Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oprava iných zrejmých nesprávností rozhodnutia

ZSP 31/2020
§ 24 ods. 1, § 27 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
§ 46, § 47 ods. 2, 6, § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
§ 191 ods. 1 písm. d), § 461 Správny súdny poriadok.
Opravou výroku rozhodnutia, a to odstránenie nedostatku výroku rozhodnutia vo vzťahu k tomu ako odvolací orgán rozhodol podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku, t.j. či zmenil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu alebo ho zrušil, nemožno považovať za inú zrejmú nesprávnosť a túto materiálnu chybu výroku rozhodnutia nie je možné odstrániť postupom podľa § 47 ods. 6 správneho poriadku.
Rozsudok
 Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
2 Asan 7/2017
Skutkový stav:
1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len "krajský súd") kasačnou sťažnosťou napadnutým rozsudkom podľa § 191 ods. 1 písm. d) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len "SSP") zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.
Žalovaný napadnutým rozhodnutím rozhodol o odvolaní žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi (ďalej aj ako "prvostupňový orgán") z 24. júna 2015 tak, že účastníkovi konania (žalobcovi) uložil podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku a § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej aj ako "zákon o ochrane spotrebiteľa" alebo "zákon č. 250/2007 Z.z.") peňažnú pokutu vo výške 200 eur pre porušenie povinností predávajúceho zistených 24. apríla 2015 pri došetrení kontroly internetového obchodu www.mirocomputers.sk z 3. februára 2015 v prevádzke Servis a predaj výpočtovej techniky Miro ..., s. r. o., P. Bystrica, a to:
- pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, nakoľko v Obchodných podmienkach na stránke www.mirocomputers.sk v článku VI. Dodanie tovaru, bod 6.6. bola uvedená podmienka, ktorá ukladá spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona, a to povinnosť v prípade poškodenia tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z.,
- pre porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, pretože v Obchodných podmienkach na stránke www.mirocomputers.sk v článku VII. Záručné podmienky, reklamačný poriadok, bod 7.28 bola uvedená podmienka, ktorá mohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu v nasledovnom znení: "...Lehotu 30 dní možno po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohode so spotrebiteľom - také predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú...", čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z.z.
2. V odôvodnení napadnutého rozsudku krajský súd uviedol, že prvostupňový orgán rozhodnutím z 24. júna 2015 podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. uložil žalobcovi pokutu vo výške 300 eur pre porušenie povinností predávajúceho zistených 24. apríla 2015 pri došetrení kontroly internetového obchodu www.mirocomputers.sk z 3. februára 2015 v prevádzke Servis a predaj výpočtovej techniky Miro c..., s. r. o., P. Bystrica, a to:
- pre porušenie zákazu predávajúceho ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, pretože v Obchodných podmienkach na stránke www.mirocomputers.sk v článku VI. Dodanie tovaru, bod 6.6. bola uvedená podmienka, ktorá ukladá spotrebiteľovi povinnosť nad rámec zákona, a to povinnosť v prípade poškodenia tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z.,
- pre porušenie zákazu predávajúceho používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, pretože v Obchodných podmienkach na stránke www.mirocomputers.sk
-- v článku III. Záväznosť VOP, bod 3.1. bola uvedená neprijateľná podmienka, ktorá spôsobuje nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa v nasledovnom znení: "Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí...",
-- v článku VII. Záručné podmienky, reklamačný poriadok, bod 7.4. bola uvedená neprij
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).