Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oslobodenie od súdnych poplatkov - prípustnosť dovolania

58/2015
Oslobodenie od súdnych poplatkov - prípustnosť dovolania
§ 138 Občianskeho súdneho poriadku
§ 236, § 237 Občianskeho súdneho poriadku
Dovolanie voči právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu o potvrdení rozhodnutia súdu prvého stupňa o nepriznaní oslobodenia účastníka konania od súdnych poplatkov, nespĺňa podmienky prípustnosti dovolania a podmienky taxatívne určených procesných vád rozhodnutia odvolacieho súdu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Obdo 9/2013
Skutkový stav:
Okresný súd P. uznesením zo 17. septembra 2012, č. k. 18 Cb/146/2008-1142 nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov.
Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca na potvrdenie skutočnosti ohľadne objektívne reálnej nemožnosti zaplatenia súdnych poplatkov, ako aj preddavku na trovy konania, predložil súdu daňové priznanie za rok 2011, súvahu za rok 2011 a výkaz ziskov a strát za rok 2011. Zároveň uviedol, že nejde o zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. K majetkovým pomerom žalobca uviedol, že od 29. augusta 2009 má na ulici K. v B. sídlo na základe nájomnej zmluvy o podnájme nebytových priestorov, uzavretej medzi spoločnosťou G., a.s. a žalobcom. Nájomné uhrádza v sume 100 € ročne. Ako vyplýva z daňového priznania a súvahy na rok 2011, žalobca nevlastní žiadny hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, eviduje aj záväzky vyplývajúce z pôžičiek poskytnutých za predchádzajúce obdobia, v súčasnosti po čiastočnom splatení v sume 25 232 €.
Súd ďalej uviedol, že každý podnikateľský subjekt bez ohľadu na svoje postavenie, organizačnú formu alebo na to, s akým majetkom podniká, vstupuje pri podnikaní do oblasti vzťahov, ktoré so sebou nesie riziko neúspechu, strát a ďalších nepriaznivých dôsledkov. Z tohto dôvodu je preto nutné u podnikateľských subjektov, pokiaľ ide o posudzovanie predpokladov pre oslobodenie od súdnych poplatkov, rozlišovať, či nepriaznivá situácia podnikateľa vychádza z jeho podnikateľskej činnosti, pričom nie je podstatné, či postupoval pri tejto činnosti riadne a dostal sa do nepriaznivej situácie vplyvom zhody okolností, alebo postupoval nezodpovedne a sám si svoju situáciu zavinil, lebo toto všetko je nutné zahrnúť do pojmu podnikateľského rizika. Pomery účastníka konania, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, by odôvodňovali oslobodenie od súdnych poplatkov len vtedy, ak by sa dostal do ťaživej finančnej situácie z dôvodov, ktoré nemajú pôvod v podnikaní samom. Teda skutočnosť, že žalobca momentálne nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na svojom účte, nepodmieňuje oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku za podaný návrh.
Krajský súd v P. ako súd odvolací na odvolanie žalobcu vec preskúmal a rozhodol uznesením z 20. decembra 2012, č. k. 5 Cob/83/2012-1168 tak, že napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca svoju žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov, ako aj odvolanie proti uzneseniu, ktorým mu oslobodenie od poplatkov priznané nebolo, zdôvodnil nepriaznivou finančnou situáciou v poľnohospodárskom sektore. Odvolací súd k tejto skutočnos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).