Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K najnovšej libertariánskej polemike o evikcionizme

TURČAN, M.: K najnovšej libertariánskej polemike o evikcionizme. Právny obzor, 104, 2021, č. 1, s. 54 - 65.
Key words:
abortion, right to life, ownership, negative rights, liberty
Úvod
Evikcionizmus je jednou z teórií, ktoré sa dnes pokúšajú o spoločensky spravodlivé riešenie otázky umelého prerušenia tehotenstva.
1)
Oproti tradičným pozíciám pro-life a pro-choice striktne nefavorizuje ani právo plodu
2)
na život, ani právo ženy na súkromie, ale snaží sa obe istým spôsobom vybalansovať. Vďaka tomu ho možno označiť za akúsi "stredovú pozíciu".
Ide o libertariánsku koncepciu, ktorú, vychádzajúc z myšlienok Johna Locka a Murraya Rothbarda, sformuloval Walter Block, profesor ekonómie na Loyola University v New Orleans.
3)
Pred niekoľkými rokmi prebehala medzi Blockom a niektorými ďalšími liberatariánmi, pomerne vitálna diskusia o (ne)presvedčivosti tejto teórie z hľadiska libertarianizmu.
4)
Následne táto diskusia na čas utíchla, no minulý rok ju novým spôsobom oživila libertariánska filozofka Kerry Baldwinová.
5)
V tomto príspevku sa zameriam na analýzu polemiky medzi Blockom a Baldwinovou. Najskôr stručne popíšem Blockovu koncepciu evikcionizmu (ktorá je zrejme nejednému čitateľovi úplne neznáma) a následne si všimnem Baldwinovej námietky. Argumenty oboch kriticky preskúmam, pričom metóda môjho skúmania bude spočívať v posudzovaní logickej konzistentnosti jednotlivých tvrdení, ako aj v posudzovaní ich súladu so základnými ideovými východiskami rothbardovského libertarianizmu (pôjde teda v podstate o kritiku "zvnútra").
6)
Svoje zistenia zhrniem v závere.
Blockova koncepcia evikcionizmu
Evikcionistická teória Waltera Blocka je relatívne jednoduchá. Block vychádza z lockovskej myšlienky sebalastnenia, teda z tézy, že každý človek je majiteľom samého seba. Túto predstavu v 20. storočí hlbšie rozvinul Blockov veľký vzor, M. N. Rothbard, ktorý sformuloval teóriu anarcho-kapitalizmu (ktorú predstavil najmä v diele
Etika slobody).
7)
Anarcho-kapitalisti tvoria krajné krídlo pravicového libertarianizmu. Volajú po úplnom zrušení štátu a veria v principiálnu správnosť a reálnu dosiahnuteľnosť idey slobodného života bezštátnej spoločnosti, ktorá sa bude spravovať výlučne normami prirodzeného práva (pričom v situácii existencie štátu volajú po jeho postupnom zoštíhľovaní). Základom prirodzeno-právnych noriem je tu už spomínaný pojem súkromného vlastníctva, ktoré anarcho-kapitalisti chápu ako zmiešanie vlastnej práce s vecou nikoho (čo je, samozrejme, koncept rovnako prevzatý od Locka).
8)
Okrem prvotného nadobudnutia možno podľa nich vlastníctvo nadobúdať, pochopiteľne, i na základe zmluvného prevodu.
9)
Ako už som uviedol, anarcho-kapitalisti predpokladajú, že človek je vlastníkom svojho tela. Znamená to, že so svojím telom smie nakladať akýmkoľvek spôsobom, pokým nezasahuje do súkromného vlastníctva druhých. Dôraz je kladený na negatívne práva
10)
a na tzv.
princípe neagresie,
čo znamená, že každý smie konať to, čo nenarúša nárokovateľné majetkové práva iných.
Na základe týchto predpokladov bol Rothbard v otázke umelého prerušenia tehotenstva zástancom pozície pro-choice. Jeho nasledovník Walter Block však dospel k záveru, že Rothbardov názor je v tomto ohľade mylný a treba ho korigovať. Vytvoril teda koncepciu, ktorej podstatou je myšlienka, že žena ako vlastníčka svojho tela smie plod "vyhostiť" (odtiaľ názov
evikcionizmus;
z anglického
to evict = vyhostiť),
avšak nesmie ho pritom priamo usmrtiť. Dôvodom tohto limitu je práve princíp neagresie. Block totiž predpokladá, že plod je ľudská bytosť (z tohto hľadiska vlastne súhlasí s proponentmi pozície pro-life), bytosť, ktorá tiež disponuje negatívnym právom nebyť usmrtený. Keďže však plod "nevlastní" matkino telo, ale je v ňom len "na návšteve," vlastníčka má právo kedykoľvek ho zo svojho tela "vyhostiť" ako nežiaducu osobu (ako "votrelca", ktorý viac "nie je vítaný").
Ak to žena spraví v prvom trimestri, plod po akokoľvek šetrnom medicínskom vyňatí z jej tela, samozrejme, zomrie. Zatiaľ neexistuje inkubátor, ktorý by takýto organizmus udržal pri živote (z tohto hľadiska sa teda Block ponáša na pro-choicera). Plod však v tomto prípade nebude
zabitý,
iba ho
nechajú umrieť
(zaživa ho vyberú z tela matky a on až následne zomrie).
