Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť mimoriadneho dovolania vo svetle judikatúry ESĽP

56/2016
Prípustnosť mimoriadneho dovolania vo svetle judikatúry ESĽP
§ 243a až § 243j Občianskeho súdneho poriadku
Mimoriadne dovolanie podané na podnet účastníka je v občianskom súdnom konaní procesne prípustné, ak tento účastník najprv sám vyčerpal všetky zákonom dovolené riadne a mimoriadne opravné prostriedky, ktoré boli potenciálne spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie.
Právomoc vyhodnotiť, či boli využité všetky dostupné opravné prostriedky, náleží
ex officio
súdu, ktorý rozhoduje o tomto opravnom prostriedku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 M Cdo 5/2015
.
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby žalovaná bol súdom zaviazaná zaplatiť mu náhradu nemajetkovej ujmy 3 300 eur z dôvodu ťažkého a trvalého poškodenia zdravia, ktoré mu žalovaná spôsobila pri dopravnej nehode, ktorá sa stala 24. januára 2008; rozhodol aj o náhrade trov konania.
V odôvodnení súd uviedol, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalovaná dopravnú nehodu nezavinila, túto zapríčinil svojím správaním žalobca, ktorý ako účastník cestnej premávky porušil viaceré ustanovenia zákona o cestnej premávke. Žalovaná preto nenesie zodpovednosť za ujmu, ktorá u žalobcu nastala v dôsledku poškodenia jeho zdravia (§ 13 ods. 2 OZ). K námietke premlčania vznesenej žalovanou uviedol, že pri nárokoch na ochranu osobnosti platí všeobecná trojročná premlčacia doba a že v danom prípade k jej uplynutiu nedošlo a žalobca uplatnil nárok včas. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP")
Krajský súd na odvolanie žalobcu napadnutý rozsudok potvrdil.
V odôvodnení uviedol, že rozsudok súdu prvého stupňa je vecne správny (§ 219 ods. 1 OSP). Stotožnil sa s jeho názorom, že na nárok uplatnený žalobcom sa vzťahuje všeobecná trojročná premlčacia doba, nestotožnil sa však s posúdením začiatku jej plynutia, keď súd prvého stupňa pri určení začiatku jej plynutia vychádzal z právoplatnosti trestného konania vedeného proti žalovanej - 21. septembra 2010, v ktorom bola spod prečinu ublíženia na zdraví žalobcovi podľa § 157 ods. 1 TZ oslobodená. Uviedol, že začiatok plynutia všeobecnej trojročnej doby náhrady za nemajetkovú ujmu je podľa § 101 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") viazaný na okamih, kedy došlo k neoprávnenému zásahu objektívne spôsobilého porušiť alebo ohroziť osobnostné práva fyzickej osoby. Keďže v danej veci k dopravnej nehode došlo 24. januára 2008, zásah do osobnostných práv žalobcu nastal týmto momentom. Žalobca mohol svoje právo na uplatnenie náhrady nemajetkovej ujmy vykonať prvýkrát 25. januára 2008 a od toho dňa začala plynúť všeobecná trojročná premlčacia doba, ktorá skončila 25. januára 2011. Žalobca podal žalobu na súd 28. novembra 2012, teda po uplynutí premlčacej doby. Z dôvodu premlčania nároku žalobcu sa odvolací súd nezaoberal dôvodmi odvolania žalobcu, pretože premlčaný nárok bráni vecnému prerokovaniu nároku. Výrok o náhrade trov odvolacieho konania odôvodnil § 224 a § 142 ods. 1 OSP.
Generálny prokurátor SR (ďalej len "generálny prokurátor") na podnet žalobcu podal mimoriadne dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu s odôvodnením, že bol ním porušený zákon.
Súdu vytkol, že nesprávne posúdil pl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).