Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K uchovaniu a vydaniu počítačových údajov z obsahu mobilných telefónov v trestnom konaní

Autor sa v článku zaoberá inštitútom uchovania a vydania počítačových údajov v zmysle ust. § 90 Trestného poriadku, a to najmä získaním obsahu z mobilných telefónov. Poukazuje na často rozdielne postupy v aplikačnej praxi orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov, a takisto poukazuje na hlavný problém týkajúci sa zaisťovania počítačových údajov z takýchto zariadení.
In the article author deals with the institute of storage and publication of computer data in accordance with § 90 of the Criminal Procedure Code, in particular by obtaining content from mobile phones. He points to the often different procedures in applica tion practice, whether on the part of law enforcement agencies or courts, and also points to the main problem concerning the provision of computer data from these devices.
HALAS, N.: K uchovaniu a vydaniu počítačových údajov z obsahu mobilných telefónov v trestnom konaní; Justičná revue, 72, 2020, č. 6-7, s. 803 - 811
 
ÚVOD
Všade prítomnosť a dostupnosť počítačov nám uľahčuje prácu v našich každodenných oblastiach. V podstate sa nenájde taká oblasť ľudskej činnosti, kde by sa priamo alebo nepriamo nevyužívala výpočtová technika, resp. informačný systém alebo informačné či komunikačné technológie. Avšak takáto dostupnosť je prvým a základným predpokladom pre rozvoj počítačovej kriminality, ktorý predstavuje novodobý fenomén páchania trestnej činnosti, s ktorým je potrebné sa vysporiadať tak, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu záujmov spoločnosti. Nemožno opomenúť, že v celosvetovom meradle možno pozorovať značnú snahu tak na právnej, ako aj bezpečnostnej úrovni, ktorej cieľom je prijať také adekvátne opatrenia, ktoré by boli schopné reagovať na tento nový a dynamický fenomén súčasnosti.
1)
Súčasťou nášho každodenného života sú okrem počítačov aj mobilné telefóny (smartfóny), ako aj iné obdobné zariadenia (tablety a i.), ktoré odzrkadľujú našu každodennú činnosť či už v podobe toho, čo hľadáme na internete, komu aké správy posielame, alebo takisto kde sa pohybujeme. Každá naša aktivita zanecháva za sebou rozsiahle digitálne stopy, ktoré môžu byť neskôr zužitkované aj v trestnom konaní.
K problematike uchovania a vydania (zaisťovania) počítačových údajov z mobilných telefónov sa už v minulosti venovalo viacero článkov, často s rozdielnymi záverom o tom, ako postupovať. Taktiež súdy všetkých stupňov, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky, zaujali k tejto problematike pomerne rôznorodé stanoviská.
Predmetný článok poukazuje na niektoré prípady súvisiace so zisťovaním, zabezpečovaním a zaisťovaním počítačových údajov z obsahu mobilných telefónov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len "Trestný poriadok"), o ktorých vzhľadom na názorové nezhody v aplikačnej právnej praxi možno povedať, že sú problematické.
UCHOVANIE A VYDANIE POČÍTAČOVÝCH ÚDAJOV Z OBSAHU MOBILNÝCH TELEFÓNOV
Každé technologické zariadenie, ktoré získava, spracováva, odovzdáva alebo uchováva dáta, zanecháva záznamy o svojej činnosti. Takéto záznamy označujeme ako digitálne stopy. Zistiť digitálne stopy po spáchanítrestnej činnosti môže byť niekedy náročné a na ich identifikáciu aj dešifrovanie je potrebné kvalitné vybavenie po stránke hardvérovej i softvérovej. Ďalším problémom spojeným so zaisťovaním digitálnych stôp je fakt, že niektoré stopy, ako dôkaz, môžu mať krátku životnosť a preto ich treba zabezpečiť ihneď, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, resp. k samotnému zničeniu takéhoto dôkazu.
2)
Digitálna stopa sa čoraz viac stáva súčasťou dôkazového materiálu a to aj pri trestných činoch, ktoré na prvý pohľad nemusia s počítačovou kriminalitou vôbec súvisieť. Takýmito trestnými činmi sú napr. trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy hospodárske, trestné činy proti majetku apod.
3)
Inštitút upravujúci zaisťovanie digitálnych stôp sa v našom právnom poriadku nachádza v § 90 Trestného poriadku - Uchovanie a vydanie počítačových údajov.
4)
V aplikačnej praxi orgánov činných v trestnom konaní a súdov dochádza k rozporom, či predmetné ustanovenie sa vzťahuje aj na obsah údajov uložených v mobilných telefónoch a im podobným zariadeniach (ďalej len mobilný telefón alebo smartfón). Pri výklade predmetného ustanovenia je pre jeho správnu aplikáciu zásadné slovné spojenie "... nevyhnutné uchovanie uložených počítačových údajov vrátane prevádzkových údajov, ktoré boli uložené prostredníctvom počítačového systému". Možno povedať, že v rámci postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdov prevládol názor, že počítačové údaje uložené v smartfónoch nepredstavujú počítačové údaje v zmysle spomínaného ustanovenia § 90 Trestného poriadku a na ich zaistenie postačuje postup podľa § 89 alebo § 91 Trestného poriadku.
Pri predmetnej problematike možno poukázať aj na časť odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len "Najvyššísúd SR") - sp. zn. 2To 9/2014 zo dňa 26. novembra 2014, podľa ktorého námietka, že na znalecké preskúmanie mobilných telefónov bol vzhľadom k ich operačnému systému potrebný príkaz na uchovanie a vydanie počítačových údajov podľa § 90 Trestného poriadku, a teda nepostačovalo vydanie, resp. odňatie veci podľa § 89, § 91 Trestného poriadku, rovnako nie je dôvodná, ako na to poukázal aj Špecializovaný trestný súd. Možno dodať, že napriek niektorým podobným alebo zhodným technickým komponentom a spôsobu prevádzky, mobilný telefón nemožno stotožniť s počítačom a tento rozdiel sa prejavuje i pri ponuke a predaji príslušných zariadení ako rozdielnych druhov tovaru."
Senát Najvyššieho súdu SR, ktorý v predmetnej veci rozhodoval, údaje uložené prostredníctvom mobilného telefónu nepovažoval za údaje uložené prostredníctvom počítačového systému v zmysle ust. § 90 Trestného poriadku, pričom to odôvodnil len tým, že rozdiel medzi mobilným telefónom a počítačom vyplýva z ich označovania ako dvoch rozdielnych druhov tovaru.
Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Tdo 7/2017 zo dňa 23. marca 2017 nie je potrebné (duplicitné) vydanie príkazu na zaistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke podľa § 116 ods. 2 Trestného poriadku, ak došlo k vydaniu alebo odňatiu mobilného telefónu ako veci dôležitej pre trestné konanie alebo k jeho zaisteniu pri domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov alebo pozemku, prípadne k jeho zaisteniu ako vecnej stopy pri obhliadke. Najvyššísúd SR poznamenal, že napriek určitým spoločným technickým parametrom počítača a mobilného telefónu údaje uložené v mobilnom telefóne nie sú počítačovými údajmi v zmysle § 90 Trestného poriadku. Pritom v tejto súvislosti nerozlišoval medzi klasickými mobilnými telefónmi umožňujúcimi v zásade len telefonovanie a komunikáciu prostredníctvom SMS a MMS správ a smartfónmi, resp. inteligentnými telefónmi, ktoré poskytujú viac funkcií (napr. vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov, lokalizačné služby, nahrávanie rozhovorov, zasielanie e-mailov apod.).
Úplne odlišné stanovisko zaujal Ústavný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).