Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmluvy o poskytnutí finančnej služby - 2. časť

ČUNDERLÍK, Ľ. - ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V.: Zmluvy o poskytnutí finančnej služby - 2. časť: Vybrané finančnoprávne aspekty niektorých bankových zmlúv a zmlúv o investičnej službe, možnosť zavedenia záporného úroku na bankovom vklade (obligatórnosť výnosu pre klienta finančnej inštitúcie). Právny obzor, 103, 2020, č. 6, s. 472 - 487.
Financial services contracts - Part 2: Selected regulatory aspects of some bank contracts and investment services contracts, the possibility of introducing a negative interest on bank deposits (obligation of proceeds for a client of a financial institution).
In the second part of the paper, we paid attention to selected financial law aspects of the regulation of some banking agreements that are linked to a bank account (current account agreement, deposit account agreement). The private law regime of the current account agreement is essential for the public law framework of the payment account in the Payment Services Act, which presents a basis for related financial market law institutes of basic banking product and standard payment account. In the paper, we further analyzed the legal possibilities of introducing a negative interest rate on bank deposits in the Slovak legal order under the general regime of the Civil Code and particularly in the context of regime of bank contracts linked to a bank account. The authors do not consider negative interest to be possible under the current legal situation, although they do not absolutely exclude it.
1)
The paper also focuses at investment contract agreements, which include elements of asset management (contract on safe custody, contract on depositing financial instruments, contract on portfolio management). In addition, lists the possibilities of tradability of financial instruments on the capital market. The authors point out the related risks in the existing regulation of the registration of financial instruments/securities with a securities trader, in terms of anonymization of their ownership, and at the same time in trading outside the regulated market.
Key words:
deposit agreement, current account agreement, deposit account agreement, investment services contracts, negative interest
Úvod
Na rozdiel od prvej časti nášho príspevku, v ktorej sme sa venovali spoločnému východiskovému základu zmlúv o poskytovaní finančnej služby (s prvkami správy majetku na finančnom trhu), a to aj v historickoprávnom kontexte, v druhej časti príspevku venujeme pozornosť pozitívnoprávnej regulácii vybraných zmluvných typov (bankovým zmluvám s väzbou na bankový účet a zmluvám o investičnej službe, ktoré vykazujú znaky správy/obhospodarovania majetku na kapitálovom trhu) a súvisiacej problematike nakladania s finančnými nástrojmi. Osobitne analyzujeme možnosti záporného úročenia v rôznych formách bankových vkladov. Cieľom je prezentovať na podklade odborných názorov vlastné úvahy k aktuálnym výzvam regulácie zmluvných typov na finančnom trhu aj vo svetle nových ekonomických trendov.
1. Vybrané finančnoprávne aspekty bankových zmlúv s väzbou na bankový účet
V prvej časti sme spomenuli, že na finančnom trhu ide v prípade poskytovania niektorých finančných služieb o správu majetku prostredníctvom tretej osoby, odlišnej od vlastníka majetku (správa cudzieho majetku), ktorá sa realizuje odplatne a na zmluvnom základe podnikateľským spôsobom (na komerčnej báze na účely dosiahnutia zisku) ako druh finančnej služby.
2)
V bankovom sektore sa bankové služby poskytujú na právnom základe bankových zmlúv, pričom správu majetku klienta realizujú najmä prostredníctvom bankovej služby prijímania vkladov. Banky majú v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na prijímanie vkladov a poskytovanie úverov právny monopol,
keďže bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady, poskytovať z vkladov úroky, poskytovať úvery a pôžičky v rámci predmetu podnikania z návratných peňažných prostriedkov získaných od verejnosti, čo má zamedziť neoprávnenému zverovaniu majetku neregulovaným správcom majetku, ktorí by mohli pôsobiť napríklad ako podvodné finančné pyramídy. Bankovými zmluvami, ktoré vykazujú znaky správy majetku s prvkami zhodnocovania investície, sú
zmluva o vkladovom účte
a
zmluva o bežnom účte
(
a od nej derivované účtové produkty regulované verejnoprávnymi predpismi
3)
ako je platobný účet, základný bankový produkt, platobný účet so základnými funkciami tzv. štandardný účet). Ide o
modely správy peňažných prostriedkov na
vkladovom účte a na platobnom účte
(ktorý je
stricto sensu
bežným účtom),
4)
aj keď nejde
per se
o správu cudzieho majetku. Majiteľom peňažných prostriedkov na bežnom účte je totiž banka. Ide o stav, v zmysle ktorého môže banka ďalej vo svojom mene a na svoj účet poskytovať úvery ako jednu z hlavných bankových činností popri prijímaní vkladov (teda napríklad aj formou bežného účtu). Majiteľ účtu je veriteľom banky, ktorému svedčí peňažná pohľadávka voči banke, spočívajúca v práve na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré sú na účte uložené.