Táto skutočnosť je podľa Blocka zásadne dôležitá. Evikcionizmus vďaka nej nepripúšťa metódy, ktoré sa dnes bežne používajú pri umelom prerušení tehotenstva (ako je napr. kyretáž), pretože pri nich dochádza k priamemu spôsobeniu smrti plodu (smrť plodu je tu dokonca výslovne želaná). Z hľadiska evikcionizmu je akceptovateľná len predvídaná, no nechcená smrť plodu, ktorý sa ocitne v prostredí, na ktoré zatiaľ, žiaľ, nie je uspôsobený.
Block je teda vlastne v jadre pro-liferom, akurát vzhľadom na radikálny libertariánsky dôraz na zvrchovanosť idey súkromného vlastníctva a koncept negatívnych práv, je v praktických dôsledkoch akoby pro-choicerom (i keď výrazne reštriktívnym, keďže odmieta bežné interrupčné techniky). V rámci svojich libertariánskych východísk striktne rozlišuje medzi zabitím a nechaním zomrieť, pričom zabitie chápe ako aktívne spôsobenie smrti, nechanie zomrieť ako pasívne (ide "len" o nezachránenie). Podľa Blocka totiž neexistuje žiadne právo na aktívnu pomoc (záchranu), pretože by šlo o pozitívne oprávnenie, a libertariáni v legitimitu pozitívnych práv neveria. Uznávajú len negatívne práva - právo na neubližovanie, resp. na nenarúšanie súkromného vlastníctva. Nikto teda nemôže byť spoločnosťou nútený pomôcť blížnemu. Každý môže byť len nútený, aby nikomu aktívne neubližoval zásahom do jeho súkromnej sféry.
11)
"Vyhostenie" plodu v prvom trimestri dnes, pochopiteľne, znamená pre plod istú smrť (hoci nezamýšľanú, iba predvídanú smrť). Block však tvrdí, že vzhľadom na vedecko-technický pokrok možno predpokladať, že v budúcnosti budú vyvinuté inkubátory, v ktorých bude možné zaistiť prežitie i takýchto "prvotrimestrálnych" detí. Počíta dokonca s tým, že budú vyvinuté umelé maternice, v ktorých bude možné zabezpečiť úplný vývin človeka od momentu počatia. Evikcionizmus teda podľa Blocka v budúcnosti povedie k záchrane veľkého množstva detí, ktoré sú dnes umelo potrácané.
12)
Tieto pomyselné (kladné) dôsledky evikcionizmu
pro futuro
sú však len Blockovým podporným argumentom, nie sú ťažiskovým ospravedlnením jeho teórie. Striktne vzaté, podľa Blocka nezáleží na tom, aké praktické dôsledky má evikcionizmus dnes, a aké bude mať v budúcnosti. Ako som totiž uviedol, evickionizmus nie je koncekvencialistickou, ale deontologickou teóriou. Ide o otázku princípov. Block nazýva evickionizmus aj
zásadovým kompromisom (principled compromise)
, ktorý z oboch krajných pozícií (pro-life a pro-choice) vyberá ťažiskové princípy (ktorými sú právo na život a právo na súkromie) a tieto vyvažuje vo svetle rothbardovského chápania pojmu súkromného vlastníctva a konceptu negatívnych individuálnych prirodzených práv.
Baldwinovej kritika
Evikcionizmus je kritizovaný zo strany pro-liferov i pro-choicerov, a to, samozrejme, aj "z vlastných", libertariánskych radov. Libertariánsky autor Jakub Wisniewski napríklad voči evikcionizmu prednedávnom argumentoval, že žiadny vlastník nemôže vyhostiť iného do potenciálne smrteľných podmienok, pretože by šlo o porušenie princípu neagresie.
13)
Block na Wisniewskeho námietky reagoval niekoľkými článkami v časopise
Libertarian Papers.
14)
Najnovšie prišla s kritikou evikcionizmu Kerry Baldwinová, ktorá argumentuje na základe pojmu
narušiteľa
či
votrelca
(angl.
trespasser).
Tento pojem je podľa nej v hodnotení evikcionizmu kľúčový. Sám Block ním označuje nežiaduci plod. Baldwinová tvrdí, že plod nemôže byť "votrelcom", pretože neprekročil žiadnu priestorovú hranicu, cez ktorú by vnikol na ženin majetok, teda do jej tela. Plod predsa neprichádza do matkinho organizmu zvonku, on v ňom priamo vzniká. Buď teda vznikne
vnútri
matky, alebo nevznikne vôbec.
Ak však plod nie je "votrelcom", nemožno s ním ako s "votrelcom" zaobchádzať. Nemožno ho teda z tela svojvoľne "vyhostiť".
Žiada sa dodať, že ani podľa Baldwinovej nie je matka povinná nosiť plod vo svojom vnútri až do dňa pôrodu. Tvrdí, že matkina povinnosť je obmedzená na čas, kým plod nie je schopný prežiť mimo jej tela, a to aspoň s umelou pomocou. Po tomto čase má podľa Baldwinovej matka právo plod "vyhostiť",
15)
musí však zabezpečiť jeho prežitie (v inkubátore).
16)
Baldwinová argumentuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).