Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neplatnosť rozhodnutia prijatého zhromaždením pozemkového spoločenstva a právomoc civilného súdu

ZSP 41/2018
Neplatnosť rozhodnutia prijatého zhromaždením pozemkového spoločenstva a právomoc civilného súdu
§ 8 a § 18 ods. 4 Správneho súdneho poriadku
§ 11 Civilného sporového poriadku
§ 13 ods. 1 písm. a), § 14 ods. 1 a 7 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Do právomoci civilných súdov podľa Civilného sporového poriadku patrí rozhodovanie o žalobách o neplatnosti rozhodnutí prijatých zhromaždením pozemkového spoločenstva, ktoré je právnickou osobou.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 KO 56/2017
.
Skutkový stav:
Žalobca sa žalobou doručenou okresnému súdu 19. októbra 2017, označenou ako žaloba "o neplatnosť zápisnice z mimoriadneho zhromaždenia žalovaného v naliehavom právnom záujme žalobcu", domáhal, aby okresný súd určil, že zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia žalovaného pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, spísaná vo veci priebehu mimoriadneho zhromaždenia konaného 23. septembra 2017, je neplatná v celom rozsahu vrátane uznesení prijatých na tomto zhromaždení. V žalobe uviedol, že napriek tomu, že žalovaný spravuje lesné pozemky a pasienky členov pozemkového spoločenstva, pozval na mimoriadne zhromaždenie iba vlastníkov pasienkov, zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné a všetky uznesenia prijaté týmto zhromaždením svojím obsahom a účelom odporujú zákonu.
Okresný súd listom z 31. októbra 2017 pod č. k. 12 C 40/2017-5 v zmysle § 43 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj "CSP") postúpil vec na prerokovanie Krajskému súdu v Trenčíne s odkazom na § 40 CSP a § 10 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj "SSP").
Vychádzal pritom z § 30 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej aj "zákon o pozemkových spoločenstvách"), podľa ktorého sa na konanie podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Predmetom daného konania je určenie neplatnosti zápisnice z mimoriadneho zhromaždenia žalovaného (pozemkového spoločenstva), ktoré sa spravuje ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách, vecne príslušným na konanie je s poukazom na ustanovenie § 30 zákona o pozemkových spoločenstvách Krajský súd v Trenčíne, ktorý koná a rozhoduje v správnom súdnictve.
Krajský súd nesúhlasil s postúpením predmetnej veci okresným súdom a v súlade s § 18 ods. 4 SSP predložil vec Kompetenčnému senátu Najvyššieho súdu SR na rozhodnutie a určenie vecnej príslušnosti súdu.
V nesúhlase s postúpením konštatoval, že žalobca sa ako člen žalovan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).