Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - Bernotas proti Litve

rozsudok z 30. januára 2024 k sťažnosti č. 59065/21 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte neúmyselného zranenia inej osoby a povinnosti podieľať sa na vyplácaní sociálnych dávok poškodenému
Sťažovateľ je štátny príslušník Litvy, narodil sa v roku 1957 a žije v meste Klaipëda v Litve.
V januári 2010 náhodne postrelil inú osobu, keď si po poľovačke čistil zbraň, a spôsobil jej vážne zranenia. V trestnom konaní bol odsúdený a súd ho zaviazal na náhradu škody poškodenému. Prípad sa týka sťažnosti sťažovateľa, že od roku 2011 súdy pravidelne vyhoveli nárokom orgánov sociálneho poistenia vzneseným proti nemu v súvislosti s náhradou invalidného dôchodku vyplácaného poškodenému za stratu na zárobku.
Sťažovateľ namietal porušenie svojho práva na ochranu majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru, pretože povinnosť uhrádzať dôchodkovú dávku poškodenému je nespravodlivá a neprimeraná.
Rozhodnutie Súdu
Súd konštatoval, že nemá právomoc posudzovať súlad s článkom 1 Protokolu č. 1, pretože sťažnosť v tejto časti sa týka nárokov v rokoch 2011 a 2016, teda po uplynutí 6-mesačnej lehoty pre podanie sťažnosti. Napriek tomu však pri posudzovaní sťažnosti, ktorá sa týka nárokov zo septembra 2019, ktoré patria do pôsobnosti Súdu z časového hľadiska, musí prihliadať do istej miery aj na predchádzajúce udalosti a zohľadniť ich vo svojom rozhodovaní (Béláné Nagy proti Maďarsku
1)
, odseky 91 - 92; a Strand Lobben a ostatní proti Nórsku
2)
, odseky 147 - 148).
Strany sa zhodli v tom, že povinnosť zaplatiť 5 824 EUR ako náhradu za stratu pracovnej spôsobilosti bola zásahom do práv sťažovateľa v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru. Súd nemá dôvod sa od tohto záveru odchýliť a vec posúdi z hľadiska všeobecnej zásady uvedenej v prvom pravidle článku 1 Protokolu č. 1, ktoré ustanovuje zásadu pokojného užívania majetku (citovaný rozsudok Béláné Nagy, odsek 72; a tiež Šeiko proti Litve
3)
, odseky 28- 29).
K zásahu došlo na základe príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, o ktorých, navyše, rozhodoval aj Ústavný súd Litvy, ktorý nezistil žiadny rozpor s ústavou. Sťažovateľ zákonnosť zásahu takisto nespochyb
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).