Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dovolanie. Prípustnosť dovolania. Vady rozhodnutia odvolacieho súdu

16/2016
Dovolanie
Prípustnosť dovolania
Vady rozhodnutia odvolacieho súdu
§ 236 ods. 1, § 237, § 238 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
Správnosť skutkových a právnych záverov založených na dokazovaní možno v dovolacom konaní posúdiť až v prípade, ak by bolo dovolanie prípustné. Ide o dôvody, ktoré síce môžu zakladať dôvodnosť dovolania, nie však jeho prípustnosť.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 Obdo 31/2013
Skutkový stav:
SSC ako objednávateľ uzavrela 25. februára 2004 zmluvu o dielo so Združením "NB - OL,S. a.s., Z. B., spol. s r. o. ako zhotoviteľom, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela: Preložka cesty II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná - variantné riešenie. Žalovaný v druhom rade ako objednávateľ a žalovaný v prvom rade ako zhotoviteľ uzavreli 16. mája 2008 zmluvu o dielo č. 277/2008, predmetom ktorej bola kompletná realizácia izolácie mostovej konštrukcie na stavebných objektoch SO 206, SO 210 - Mostové konštrukcie na predmetnej stavbe.
Dňa 16. mája 2008 si žalovaný v prvom rade objednal u žalobkyni vykonanie prác na predmetnej stavbe, konkrétne guličkové otryskanie povrchu mostovej konštrukcie v celkovej výmere cca 15 000 m2 a frézovanie väčších nerovností povrchu mostovej konštrukcie, ktoré budú dohodnuté podľa skutočnej potreby. Podľa objednávky sa práce mali zahájiť od 20. mája 2008 s tým, že otryskanie a frézovanie budú realizované v takom rozsahu, aby povrch mostovej konštrukcie zodpovedal technicko-kvalitatívnym požiadavkám SSC a výmery budú spresnené podľa skutočne realizovaných prác. V ten istý deň bol za účasti zamestnanca žalovaného v druhom rade Ing. Z. B., zamestnanca žalovaného v prvom rade Ing. P. K. a J. S. spísaný zápis z koordinačnej porady, v ktorom skonštatovali, že na úpravu povrchu je pripravených cca 5 000 m2 betónovej mostovky, že treba vykonať kontrolu povrchu betónovej mostovky, ktorú dohodne a dátum určí žalovaný v druhom rade po kontrolnom dni konanom 21. mája 2008. Všetci traja sa ústne dohodli na tom, že miesta na opracovanie bude žalobkyni určovať a zadávať Ing. Z. B., s ktorým treba preberať aj ostatné záležitosti, týkajúce sa prác na stavbe. V ten istý deň žalobkyňa, ako preberajúca a žalovaný v prvom rade ako odovzdávajúci podpísali protokol o prevzatí staveniska na frézovanie nerovností a otryskanie povrchu mostovky.
Faktúrou zo 17. júna 2008 vyúčtovala žalobkyňa žalovanému v prvom rade sumu 179 345 Sk, splatnosť 1. júla 2008, za vykonané frézovanie a otryskanie mosta. Žalovaný v prvom rade faktúru zaplatil 30. augusta 2008.
Faktúrou z 21. júla 2008, č. 2008046 žalobkyňa vyúčtovala žalovanému v prvom rade sumu 13 352 Sk za frézovanie mosta 12. júla 2008.
Faktúrou z 31. augusta 2008, č. 2008061 žalobkyňa vyúčtovala žalovanému v prvom rade sumu 265 329,50 Sk, splatnosť 14. septembra 2008, za otryskanie mosta a ofrézovanie nerovností 27. augusta 2008. Rozsah vykonaných prác, účtovaných v tejto faktúre, potvrdil na dodacom liste 27. augusta 2008 stavbyvedúci žalovaného v druhom rade Ing. Z. B.
Faktúrou zo 17. septembra 2008, č. 2008066 vyúčtovala žalobkyňa žalovanému v prvom rade sumu 297 602,50 Sk, splatnosť 1. októbra 2008, za otryskanie mosta a ofrézovanie nerovností 5.-14. septembra 2008. Rozsah vykonaných prác potvrdil na dodacom liste zo 14. septembra 2008 aj Ing. Z. B.
Listom z 12. decembra 2008 žalovaný v prvom rade oboznámil žalobkyňu s výsledkom jeho rokovaní s generálnym dodávateľom stavby, t.j. so žalovaným v druhom rade, ktoré sa týkali odsúhlasenia a uhradenia faktúr za práce spojené s prípravou podkladu. Záver žalovaného v druhom rade bol, že predložené výmery realizovaných prác sú nesprávne. Výmery, ktoré hlavný stavbyvedúci potvrdil, obsahovali aj práce, ktoré nebolo potrebné realizovať, alebo frézovanie niektorých miest bolo fakturované viackrát. Ďalej uviedol, že z týchto dôvodov nemôžu byť faktúry žalobkyni uhradené a hneď, ako mu doručí upravený súpis vykonaných prác, potvrdený Ing. Z. B., bude v tejto veci znovu konať a žiadať žalovaného v druhom rade o uhradenie faktúr. V liste uviedol aj konkrétne spochybnené výmery. Žalobkyňa na uvedený list odpovedala e-mailom, v ktorom vysvetlila dôvody viacnásobného frézovania povrchu, ako aj dohodnutú hodinovú cenu. Uviedla tiež, že Ing. Z. B. podpísal preberacie protokoly podľa skutočného stavu, preto jej nie je jasné, prečo by mala ísť za ním po iné výmery.
Listom zo 16. decembra 2008 žalovaný v prvom rade oznámil žalobkyni, že "vybojoval" od žalovaného v druhom rade za
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).