Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Označenie remitenta na zmenke

čl. I § 1 bod 6 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového zákona
čl. I § 69 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového zákona
čl. I § 75 bod 5 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového zákona

Nepresné označenie remitenta na zmenke nevytvára vnútornú neurčitosť zmenky majúcu za následok neplatnosť zmenky, pre ktorú by nebolo možné plnenie zo zmenky v súdnom konaní priznať.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Obdo 4/2018.

 

Skutkový stav
Okresný súd ako súd prvej inštancie ponechal v platnosti zmenkový platobný rozkaz a žalovaných v prvom a druhom rade zaviazal zaplatiť náhradu trov konania žalobcovi vo výške uvedenej v rozsudku.
Krajský súd ako odvolací súd rozsudok okresného súdu potvrdil a žalovaných v prvom a druhom rade zaviazal žalobcovi zaplatiť náhradu trov konania a zároveň pripustil voči svojmu rozhodnutiu dovolanie.
K námietke neplatnosti zmenky súd uviedol, že v predmetnej veci nebola vystavená zmenka na rad vtedy neexistujúceho subjektu, ale na rad existujúcej obchodnej spoločnosti ZZZ s. r. o., a k zmene označenia osoby oprávnenej zo zmenky na FFF, s. r. o. došlo až pri prolongovaní zmenky. Odvolací súd preto dospel k záveru, že zmenkovým veriteľom nebola neexistujúca osoba.
Odvolací súd však z hľadiska právnej istoty, keďže podľa jeho názoru právna otázka, či označenie veriteľa zo ­zmenky jeho obchodným menom aktuálnym v čase prolongácie zmenky a ponechanie pôvodného dátumu vystavenia zmenky, vytvára istú vnútornú neurčitosť zmenky, či plnenie je možné priznať, je otázkou zásadného právneho významu a pripustil proti svojmu rozhodnutiu dovolanie.
Žalovaní v prvom a druhom rade podali proti rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie a navrhli rozsudok krajského súdu zrušiť a vec vrátiť na nové konanie.
Prípustnosť dovolania, okrem skutočnosti, že krajský súd dovolanie pripustil (procesne vec posudzujúc podľa úpravy OSP), označili tým, že:
a) postup okresného súdu bol nesprávny a nezákonný v súvislosti s vydaním zmenkového platobného rozkazu, keďže bol vydaný súdnou úradníčkou a nie zákonným sudcom,
b) konanie nevykazuje ako celok zásady spravodlivosti, na absolútnu neplatnosť súd prihliada zo zákona a skúma ju z úradnej povinnosti bez ohľadu na koncentračnú zásadu, tu s odkazom na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (sp. zn. 1 Obdo 59/2010, sp. zn. 5 Obo 80/2009),
c) s odkazom na rozhodnutie sp. zn. 1 Obdo 59/2010, súd prvej inštancie nerešpektoval právny názor v súvislosti s otázkou prolongácie zmenky.
Žalovaní v dovolaní ďalej argumentovali, že ak by skutočne malo dôjsť k prolongácii zmenky a v tejto súvislosti s jej antidatovaním, tak mala zmenka znieť na rad spoločnosti ZZZ s. r. o. a nie na spoločnosť FFF, s. r. o. Uvedenie nesprávneho remitenta a nesprávnej zmenkovej sumy podľa žalovaných spôsobilo neplatnosť zmenky spočívajúce v jej neurčitosti. Dovolateľ zastával názor, že: a) buď antidatovaná zmenka mala znieť na rad ZZZ s. r. o. a na sumu vo výške 1 002 016 Sk s uvedením novej lehoty splatnosti; alebo b) postdatovaná s uvedením aktuálneho dňa vystavenia zmenky s povinnosťou zaplatenia zmenkovej sumy vo výške 1 002 016 Sk na rad FFF, s. r. o., s uvedením novej lehoty splatnosti (keďže už v čase vystavenia "novej zmenky" remitent vystupoval pod novým obchodným menom); c) k 5. januáru 2005 subjekt s právnym menom FFF, s. r. o. neexistoval, a teda osoba uvedená na zmenke nemôže byť uvedená ako remitent. Dovolateľ v tejto súvislosti poukázal na českú judikatúru.
Žalobca sa vyjadril k dovolaniu žalovaných a objasnil okolnosti vystavenia zmenky žalovaným v prvom rade, ktorý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).