Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Náležitosti právneho úkonu

32/2016
Náležitosti právneho úkonu
§ 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 40a Občianskeho zákonníka
§ 49a Občianskeho zákonníka
§ 39 Občianskeho zákonníka
Pre spochybnenie vážnosti vôle účastníka právneho úkonu nepostačuje subjektívne presvedčenie konajúceho subjektu, že sú tu okolnosti, z ktorých je zrejmé, že jeho vôľa nebola vážna, ale existencia takých okolností, z ktorých druhá strana musela rozpoznať, že vôľa konajúceho nie je vážna.
O nedostatok vážnosti vôle nepôjde v prípade, keby konajúci subjekt skutočne nechcel úkon urobiť, pretože k vnútornej výhrade sa pri posudzovaní vážnosti vôle a platnosti právneho úkonu neprihliada.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
5 Cdo 429/2014
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu a žalovanému nepriznal náhradu trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že zmluva o dodávke plynu uzatvorená 8. októbra 2008 medzi právnym predchodcom žalobcu (Slovenský plynárenský priemysel a.s.) a žalovaným na odberné miesto - rodinný dom v Z., je relatívne neplatná v zmysle § 49a v spojení s § 40a Občianskeho zákonníka.
Prvostupňový súd mal vykonaným dokazovaním za preukázané, že žalovaný nikdy nebol vlastníkom, spoluvlastníkom, ani nájomcom rodinného domu. V období od 9. októbra 2008 do 13. mája 2009, za ktoré boli dodávky plynu vyúčtované, bola vlastníkom tejto nehnuteľnosti obchodná spoločnosť C., s.r.o., ktorá potvrdila, že žalovaného nikdy nesplnomocnila na uzavretie zmluvy o dodávke plynu. Konštatoval, že takúto zmluvu by priamo žalovaný, ktorý nebol vlastníkom nehnuteľnosti, ani nemohol uzavrieť. Ďalej súd poukázal na nesprávne trvalé bydlisko žalovaného uvedené v zmluve o dodávke plynu ako aj na to, že všetky vyúčtovania a upomienky adresované žalovanému zasielal právny predchodca žalobcu na adresu odberného miesta, ktoré žalovanému nikdy nepatrilo, a kde nikdy nemal trvalý ani prechodný pobyt. Vzhľadom na to, že žalovaný sa relatívnej neplatnosti zmluvy riadne dovolal, súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. Trovy konania žalovanému nepriznal, pretože si ich neuplatnil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalobca.
Krajský súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 177,92 eur a nahradiť mu trovy konania.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že ustanovenie § 49a Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ")predstavuje prípad tzv. relatívnej neplatnosti právneho úkonu, ktorej sa môže dovolať oprávnená osoba len v rámci 3-ročnej premlčacej doby podľa ustanovenia § 100 ods. 1 a 101 OZ. V prerokovávanom prípade sa žalovaný dovolal relatívnej neplatnosti právneho úkonu - zmluvy o dodávke plynu z 8. októbra 2008, písomným podaním zo 16. mája 2012. Proti tomu vzniesol žalobca v odvolaní námietku premlčania, na ktorú odvolací súd musel prihliadnuť, pretože námietka premlčania môže byť vznesená v ktoromkoľvek štádiu konania až do právoplatného skončenia veci a netýka sa jej koncentračná zásada vyjadrená v ustanovení § 120 ods. 4 a § 205a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP"). Z dôvodu iného právneho posúdenia veci odvolací súd postupoval v zmysle § 21
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).