5)
Uvedené podčiarkuje explicitne aj navrhované deklaratórne ustanovenie v návrhu rekodifikačnej novely záväzkovej časti Občianskeho zákonníka.
6)
Tu je však dôležité zdôrazniť, že v prípade platobnej inštitúcie (ako ďalšieho poskytovateľa platobných služieb okrem bánk) sú prijaté peňažné prostriedky na platobný účet určené výhradne na poskytovanie platobných služieb, pričom nie sú v (oprávnenej) držbe platobnej inštitúcie.
Domnievame sa, že inštitút bežného účtu bude možné zaradiť medzi modely správy majetku na finančnom trhu, pokiaľ bude zachovaný i normatívny prvok zhodnocovania peňažných prostriedkov zo strany banky (t.j. úrok) aspoň tak, ako je to v zmysle súčasnej dispozitívnej právnej úpravy zmluvy o bežnom účte (bližšie pozri kapitolu o možnosti zavedenia záporného úročenia). Pre rozhodnutie o kvalifikácii platobného účtu (ako formy bežného účtu) ako prostriedku zhodnocovania peňažných prostriedkov a jeho zaradení medzi modely správy majetku na finančnom trhu platí uvedené rovnako. Inak tomu nebude ani v prípade inkorporácie návrhu rekodifikačnej novely záväzkovej časti Občianskeho zákonníka, ktorá predpokladá pripisovanie úroku bankou k zostatku na bežnom účte výlučne iba na základe dohody medzi zmluvnými stranami,
7)
čím posúva úročenie k väčšej možnosti fakultatívnosti, atoaa môžeme takto vyjadriť (to by pri existujúcom systéme adhéznej kontraktácie v praxi znamenalo, že klientom bánk by sa už bez predchádzajúceho dojednania neúročili peniaze na ich účtoch a že títo by iba platili bankám poplatky súvisiace s ich účtami).
Za aktuálnu regulačnú výzvu považujeme zjednotenie právnej úpravy bežného účtu s právnou úpravou platobného účtu, ktorá inštitút bežného účtu publicizuje, a zváženie odstránenia doteraz pretrvávajúcej duplicity tak, že zákonná úprava o bežnom účte a zákonná úprava o platobnom účte by bola integrovaná v jednom zákone, napríklad presunom do zákona o platobných službách. Uvedené je podľa nášho názoru vhodné zodpovedať už pri hľadaní konceptu nového slovenského Občianskeho zákonníka (respektíve spôsobov rekodifikácie súkromného práva).
8)
V prospech riešenia právnej úpravy v Občianskom zákonníku (resp. Obchodnom zákonníku, ak nedôjde k rekodifikácii záväzkovej časti súkromného práva) ako kódexovej regulácie je tradicionalistický prístup. Na diskusii o rôznom prístupe v zjednocovaní právnej úpravy možno zároveň identifikovať vo formálno-právnej rovine stret prístupu vo verejnoprávnej regulácii (platobný účet) a zaužívaného prístupu v súkromnoprávnej regulácii (zachovanie klasickej terminológie v označení bežného účtu).
2. Zavádzanie záporného úročenia na bankových vkladoch?
V súvislosti s rôznymi vonkajšími faktormi (koronavírus, zavádzanie záporného úročenia povinných minimálnych rezerv centrálnymi bankami vrátane Európskej centrálnej banky, špecificky v slovenskom bankovom sektore aj v dôsledku opätovného zavedenia osobitného bankového odvodu s účinnosťou od 1. januára 2020 bez časového obmedzenia) sa začína v bankovom sektore objavovať ekonomicky zdôvodňovaná reálna "hrozba" mínusového úročenia vkladov bankami, fakticky znehodnotenie investície vkladateľa. Zavádzanie záporného úročenia na povinných minimálnych rezervách v centrálnych bankách má pritom priamy vplyv na proces multiplikovanej expanzie peňazí, keďže komerčné banky budú musieť znižovanie rezervy "znehodnocovaním" dorovnávať.
