Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôvody pre vylúčenie sudcu

ZSP 6/2020
§ 49 ods. 1, § 54 ods. 1 Civilného sporového poriadku
Dôvodom pre vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodnutia sporu podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku nie je bez ďalšieho skutočnosť, že právny zástupca strany sporu bol v minulosti v inom sporovom konaní činný ako právny zástupca strany, v ktorom ako protistrana vystupoval sudca, ktorý má spor prejednať a rozhodnúť.
Uznesenie
 Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
 3 Ndob 8/2019
.
Skutkový stav
Predsedníčka senátu krajského súdu 25. júna 2019 predložila v súlade s § 54 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj "CSP") súdny spis okresného súdu Najvyššiemu súdu SR (ďalej aj "najvyšší súd") na rozhodnutie o námietke zaujatosti, ktorú vzniesol žalobca.
Žalobca v námietke zaujatosti uviedol, že jeho právna zástupkyňa zastupovala klientov v civilných sporoch, v ktorých ako protistrana vystupovala dotknutá predsedníčka odvolacieho senátu, rozhodujúceho o jeho odvolaní proti rozsudku okresného súdu. Táto skutočnosť môže vyvolať pochybnosť o nezaujatosti zákonnej sudkyne. žalobca zároveň uviedol, že jeho právna zástupkyňa vykonávala v týchto sporoch zastupovanie profesionálne, nemá a nemala pocit osobnej zaujatosti, pozitívneho alebo negatívneho vzťahu ku klientovi alebo protistrane v týchto konaniach. Vníma však rozdiel medzi prístupom a plnením si povinností advokáta ako zástupcu sporovej strany, a pocitmi samotných strán, pre ktoré je súdny spor osobnou záležitosťou a vo väčšine prípadov psychicky veľmi náročnou a traumatizujúcou skúsenosťou. Uvedené môže ovplyvniť objektívny, nezaujatý a profesionálny úsudok sudcu pri rozhodovaní v spore, v ktorom vystupuje ten istý právny zástupca.
Dotknutá predsedníčka senátu vo svojom vyjadrení k vznesenej námietke zaujatosti z 20. júna 2019 uviedla, že osobne sa necíti byť zaujatá a nemá žiadny vzťah k stranám sporu ani k ich právnym zástupcom. Skutočnosť, že právna zástupkyňa žalobcu zastupovala protistranu v jej súkromnom spore, ktorý bol právoplatne skončený pred viacerými rokmi, a vykonávala si len svoju prácu advokátky, nevyvoláva v nej osobne žiadne negatívne, prípadne pozitívne pocity, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestranné a nezaujaté rozhodovanie vo veci.
Najvyšší súd ako súd nadriadený krajskému súdu (§ 54 ods. 1 CSP) posudzoval opodstatnenosť námietky zaujatosti vznesenej žalobcom (§ 52 ods. 1 a 2 CSP v spojení s § 49 ods. 1 CSP) z aspektu existencie dôvodov, pre ktoré je sudca vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci.
Z odôvodnenia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).