Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodovanie o väzbe po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým spolu s povolením obnovy konania bol zrušený výrok o vykonávanom treste odňatia slobody

49/2015
Rozhodovanie o väzbe po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým spolu s povolením obnovy konania bol zrušený výrok o vykonávanom treste odňatia slobody
§ 403 Trestného poriadku
§ 10 ods. 4 Trestného poriadku
I. "Súdom" uvedeným v § 403 Trestného poriadku sa v zmysle § 10 ods. 4 Trestného poriadku rozumie aj Najvyšší súd SR v konaní o riadnom opravnom prostriedku.
II. Ak odvolací súd rozhodnutím o sťažnosti správoplatní výrok o povolení obnovy konania a zrušení výroku o vykonávanom treste odňatia slobody musí o väzbe rozhodnúť bezodkladne sám (a v prípade vzatia obvineného do väzby primerane aj s prihliadnutím na ustanovenie § 72 ods. 2 piatej vety Trestného poriadku, prípadne aj § 185 ods. 4 Trestného poriadku).
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
2 Tost 26/2015
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2015 uvedeným uznesením na sťažnosť obvineného M. Š. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 23. júla 2015, sp. zn. PK - 2 T 16/2008, podľa § 194 ods. 1 písm. a Trestného poriadku (šalej aj "TP") napadnuté uznesenie zrušil a obvineného prepustil z väzby na slobodu.
V odôvodnení uznesenia najmä uviedol, že rozsudkom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ďalej aj "ŠTS") z 23. júna 2010, sp. zn. PK - 2 T 16/2008, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 11. februára 2011, sp. zn. 1To 23/2010, bol obžalovaný M. Š. uznaný za vinného:
- zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") na skutkovom základe uvedenom v bode 1 prvostupňového rozsudku,
- z trestných činov vydierania podľa § 235 ods. 1 TZ účinného do 31. decembra 2005 na skutkovom základe uvedenom v bodoch 3 a 4 cit. rozsudku,
- z trestného činu hrubého nátlaku podľa § 235 b ods. 1 TZ účinného do 31. decembra 2005 na skutkovom základe uvedenom v bode 5 cit. rozsudku,
- z obzvlášť závažných zločinov hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1, ods. 3 písm. d), ods. 5 písm. c) TZ s použitím § 138 písm. a) a b) TZ a § 141 písm. a) TZ na skutkovom základe uvedenom v bodoch 6 a 7 cit. rozsudku,
- z obzvlášť závažných zločinov vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 4 písm. c) TZ s použitím § 141 písm. a TZ na skutkovom základe uvedenom v bodoch 8 a 9 cit. rozsudku, a
- z obzvlášť závažného zločinu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 4 písm. b) TZ. s použitím § 141 písm. a) TZ na skutkovom základe uvedenom v bode 11 cit. rozsudku.
Bol za to odsúdený podľa § 189 ods. 4 TZ s použitím § 41 ods. 2 TZ a § 36 písm. j) TZ a § 37 písm. h) TZ k úhrnnému trestu odňatia slobody na 24 rokov so zaradením na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia podľa § 48 ods. 3 písm. b) TZ.
Uznesením ŠTS v Pezinku z 23. júla 2015, sp. zn. PK-2 T 16/2008, bol podľa § 403 TP per analogiam § 72 ods. 1 písm. a) TP z dôvodov § 71 ods. 1 písm. a) TP, vzatý (po právoplatnom rozhodnutí o povolení obnovy konania) do väzby obvinený M. Š.
Väzba začala plynúť 23. júla 2015 o 12.17 hod. a vykonávala sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov.
Uznesenie bolo odôvodnenie tým, že uznesením ŠTS Pezinok, pracovisko B. B., sp. zn. BB-3 Nt 1/2013 z 15. júna 2015, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Tost 19/2015, z 15. júla 2015, bola o. i. aj u odsúdeného M. Š. podľa § 394 ods. 1 TP. per analogiam z dôvodu uvedeného v § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov o organizácii Ústavného súdu SR a konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v z. n. p. povolená obnova konania vo veci pôvodne vedenej na ŠTS v Pezinku, pod sp. zn. PK-2 T 16/2008 a zároveň podľa § 400 ods. 1 TP bol u odsúdeného M. Š. zrušený výrok o treste z rozsudku ŠTS v Pezinku, sp. zn. PK-2 T 16/2008, z 23. júna 2010 v spojení s výrokom o treste z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 To 23/2010, z 11. februára 2011, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Na základe príkazu na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody vydaného predsedom senátu vo veci ŠTS Pezinok, pracovisko B. B., sp. zn. BB-3Nt/1/2013, bol 22. júla 2015 obvinený M. Š. prepustený 22. júla 2015 z výkonu trestu odňatia slobody. V príkaze sa doslovne uvádzalo:
"Na základe uznesenia Špecializovaného trestného súdu Pezinok, pracovisko B. B. z 15. júna 2015, sp. zn. BB-3 Nt 1/2013, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR z15. júla 2015, sp. zn. 3 Tost 19/2015, bolo právoplatne rozhodnuté o povolení obnovy konania, avšak od 15. júla 2015, kedy vo veci rozhodol Najvyšší súd SR, nebolo rozhodnuté ani o väzbe obvineného a nedošlo ani k jeho prepusteniu z výkonu trestu odňatia slobody na slobodu, ani k prerušeniu trestu. Preto prikazujem, aby obvinený M. Š., t. č. v ÚVTOS Leopoldov bol ihneď prepustený z výkonu trestu odňatia slobody."
Predseda senátu zároveň vo veci ŠTS Pezinok, pracovisko B. B., sp. zn. BB-3Nt 1/2013 22. júla 2015 požiadal OO PZ Leopoldov, aby obvineného M. Š. ihneď po jeho prepustení z výkonu trestu odňatia slobody predviedli na neverejné zasadnutie, ktoré sa malo konať vo veci ŠTS v Pezinku, sp. zn. PK-2 T 16/2008 23. júla 2015 o 11.00 hod., predmetom ktorého malo byť rozhodovanie o väzbe obvineného. Tento termín neverejného zasadnutia bol určený predsedom senátu v trestnej veci ŠTS v Pezinku, pod sp. zn. PK-2 T 16/2008, 22. júla 2015 za súčinnosti s predsedom senátu vo veci ŠTS Pezinok, pracovisko B. B., sp. zn. BB-3 Nt 1/2013, s tým, že predseda senátu vo veci PK-2 T 16/2008 bol predsedom senátu vo veci BB-3 Nt 1/2013 zároveň vyrozumený, že 22. júla 2015 mu bude doručený spisový materiál na ďalšie konanie vo veci, sp. zn. PK-2T/16/2008 a o väzbe obvineného M. Š. v zmysle § 403 TP dosiaľ nebolo rozhodnuté.
Spisový materiál bol predsedovi senátu vo veci ŠTS v Pezinku, sp. zn. PK-2 T 16/2008 (ďalej už len predseda
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).