Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právna otázka vyporiadania BSM súdom, predmetom ktorého je dlh manželov spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti

Autorka sa v príspevku venuje problematike vysporiadania dlhu spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti, výška ktorého nie je fixne stanovená a nie je možné jeho výšku jednoznačne stanoviť ku dňu vyporiadania BSM až do zaplatenia celého dlhu.

In the article, the author deals with the issue of debt settlement together with accessories due in the future, the amount of which is not fixed and its amount cannot be unambiguously determined on the day of settlement of undivided co-ownership of spouses until the entire debt is paid.

DRAGAŠIČ, M.: Právna otázka vyporiadania BSM súdom, predmetom ktorého je dlh manželov spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti; Justičná revue, 73, 2021, č. 8-9, s. 1020 - 1026.
Úvod
Súd pri rozhodovaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej ako "BSM") stanovuje sumu na vyrovnanie podielov oboch manželov podľa zásad uvedených v ust. § 150 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ súd v tomto konaní nezamietne žalobu, je oprávnený rozhodnúť výrokom podľa ust. 150 Občianskeho zákonníka bez toho, aby to navrhla niektorá zo strán sporu. V tejto súvislosti môže, samozrejme, nastať aj situácia, keď má byť podiel každého z bývalých manželov vyporiadaný tak, že hodnota im prikázaného majetku bude zhodná bez potreby stanovenia sumy na vyrovnanie podielov.
Zmyslom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je definitívne urovnanie spoluvlastníckeho vzťahu bývalých manželov, ktoré je potrebné najmä z dôvodu rozdelenia ich spoločného majetku, ako aj prevencie vzniku možných sporov týkajúcich sa spoločných majetkových vecí bývalých manželov v budúcnosti. Súd by mal pri vyporiadaní BSM priorizovať taký spôsob, aby boli väzby medzi bývalými manželmi k spoločnej veci definitívne zrušené, t.j. prikázanie veci do podielového spoluvlastníctva by malo byť len možnosťou
ultima ratio
.
V určitých prípadoch môže nastať situácia, keď vzhľadom na výnimočné okolnosti nie je vhodné určitú vec v BSM (najčastejšie nehnuteľnosť) prikázať len jednému z manželov, ale súd ju prikáže do podielového spoluvlastníctva, čím ich spoluvlastnícky vzťah neukončí, ale pretransformuje ho z bezpodielového na podielové spoluvlastníctvo.
Česká súdna prax už riešila viaceré prípady prikázania veci z BSM do podielového spoluvlastníctva bývalých manželov (alebo pretransformovania bezpodielového spoluvlastníctva do podielového spoluvlastníctva). Prvým rozhodnutím, na ktoré následne nadviazali ďalšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky, bolo rozhodnutie Krajského súdu v Českých Budéjoviciach, sp. zn. 4 Co 313/69 z 22. októbra 1969
1)
, kde súd skonštatoval, že "
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, do ktorého patrí tiež rodinný domček, môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu (okrem iného so zreteľom na vyjadrenie účastníkov) vyporiadané - aj keď len výnimočne - aj tým spôsobom, že súd prikáže rodinný dom do podielového spoluvlastníctva účastníkov."
Najvyšší súd Českej republiky v uznesení z 23. októbra 2007, sp. zn. 22 Cdo 2731/2006 určil, že
súdna prax sa pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dlhodobo riadi zásadou, podľa ktorej sa veci zo zaniknutého majetku majú medzi rozvedených manželov rozdeliť tak, aby suma, ktorú je jeden z manželov povinný zaplatiť druhému na vyrovnanie jeho podielu, bola pokiaľ možno čo najnižšia."
2)
Ďalej uviedol, že už uvedené
"judikatórne pravidlo nie je možné uplatňovať paušálne a bezvýnimočne; súd môže veci zo zaniknutého spoločného majetku rozdeliť aj nerovnomerne a rozhodnúť o vyrovnaní podielov v peniazoch, lebo niekedy nie je možné alebo účelné rozdeliť spoločné veci medzi manželov podľa veľkosti ich podielov."
3)
Ďalej súd v odôvodnení skonštatoval, že
"samotná okolnosť, že spoločný majetok manželov nebol vyporiadaný tak, aby suma určená na vyrovnanie výšky podielov bola pokiaľ možno čo najnižšia, nie je v rozpore s judikatúrou dovolacieho súdu ani s hmotným právom; v takomto prípade však súd musí mať pre tento postup presvedčivé dôvody."
4)
Z odôvodnenia rozhodnutia, v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, musí byť jednoznačne zrejmé, ako súd dospel k sume, ktorú je povinný jeden z bývalých manželov (alebo ten-ktorý z bývalých manželov) zaplatiť na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva druhému. Výpočet tejto sumy má byť natoľko prehľadný, aby sa ktokoľvek mohol presvedčiť o jeho správnosti. Pokiaľ odôvodnenie rozsudku výpočet neobsahuje, je rozsudok nepreskúmateľný.
5)
Uvedený právny názor bol taktiež prezentovaný v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).