Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodcovské konanie v novom šate

Rozhodcovské konanie od 1. januára 2015 prešlo do novej etapy právnej regulácie. Po skoro dvoch desiatkach rokov od prijatia prvého zákona o rozhodcovskom konaní nadobudla prvým januárovým dňom účinnosť nová právna úprava, ktorá prináša zásadné zmeny do ďalšieho fungovania mimosúdneho mechanizmu riešenia, a to nielen spotrebiteľských sporov.

Rozhodcovské konanie v novom šate
JUDr.
Regina
Hučková
PhD.
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ostatná novela zákona o rozhodcovskom konaní1) a nový právny predpis - zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (ďalej aj "zákon č. 335/2014 Z.z.") kopírujú celoeurópsky trend prehlbovania ochrany spotrebiteľov a podpory mimosúdneho (alternatívneho) riešenia spotrebiteľských sporov. Zároveň táto iniciatíva mení celkové doterajšie smerovanie v oblasti rozhodcovského konania. Prijatie osobitnej úpravy spotrebiteľského rozhodcovského konania je ovplyvnené aj tendenciami na úrovni Európskej únie, ktoré jednoznačne preferujú neformálnejšie riešenie tejto skupiny sporov. V tomto smere je jednou z posledných iniciatív smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov2) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online3), ktoré boli prijaté so zámerom zlepšenia fungovania vnútorného trhu na úrovni maloobchodu a najmä zlepšenie nápravných opatrení pre spotrebiteľov. Okrem využívania tradičných súdnych prostriedkov nápravy majú spotrebitelia a podniky v niektorých členských štátoch možnosť obrátiť sa so svojimi sťažnosťami na subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktorých cieľom je mimosúdne urovnanie sporov medzi stranami zapojením príslušného subjektu (napr. rozhodcu, zmierovacieho vyjednávača, mediátora, ombudsmana, rady pre sťažnosť). Smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov by sa mala premietnuť aj v našom právnom poriadku. V čase finalizácie tohto článku bol predstavený návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účinnosť je navrhovaná od 1. októbra 2015 (s výnimkou niektorých ustanovení - od 1. januára 2016). Slovenská republika sa zaviazala vytvoriť osobitný inštitucionálny systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v prípade jeho prijatia, doplní existujúci systém mimosúdneho riešenia sporov. Cieľom uvedeného návrhu zákona je poskytnúť spotrebiteľom priestor na ochranu a vymáhanie ich spotrebiteľských práv. Na druhej strane sa tento zákon nebude vzťahovať na uplatňovanie práv predávajúceho voči spotrebiteľovi. Priestor na tento postup zotrváva v rámci iných právnych predpisov (zákon č. 335/2014 Z. z., zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov).4)
Rozhodcovské konanie sa v našich podmienkach dlhodobo "borilo" s viacerými problémami, pričom rok 2014 bol poznačený významnou snahou o ich elimináciu. V tejto súvislosti treba uviesť, že to nebola prvá snaha o zmenu právnej regulácie rozhodcovského konania.
Prvý zákon o rozhodcovskom konaní v ére samostatnej Slovenskej republiky bol prijatý v roku 1996 (zákon č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní). Dovtedy platil zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 120/1994 Z. z. Touto novelou došlo k prispôsobeniu právneho predpisu novým pomerom po politických zmenách v roku 1989. V dôsledku novej úpravy došlo k premenovaniu na "zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí", pričom už v názve predpisu zákonodarca jednoznačne vymedzil arbitrabilné spory (v zmysle § 2 zákona sa strany mohli dohodnúť na riešení sporu v rozhodcovskom konaní v prípade, ak išlo o spor týkajúci sa majetkových nárokov vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov). Rozhodcovské konanie si však "vyžiadalo" komplexnejší prístup. Premenovanie právneho predpisu a ďalšie kozmetické úpravy (zavedenie pojmu "rozhodcovský nález" namiesto "rozhodcovské rozhodnutie") nepredstavovali systematickú zmenu. Až spomenutý zákon o rozhodcovskom konaní prijatý v roku 1996 predstavuje v tuzemských podmienkach prvú modernú úpravu rozhodcovského konania rešpektujúcu existujúce medzinárodné štandardy (najmä Modelový zákon UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej arbitráži - ďalej aj "Modelový zákon UNCITRAL"). Po čase sa táto úprava ukázala v mnohých smeroch ako nepostačujúca a v roku 2002 došlo k jej nahradeniu novým právnym predpisom.5)
V súčasnosti je rozhodcovské konanie upravené v zákone č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej aj "zákon o rozhodcovskom konaní" alebo "ZRK"). Ostatnú modifikáciu platného znenia zákona priniesol zákon č. 335/2014 Z. z., ktorým sa zásadným spôsobom zmenila podoba predpisu o rozhodcovskom konaní a z nášho pohľadu sa mu prinavrátil jeho primárny charakter a pôvodný účel sledovaný zákonodarcom. Cieľom zákonodarcu v roku 2002 bolo zaradiť rozhodcovské konanie na také miesto, aké mu v skutočnosti patrí, aby mohlo plniť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).