Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Úroky z omeškania a poplatková povinnosť

2/2014
Úroky z omeškania a poplatková povinnosť
§ 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
§ 5 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
§ 7 ods. 2 a 10 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Ak je predmetom odvolacieho konania už len zaplatenie úroku z omeškania, jeho cena je základom súdneho poplatku v odvolacom konaní (§ 7 ods. l0 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov).
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Cdo 35/2009
Skutkový stav:
Okresný súd uznesením uložil žalobcovi zaplatiť v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia súdny poplatok za podané odvolanie v sume 500 Sk v zmysle položky 1 písm. a) sadzobníka zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v z. n. p.
Krajský súd na odvolanie žalobcu napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne v zmysle § 219 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") potvrdil. V celom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi prvostupňového súdu.
Krajský súd mal za to, že ak základom poplatku za žalobu žalobcu bola správne len pohľadávka (aj keď s ňou spojil príslušenstvo), základom poplatku za odvolanie bolo práve príslušenstvo, pretože iba ono sa stalo predmetom poplatkového úkonu, t.j. odvolania.
Žalobca podal proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu dovolanie, ktorý navrhol uznesenie odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Zároveň navrhol odložiť vykonateľnosť dovolaním napadnutého uznesenia.
Prípustnosť dovolania odôvodnil ustanovením § 237 písm. f) OSP, tvrdiac, že odvolací súd tým, že potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, odňal mu možnosť konať pred súdom, a to konkrétne možnosť požadovať preskúmanie rozhodnutia súdu prvého súdu v súlade so zákonom o súdnych poplatkoch a súdnou praxou bezplatne. Mal za to, že z príslušenstva, ktoré je súčasťou žalovanej sumy sa súdny poplatok nepl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).