Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zápis do obchodného registra pri pochybnostiach o platne zvolenom predstavenstve družstva

ZSP 29/2020
§ 8 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 200b ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 6 a 7 zákona č. 530/2003 Z.z.
§ 200b ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku
§ 131 ods. 1 v spojení s § 183 Obchodného zákonníka
Nesúlad medzi pozvánkou na konanie členskej schôdze a zápisnicou o jej konaní, znamená zrejmý rozpor v mieste, do ktorého bola členská schôdza zvolaná, a v ktorom sa skutočne konala. Ak sa členská schôdza konala v totožný deň na dvoch odlišných miestach za účasti odlišných osôb, nemôže byť odstránením nedostatku návrhu na zápis údajov do obchodného registra len tvrdenie navrhovateľa, podľa ktorého iba jeden návrh na zápis zmien do obchodného registra a k nemu priložené listiny sú správne a pravdivé, pretože zmena miesta konania členskej schôdze mala byť vyvolaná objektívne nepredvídateľnými skutočnosťami.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 Obdo 46/2017
.
Skutkový stav:
Súd prvého stupňa (registrový súd) zamietol námietky navrhovateľa podané proti odmietnutiu vykonať zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že návrh na zápis zmien zapísaných údajom o družstve z 21. októbra 2013 bol odmietnutý z dôvodu nezrozumiteľnosti návrhu.
Navrhovateľ predložil súdu notársku zápisnicu z členskej schôdze Poľnohospodárskeho družstva (ďalej aj "družstvo" alebo "PD") z 18. októbra 2013 v priestoroch kultúrneho domu S. Na základe rozhodnutia tejto schôdze navrhoval navrhovateľ vymazať doterajších členov predstavenstva, pričom registrovému súdu bol v ten istý deň podaný návrh na zápis zmeny, ktorého prílohou je ďalšia zápisnica z členskej schôdze z 18. októbra 2013 v priestoroch reštaurácie L., ktorá prebiehala súčasne s členskou schôdzou konanou v kultúrnom dome S. Rozhodnutia prijaté na tejto členskej schôdzi sú protipólom rozhodnutí uvedených v notárskej zápisnici, pretože bolo rozhodnuté o odvolaní pôvodného predsedu predstavenstva a dvoch členov kontrolnej komisie a o vymenovaní nového člena predstavenstva a dvoch členov kontrolnej komisie. V dôsledku tejto nezrozumiteľnosti súd nemohol posúdiť, či bol návrh podaný oprávnenou osobou. Odvolaním predsedu predstavenstva by nemohol byť splnený spôsob konania, zapísaný v obchodnom registri, a to, že v mene družstva koná predseda alebo podpredseda. Za družstvo písomnosti podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva. Uvedená podmienka je splnená aj vtedy, ak písomnosti podpisuje predseda a podpredseda.
Vzhľadom na tento stav súd prvého stupňa námietky navrhovateľa proti odmietnutiu vykonať zápis zmien zamietol, lebo s návrhom neboli predložené všetky prílohy stanovené osobitným predpisom, konkrétne navrhovateľ nepredložil zápisnicu o priebehu členskej schôdze. Súd nemohol akceptovať predloženú listinu z 18. októbra 2013 ako zápisnicu z členskej schôdze, pretože členská schôdza sa konala v kultúrnom dome v obci S., čo je v rozpore so znením pozvánky na členskú schôdzu, z ktorej vyplýva miesto konania reštaurácia L. v D. Z., preto zápisnica z členskej schôdze predložená navrhovateľom nemohla byť podkladom na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve. Vzhľadom na to, že neboli splnené podmienky na vykonanie navrhovaného zápisu zmien zapísaných údajov do obchodného registra, súd námietky zamietol.
Odvolací súd na odvolanie navrhovateľa a Okresnej prokuratúry T. proti tomuto uzneseniu, vec prerokoval a napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil.
Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa správne postupoval a vec správne rozhodol. Súd prvého stupňa postupoval v súlade s § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2003 Z.z., keď posudzoval návrh v spojení s predloženými prílohami a v ich súvislostiach, bez vykonania dokazovania, teda princípom, ktorý sa aplikuje v mimosporových konaniach. Úlohou súdu prvého stupňa bolo zistiť, či sa listiny, priložené k návrhu, zhodujú s platnou právnou úpravou v Obchodnom zákonníku (ďalej aj "OBZ"), pričom nemá povinnosť pri posudzovaní listín zisťovať platnosť rozhodnutí orgánov družstva, ak spĺňajú všetky formálne náležitosti. Nemôže prejudiciálne riešiť otázku platnosti, či neplatnosti právnych úkonov, alebo neplatnosti uznesení členskej schôdze, pretože toto posúdenie prináleží iba súdom na základe samostatného návrhu v sporovom konaní.
Súd prvého stupňa sa správne nezaoberal posudzovaním, či boli pri prijatí uznesení, na základe ktorých mala byť vykonaná zmena zápisu údajov do obchodného regist
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).