Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Určovanie príslušnosti súdu pri poddlžníckych žalobách

 

ZSP 53/2019
Určovanie príslušnosti súdu pri poddlžníckych žalobách
§ 13, § 20, § 22, § 43 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku
§ 109 ods. 1 Exekučného poriadku
Poddlžnícka žaloba nie je sporom vyvolaným osobitnou povahou exekučného konania tak, ako to účelom a systematickým zaradením v zákone predpokladá ustanovenie § 20 písm. c) Civilného sporového poriadku upravujúce výlučnú miestnu príslušnosť súdov. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na tie konania vyvolané osobitnou povahou prebiehajúceho exekučného konania, kde príslušnosť súdov na konanie nie je upravená v Exekučnom poriadku, pričom poddlžnícka žaloba má vlastnú osobitnú úpravu miestnej príslušnosti obsiahnutú v § 109 Exekučného poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 Ndob 2/2018
Skutkový stav:
Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Ž. 1. februára 2018 domáhal od žalovaného zaplatenia zmenkovej sumy 8 920 eur spolu s príslušenstvom. Žalobca príslušnosť tohto súdu odôvodňoval tým, že ide o poddlžnícku žalobu, pričom exekučným súdom je Okresný súd D. Kubín a kauzálna príslušnosť Okresného súdu Ž. je daná tým, že vo veci ide o spor zo zmenky.
Okresný súd Ž. postúpil vec Okresnému súdu B. Bystrica s tým, že postupujúci súd nie je kauzálne príslušný a vec postupuje súdu kauzálne príslušnému podľa § 22 písm. f) Civilného sporového poriadku (ďalej aj "CSP") v spojení s § 13 CSP a § 109 ods. 1 prvej vety zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len "Exekučný poriadok alebo "EP") s odkazom na predmet sporu - nárok zo zmenky uplatnený formou poddlžníckej žaloby, pričom z obsahu návrhu vyplýva, že adresou trvalého pobytu žalovaného je mesto v obvode Krajského súdu v B. Bystrici (Čamovce, okres Lučenec).
Okresný súd B. Bystrica s postúpením veci nesúhlasil a vec predložil podľa § 43 ods. 2 CSP Krajskému súdu v B. Bystrici na rozhodnutie o príslušnosti. Nesúhlas s postúpením odôvodnil odkazom na ustanovenie § 20 písm. c) CSP, ktoré upravuje výlučnú miestnu príslušnosť, pričom uviedol, že predmetný spor je vyvolaný osobitnou povahou exekučného konania.
Súd poukázal aj na to, že pri výlučnej miestnej príslušnosti je vylúčená príslušnosť podľa § 13 CSP a podľa § 109 ods. 1 Exekučného poriadku. Ako ďalšie dôvody uviedol, že je vylúčená príslušnosť podľa § 13 CSP, na ktorú nadväzuje a podľa ktorej sa určuje kauzálna vecná príslušnosť podľa § 22 CSP (je teda vylúčená príslušnosť podľa § 22), ďalej predmetný spor je sporom vyvolaným exekučným konaním (keby neprebiehalo exekučné konanie, nebol by vznikol predmetný spor) a exekučné konanie prebieha na Okresnom súde D. Kubín, tento je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).