Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Objektívna zodpovednosť za správny delikt

29/2013
Objektívna zodpovednosť za správny delikt
§ 6 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 7 ods. 3 písm. b), § 13 ods. 2, § 14 ods. 1, 2, 3 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 219 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta, § 156 ods. 1 a 3 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá, § 211 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. zakladá zamestnávateľovi objektívnu zodpovednosť, z ktorej sa nemôže vyviniť s odkazom na argument, že išlo o náhly jav, a že bolo nemožné od neho reálne vyžadovať takú organizáciu práce a zodpovednosti nadriadených pracovníkov prítomných na pracovisku, ktorá by umožňovala operatívne a včas reagovať na danú situáciu.
Rozsudok
Najvyššieho súdu SR
5 Sžo 11/2012
Skutkový stav:
Krajský súd v Ž. (ďalej aj "krajský súd") zamietol podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku žalobu žalobcu, ktorou sa tento domáhal zrušenia rozhodnutia správneho orgánu č. X z 27. januára 2011, ktorým zamietol žalobu žalobcu a potvrdil rozhodnutie inšpektorátu práce v Nitre č. X z 23. mája 2011.
Týmto rozhodnutím prvostupňový správny orgán uložil žalobcovi pokutu vo výške 1 000 eur za porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) a ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 124/2006 Z.z.") tým, že nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa demontáže podperné konštrukcie debniaceho systému DOKA a nedodržal povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa všeobecného technologického postupu a návodu na montáž nosnej konštrukcie DOKA na stavbe "Rýchlostná R1" čo bolo zistené pri vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu podľa § 7 ods. 3 písm. b) v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 125/2006 Z.z.").
Krajský súd preskúmal rozhodnutie správneho orgánu 1. stupňa a žalovaného konajúc podľa § 250f ods. 1 a 2 OSP a dospel k záveru, že pokuta bola žalobcovi uložená dôvodne, pretože žalobca nezabezpečil pracovisko tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie jeho zamestnancov, nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa demontáže podpornej konštrukcie debniaceho systému DOKA a nedodržal povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa všeobecného technologického postupu a návodu na montáž nosnej konštrukcie na stavbe "Rýchlostná cesta R1, objekt SO 205-00", čím došlo k udalosti dôsledkom, ktorej utrpeli závažný pracovný úraz zamestnanci žalobcu.
Krajský súd nezistil žiadne procesné pochybenia správnych orgánov procese dokazovania. Žalobcovi bol poskytnutý protokol z vyšetrovania pracovného úrazu, ku ktorému sa mohol vyjadriť. Žalovaný v konaní umožnil žalobcovi realizáciu procesných práv a s jeho námietkami sa vo svojom rozhodnutí aj náležitým spôsobom vysporiadal. Správne rozhodnutia oboch stupňov obsahujú všetky náležitosti v zmysle § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), výrok obsahovo rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, v odôvodnení správneho orgány uviedli skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami boli vedené pre ho pri hodnotení dôkazov ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Rozhodnutie žalované
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).