sa už nie je potrebné ani hlbšie vyjadrovať.
Venujúc hlbšiu pozornosť dokazovaniu je potrebné poznamenať, že kontinentálny právny systém je reprezentovaný silným postavením súdu ako aktívneho arbitra riadiaceho dokazovací proces, stanovujúceho poradie vykonávania dôkazov a podobne. Na druhej strane je pre anglosaský právny systém imanentná určitá pasivita súdu, ktorý vystupuje nestranne, nepodieľa sa na príprave dôkazov a vykonanie výsluhovej činnosti a z nej pochádzajúcich výpovedí je možné pripustiť iba v nevyhnutných prípadoch. Na druhej strane však anglickí sudcovia majú
ex lege
právo vykonať výsluch stranami nevypočutého svedka. V tejto spojitosti možno pre úplnosť uviesť, že v kontinentálnom právnom systéme nezaniká zásada
in dubio pro reo
. Inými slovami nezaniká povinnosť preukázať vinu. Určitou výnimkou je iba vyhlásenie na hlavnom pojednávaní o spáchaní alebo nepopretí spáchania žalovaného trestného činu čomu sa budeme detailnejšie venovať v ďalšej časti tejto spisby.
Rozdiel
v
common law
je nesporný, pretože
priznanie obvineného
(ak ho súd bude považovať za relevantné) v ňom
zbavuje súd povinnosti založiť jeho odsúdenie na predchádzajúcich dôkazoch, čomu
per analogiam
konvenuje absentujúca kogentná povinnosť prokurátora ďalej preukazovať spáchanie trestnej činnosti
.
Pre slovenský trestný právny poriadok je zaužívanou zvyklosťou tzv. silné prípravné konanie, na podklade záverov ktorého prokurátor majúci postavenie
dominus litis
rozhodne, či vo veci podá obžalobu alebo nie. Z uvedeného nie je možno opomínať silné prežarovanie ústavného princípu prezumovanej neviny. Rovnako sa logicky žiada konotáciou poznamenať, že kvalitatívna úroveň prípravného trestného konania determinuje kvalitu konania pred súdom.
Samostatnou témou by bola otázka "efektívneho prípravného" konania zohľadňujúca všetky atribúty. Tejto téme sa však v snahe o neodchyľovanie sa predznamenanému obsahovému zameraniu tejto spisby akcentujúceho na kontradiktórnosť v USA vyhneme - resp. obmedzíme sa na nevyhnutnú mieru. Z uvedeného dôvodu len poukazujeme na časový aspekt ako jeden z dominantných determinantov efektívneho prípravného konania s poukazom na čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého porušenie je signifikantným príkladom vyčerpania hesla Williama Ewarta Gladstonea "
Justice Delayed Is Justice Denied".
V uvedenom kontexte pre úplnosť demonštratívne poukazujeme na rozhodnutia ESĽP markantné konkrétne pre Slovenskú právnoaplikačnú prax z hľadiska dĺžky ich trvania, a to konkrétne:
- "Žiačik proti Slovensku"11) (trestné konania trvalo 5 rokov, 1 mesiac a 10 dní)
- "Masár proti Slovensku"12)
- "Loveček a iní proti Slovensku"13)
- "Varnavčin proti Slovensku"14)
2. Kontradiktórne trestné konanie v Spojených štátoch amerických
Obsahové zameranie tejto spisby (akcentácia na kontradiktórne prvky v USA) sme predznamenali už v perexe, na ktorý v týchto riadkoch nadviažeme analýzou vybraných prvkov kontradiktórnosti, ktoré považujeme za markantné. Na tomto mieste možno hovoriť o informačnom práve (alebo tiež práve na informácie) a práve vyjadriť sa.
USA sú špecifickým štátom z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).