Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe (ZSP 16/2019)

§ 72 ods. 2, § 76 ods. 3, 4 Trestného poriadku
§ 42 ods. 2 a § 83 ods. 2 Trestného poriadku

I. Ak pri prvom rozhodovaní súdu o väzbe po podaní obžaloby podľa § 76 ods. 3 Trestného poriadku alebo pri rozhodovaní o návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby v prípravnom konaní podľa § 76 ods. 3 alebo 4 Trestného poriadku obvinený výslovne požiadal, aby sa konalo v jeho neprítomnosti v súlade § 72 Trestného poriadku, je tým vylúčená možnosť, aby proti rozhodnutiu o väzbe podal sťažnosť, lebo podľa § 83 ods. 2 Trestného poriadku v týchto prípadoch môže obvinený podať sťažnosť len ihneď po vyhlásení uznesenia.

II. Zákonné obmedzenie podľa § 83 ods. 2 Trestného poriadku platí aj pre prokurátora a pre obhajcu mladistvého obvineného, ktorý je oprávnený vykonávať podľa § 44 ods. 3 Trestného poriadku práva podľa odseku 2 tohto ustanovenia i proti vôli obvineného. Znemožnia si však podanie sťažnosti, ak nevyužijú právo účasti na úkone, na ktorom sa rozhoduje o väzbe.

Podmienkou rozhodovania o väzbe bez ich účasti nie je výslovná žiadosť, aby sa konalo v ich neprítomnosti.

III. Ak obvinený podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku požiada, aby sa konalo v jeho neprítomnosti, obhajca obvineného má podľa § 44 ods. 2 Trestného poriadku právo zúčastniť sa na úkone, na ktorom sa rozhoduje o väzbe a podať v jeho mene sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe ihneď po vyhlásení uznesenia v súlade s § 83 ods. 2 Trestného poriadku. Rovnaké právo účasti na úkone aké má obvinený a jeho obhajca, má aj prokurátor a od jeho využitia závisí možnosť podať sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe, nakoľko v prípadoch podľa § 83 ods. 2 Trestného poriadku možno sťažnosť podať len ihneď po vyhlásení uznesenia.

IV. Ak sa obvinenie rozširuje, je potrebné aspoň na úrovni rozumnej primeranosti získať dôkazný podklad pre tento postup, nakoľko voči osobe obvineného v rozsahu rozšírenia obvinenia ide o kvalitatívne rovnaký procesný postup, ako pri vznesení obvinenia.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Tost 25/2009

 

Skutkový stav:
Najvyšší súd SR sťažnosť obvineného Ing. I. P. proti uzneseniu sudkyne pre prípravné konanie podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") zamietol.
Z odôvodnenia:
Súd druhého stupňa uviedol:
Napadnutým uznesením sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v P., pracovisko B. B. (ďalej len sudkyňa pre prípravné konanie) na základe návrhu prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR (ďalej len prokurátorka), ktorému v plnom rozsahu vyhovela, uznesením z 23. novembra 2009 lehotu trvania väzby obvineného P., ktorý je vo väzbe od 20. februára 2009 (a lehota tejto väzby bola predchádzajúcim rozhodnutím sudkyne pre prípravné konanie predĺžená do 20. decembra 2009) predĺžila do 20. júna 2010.
Obvinenému, ktorý 20. novembra 2009 písomne požiadal, aby sa o návrhu na predĺženie lehoty väzby rozhodlo v jeho neprítomnosti, bolo uznesenie oznámené jeho doručením 27. novembra 2009 a 30. novembra 2009 podal proti tomuto uzneseniu sťažnosť prostredníctvom obhajcu, ktorej dôvody sú uvedené ďalej.
Vec bola predložená Najvyššiemu súdu SR, ako nadriadenému súdu Špecializovaného trestného súdu, podľa § 190 ods. 2 písm. b) TP. pri zachovaní minimálnej hod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).