Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Postúpenie veci na prerokovanie a rozhodnutie veľkému senátu

3/2017
Postúpenie veci na prerokovanie a rozhodnutie veľkému senátu
§ 48 ods. 1 Civilného sporového poriadku
O "prekonaní" (relevantnom zavŕšení procesu odklonenia sa od) názoru vyjadreného v publikovanom rozhodnutí (stanovisku) možno hovoriť iba vtedy, ak je toto "prekonanie" výsledkom v zákone predpísaného postupu najvyššieho súdu.
Postúpenie veci veľkému senátu podľa § 48 ods. 1 Civilného sporového poriadku nie je na voľnej úvahe trojčlenného senátu. Ak trojčlenný senát zistí, že iný senát zaujal v určitej otázke odlišný názor, ktorý vec prerokovávajúci senát nezdieľa, má dve možnosti: 1. buď sa stotožní so starším právnym názorom (už ustáleným v praxi na základe publikovaného judikátu, stanoviska alebo na základe rozhodnutia veľkého senátu) a svoje rozhodnutie založí na tomto názore, alebo 2. vec postúpi veľkému senátu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
3 Cdo 136/2016
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal, aby súd rozhodol, že žalovaný: a) vo vzťahu k zdravotne ťažko postihnutému žalobcovi porušil zásadu rovnakého zaobchádzania, b) je povinný upustiť od svojho diskriminačného konania a napraviť protiprávny stav pri rozhodovaní o žiadostiach žalobcu o kompenzácie tak, že bude voči nemu postupovať rovnako ako v prípade iných postihnutých žiadateľov, c) je povinný zaplatiť žalobcovi primerané zadosťučinenie vo výške 20 000 eur.
Súd prvej inštancie mal výsledkami vykonaného dokazovania preukázané, že žalovaný pri posudzovaní žiadosti žalobcu o kompenzáciu (na kúpu osobného motorového vozidla a na zvýšené výdavky spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla) nekonal diskriminačne, spôsobom, ktorý by opodstatňoval uplatnenie práv žalobcu podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Dôvodom, pre ktorý žalovaný na podklade záverov posudkového lekára nevyhovel žiadostiam žalobcu, nebolo diskriminačné konanie žalovaného, ale nesplnenie zákonných predpokladov na strane žalobcu. Vzhľadom na záver, že žalobca nebol žalovaným diskriminovaný, neskúmal už súd prvej inštancie, či sú splnené podmienky pre priznanie žalobcom požadovaného primeraného zadosťučinenia v peniazoch, ktoré prichádza do úvahy iba v prípade nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania.
Krajský súd na odvolanie žalobcu napadnutý rozsudok potvrdil (§ 219 ods. 1 a 2 OSP).
V odôvodnení sa stotožnil so záverom súdu prvej inštancie, podľa ktorého výsledky vykonaného dokazovania nepreukázali, že postupom žalovaného bol žalobca diskriminovaný, a preto nie je dôvod zaoberať sa ďalšími nárokmi uplatnenými žalobcom. Uzavrel, že odvolanie nie je opodstatnené, napadnutý rozsudok spočíva na úplných skutkových zisteniach a ich správnom právnom posúdení a presvedčivo odôvodňuje, prečo nebolo žalobe vyhovené.
Žalobca podal proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu 23. decembra 2015 dovolanie.
V dovolaní uviedol, že mu v konaní bola odňatá možnosť pred súdom konať [§ 237 ods. 1 písm. f) OSP] postupom odvolacieho súdu, ktorý vec 21. októbra 2015 prerokoval a rozhodol na odvolacom pojednávaní uskutočnenom bez jeho účasti napriek tomu, že vopred ospravedlnil svoju neprítomnosť zlým zdravotným stavom a požiadal o určenie iného termínu pojednávania. Odvolací súd tým porušil § 101 ods. 2 OSP a § 119 ods. 3 OSP a nerešpektoval právny názor Najvyššieho súdu SR (ďalej len "najvyšší súd") vyjadrený v rozhodnutí sp. zn. 6 Cdo 328/2012. Aj keď žalobca nedoložil svo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).