Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nahradenie väzby

20/2015
Nahradenie väzby
§ 80 ods. 1 písm. a), b), c) Trestného poriadku
§ 81 ods. 1 Trestného poriadku
O nahradení väzby zárukou záujmového združenia občanov alebo dôveryhodnej osoby podľa § 80 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku písomným sľubom podľa § 80 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, ako aj peňažnou zárukou podľa § 81 Trestného poriadku, rozhoduje súd na základe ponuky či už zo strany obvineného alebo inej oprávnenej osoby. O nahradení väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka podľa § 80 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku však môže súd, resp. sudca pre prípravné konanie rozhodnúť aj ex offo.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
6 Tost 38/2013
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uznesením z 29. novembra 2013, sp. zn. 6 Tost 38/2013, sťažnosť obvineného T. K. proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko B. B. z 23. novembra 2013, sp. zn. Tp 99/2013, podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zamietol ako nedôvodnú.
V odôvodnení uznesenia najvyšší súd uviedol: "Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu obvineného T. K. vzal do väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a, písm. b, písm. c) TP zároveň podľa § 80 ods. 1 písm. a, ods. 2 TP neprijal ponuku MUDr. M. K. a MUDr. E. K. na prevzatie záruky ako dôveryhodných osôb za ďalšie správanie sa obvineného, podľa § 80 ods. 1 písm. b), ods. 2 TP neprijal písomný sľub obvineného a podľa § 81 ods. 1 TP neprijal ani ponuku peňažnej záruky MUDr. M. K. a MUDr. E. K. - ako nahradenie väzby obvineného."
Obvinený podal proti tomuto uzneseniu - všetkým jeho výrokom - hneď po jeho vyhlásení sťažnosť, ktorej bližšie písomné zdôvodnenie nebolo najvyššiemu súdu do času jeho rozhodovania doručené (s neskôr doručeným odôvodnením podanej sťažnosti sa však súd oboznámil, a na niektoré z tam uvedených námietok reaguje aj v odôvodnení daného uznesenia).
Najvyšší súd SR na podklade podanej sťažnosti podľa § 192 ods. 1 TP preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom a zistil, že podaná sťažnosť nie je dôvodná.
Z odôvodnenia:
Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že uznesením vyšetrovateľa Prezídia PZ, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej protizločineckej jednotky, Expozitúra Západ, T. z 19. novembra 2013, ČVS: PPZ-1012/NKA-PZ-ZA-2013, bolo podľa § 206 ods. 1 TP vznesené obvinenie o. i. aj proti T. K. pre obzvlášť závažný zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona (ďalej aj "TZ"), na ktorom sa mal tento podieľať spôsobom uvedeným v predmetnom rozhodnutí.
Následne došlo ešte toho istého dňa uznesením vyšetrovateľa tej istej policajnej súčasti, ČVS: PPZ-390/NKA-PZ-ZA-2013, podľa § 21 ods. 3 TP per analogiam s odkazom na § 18 ods. 1 TP, k spojeniu už citovanej trestnej veci na spoločné konanie (s trestnou vecou zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 TZ), ďalej vedené pod ČVS: PPZ-390/NKA-PZ-ZA-2013.
Uznesením vyšetrovateľa z 21. novembra 2013, ČVS: PPZ-390/NKA-PZ-ZA-2013, bolo proti obvinenému T. K. podľa § 206 ods. 1 TP vznesené obvinenie za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 TZ, ktorý mal spáchať aj spolu s ďalšími spoluobvinenými na skutkovom základe tam bližšie popísanom.
Obvinený T. K. bol v súlade s ustanovením § 86 ods. 1 TP 20. novembra 2013 o 14.42 hod. obmedzený vo svojej osobnej slobode.
Dňa 22. novembra 2013 o 12.30 hod. predložil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR (ďalej už len "ÚŠP GP SR") Špecializovanému trestnému súdu návrh na vzatie zadržaného T. K. do väzby (sp. zn. VII/1 Gv 67/13-162) z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) TP, a to aj s celým dovtedy získaným spisovým materiálom. V predmetnom návrhu sa prokurátor okrem dôvodnosti podozrenia zo spáchania stíhaných skutkov podrobne vyjadril aj k zdôvodneniu exis
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).