Podľa pravidla pre úročenie vkladu jednodňovej sterilizačnej operácie je uplatnenie zápornej úrokovej sadzby spojené s právom centrálnej banky "stiahnuť sumu úrokov z účtu zmluvnej strany".
9)
Deje sa tak na základe rozhodnutí centrálnej banky o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému a v tejto rovine ide o verejnoprávnu ingerenciu.
Popri niektorých odmietavých ekonomických názoroch
10)
je potrebné skúmať predovšetkým národné právne režimy vkladov, aby sa mohol vyvodiť jednoznačný právny záver, či neexistujú pre uvedené myšlienky právne bariéry, a to predovšetkým v súkromnom práve. Súkromnoprávna (obchodnoprávna) odborná literatúra vrátane kódexových komentárov sa k možnosti zavádzania záporných úrokových sadzieb na vkladoch nevyjadruje, prípadne o nich neobsahuje ani zmienku (výnimkou je komentár k Obchodnému zákonníku spracovaný pod vedením prof. Ovečkovej
11)
). Obligatórnosť výnosu pre klienta finančnej inštitúcie vo všeobecnosti je potrebné osobitne skúmať hlavne vo vzťahu k bankovým zmluvám, na základe ktorých klient banky zveruje peňažné prostriedky do jej dispozície. Hľadanie jednoznačnej odpovede na otázku, či právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje zaviesť mínusovú úrokovú mieru, a teda či pripúšťa aj znehodnotenie bankového vkladu, je významné navyše z hľadiska situácie na slovenskom finančnom trhu, keďže približne 70 % z celkových finančných aktív je v správe bankového sektora.
Vkladom sú podľa § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
"zverené peňažné prostriedky alebo iné návratné peňažné prostriedky od verejnosti, ktoré predstavujú záväzok voči vkladateľovi na ich výplatu"
. Z pozície vkladateľa ide teda o
peňažnú pohľadávku voči banke
. Táto verejnoprávna definícia, navyše viazaná na účely zákona o bankách, neobsahuje úrok ako pojmový znak vkladu.
Základným súkromnoprávnym vyjadrením dispozície s vkladom
je
zmluva o vklade
(§ 778 Občianskeho zákonníka). Používanie všeobecného pojmu "vklad" v zákone o bankách a Občianskom zákonníku má pritom svoje opodstatnenie, pretože nemusí ísť výlučne o zloženie peňažných prostriedkov na tradičnom zmluvnom základe (zmluva o bežnom účte, zmluva o vkladovom účte), ale aj iné formy vkladov (napríklad ako cenné papiere - vkladná knižka alebo vkladový list, pri ktorom sa vzhľadom na jeho deklaratórny charakter predpokladá uzatvorenie zmluvy o vklade; § 787 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že
"peňažný ústav môže dojednať s vkladateľom aj iné formy vkladov").
Obligatórnosť výnosu z vkladu pre klienta banky by mohla na prvý pohľad vyplývať už z ustanovenia § 779 Občianskeho zákonníka (zaradeného medzi Všeobecné ustanovenia o vkladoch), podľa ktorého
"vkladateľ má právo na úroky alebo na iné majetkové výhody dohodnuté s peňažným ústavom, a ak neboli dohodnuté, v obvyklej výške s prihliadnutím na dĺžku doby, v ktorej boli peňažné prostriedky viazané na účte".
Z citovaného ustanovenia však vyznieva striktná väzba na "účet", a teda akoby
akceptovalo dohodnutie inej formy vkladu (iného ako viazaného na bankový účet) bez úročenia alebo inej majetkovej výhody
.
12)
Okrem toho Občiansky zákonník uznáva alternatívu k úročeniu, t.j. iné majetkové výhody, a to už aj vo väzbe na "účet".
13)
Pre ďalšiu analýzu obligatórnosti úročenia (alebo inej majetkovej hodnoty) na bankovom účte
(vkladový účet, bežný účet) je potrebné identifikovať podstatné náležitosti príslušného zmluvného vzťahu, ktorý je predmetom úpravy
tzv. účtových bankových zmlúv
(zmluva o bežnom účte v § 708 až 715 a zmluva o vkladovom účte v § 716 až 719a Obchodného zákonníka).
V zmysle základných ustanovení
je (kladný)
úrok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).