Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vykonateľnosť notárskej zápisnice. Prehodnotenie záverov o vykonateľnosti exekučného titulu

 

ZSP 44/2019
Vykonateľnosť notárskej zápisnice
Prehodnotenie záverov o vykonateľnosti exekučného titulu
§ 41, § 44, § 47 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
§ 47 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok)
V prípade notárskej zápisnice formálna stránka jej vykonateľnosti spočíva v dodržaní formy notárskej zápisnice upravenej v § 47 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti). Materiálna stránka je predpísaná v ustanovení § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica, ktorá nemá tieto náležitosti, nie je spôsobilá byť vykonateľným exekučným titulom.
Pokiaľ exekučný súd na podklade toho istého exekučného titulu a pri inak nezmenených okolnostiach významných z hľadiska posúdenia, či ide o vykonateľný exekučný titul, už raz poverenie na vykonanie exekúcie vydal (pričom nie je významné, či v tom istom alebo inom konaní, resp. či voči tomu istému, alebo inému exekútorovi), treba mať za to, že v poverení vyjadril svoje záväzné právne závery o vykonateľnosti tohto exekučného titulu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 E Cdo 236/2014
.
Skutkový stav:
Súdny exekútor požiadal exekučný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie (§ 44 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov - ďalej len "exekučný poriadok") na základe notárskej zápisnice, ktorú spísala 10. decembra 2001 notárka JUDr. H. J. (ďalej len "označená notárska zápisnica").
Okresný súd uznesením zo 4. januára 2012 predmetnú žiadosť exekútora zamietol.
V odôvodnení citoval § 44 ods. 1 a 2 exekučného poriadku a konštatoval, že základným predpokladom spôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu je jej formálna a materiálna vykonateľnosť. Formálne náležitosti notárskej zápisnice vyplývajú zo zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok). Materiálnu vykonateľnosť notárskej zápisnice vymedzuje § 41 ods. 2 druhá veta exekučného poriadku. Podľa právneho názoru súdu prvého stupňa označená notárska zápisnica nie je materiálne vykonateľný exekučný titul. Nevyplýva z nej splnenie materiálnych náležitostí exekučného titulu, výška nároku a čas plnenia v prípade odstúpenia od zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere. Navyše, v čase spísania označenej notárskej zápisnice nárok oprávnenej zo zrušenej zmluvy ani neexistoval.
Krajský súd na odvolanie oprávnenej uznesením z 23. augusta 2012 napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne (§ 219 ods. 1 OSP).
Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožnil s odôvodnením prvostupňového rozhodnutia (§ 219 ods. 2 OSP) a dodal, že označená notárska zápisnica "možno spĺňa náležitosti notárskej zápisnice vo všeobecnosti, avšak nespĺňa náležitosti, ktoré z nej robia spôsobilý exekučný titul [§ 41 ods. 2 písm. c) exekučného poriadku]". Stotožnil sa s názorom prvostupňového súdu, že táto zápisnica nie je materiálne vykonateľný exekučný titul, lebo v nej "chýba konkrétne vymedzenie nároku, ktorý bol minimálne v čase spisovania notárskej zápisnice existujúci, a taktiež čas plnenia; absentuje v nej dostatočne konkrétny predmet plnenia a čas plnenia".
Oprávnená podala proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie s tým, že jej súdmi bola odňatá možnosť pred súdom konať [§ 237 písm. f) OSP].
Poukázala na to, že na vymoženie práva konkretizovaného v označenej notárskej zápisnice bolo už v minulosti vedené exekučné konanie na Okresnom súde N. pod sp. zn. 9 Er 141/2003, v ktorom súd poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie. Toto exekučné konanie bolo zastavené na návrh oprávneného podaný z dôvodu vtedajšej nemajetnosti povinného. Je preto nepochopiteľné a priečiace sa § 44 exekučného poriadku, pokiaľ ten istý súd v inom konaní zamietol žiadosť súdneho exekútora o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie na podklade identickej notárskej zápisnice. V ďalšej časti dovolania oprávnená namietla, že uznesenie odvolacieho súdu bolo vydané bez dostatočného zistenia skutkového stavu, spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci a je aj nepreskúmateľné. Poprela správnosť názoru súd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).